Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Unes claus dins el pany d'una porta i de fons una dona a l'interior d'un pis
11/04/2024 - 10:15

Es publica la llista definitiva d’entitats socials que rebran deu habitatges públics per a col·lectius vulnerables

Habitatge. El Consorci de l’Habitatge de Barcelona ha resolt definitivament l’adjudicació de deu pisos a entitats socials destinats a...

10/04/2024 - 14:19

Els treballadors d’habitatge de l’Ajuntament de Barcelona reben una formació sobre la nova llei que regula el lloguer

Habitatge. L’objectiu de la sessió ha estat resoldre dubtes per millorar l’atenció a les Oficines d’Habitatge i ha comptat amb l...

08/04/2024 - 10:19

La jornada tècnica del programa URBANEW presentarà les millors solucions per a la descarbonització de la rehabilitació

Habitatge. La jornada comptarà amb un ‘marketplace’ en el qual es presentaran les millors propostes sorgides d’un procés de selecció...

26/03/2024 - 13:54

Set famílies de Barcelona reben les claus de pisos de la Mesa d’Emergència

Habitatge. El Consorci de l’Habitatge de Barcelona ha entregat pisos procedents del Fons de Lloguer Social a famílies que es troben...

20/03/2024 - 13:50

L’Ajuntament de Barcelona cedeix tres edificis per rehabilitar i destinar-los a lloguer social

Habitatge. L’UTE Llar Barceloneta i la Fundació Hàbitat3 s’encarregaran de tres operacions de rehabilitació als barris de la...

04/03/2024 - 18:08

El programa europeu URBANEW crida a la participació dels agents locals per caminar cap a la descarbonització de les ciutats

Habitatge. Barcelona és una de les ciutats seleccionades per al projecte pilot, que es troba en una primera fase de cerca de...

ajuts rehabilitació
01/03/2024 - 14:26

Els fons Next Generation, una oportunitat clau per fomentar la rehabilitació i guanyar en eficiència energètica

Habitatge. Els ajuts dels fons europeus impulsen a tenir habitatges més eficients energèticament, fet que comporta avantatges, com...

29/02/2024 - 12:39

Com es regula el preu del lloguer a Barcelona amb el nou índex?

Habitatge. El Ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana ha detallat el funcionament de l’índex, que està en vigor a les zones de mercat...

27/02/2024 - 15:38

Set famílies reben les claus de pisos de la Mesa d’Emergència de Barcelona

Habitatge. El Consorci de l’Habitatge de Barcelona entrega, cada mes, habitatges procedents del Fons de Lloguer Social a famílies que...

26/02/2024 - 13:09

Tens dubtes sobre el bo social i com demanar-lo? T’hi ajudem!

Habitatge. El bo social és un ajut atorgat pel Govern espanyol a persones en situació de vulnerabilitat econòmica que permet abaratir...