Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Noves mesures per fer front a l’emergència d’habitatge i augmentar l’oferta d’habitatge

21/06/2024 - 15:07

Habitatge. S’impulsen noves mesures estructurals per ampliar l’oferta d’habitatge residencial, a través de la recuperació d’habitatges d’ús turístic per a ús residencial i de la reforma de la mesura del 30% de reserva d’HPO per fer-la efectiva.

L’objectiu és garantir el dret a l’habitatge de tot el veïnat i incrementar el parc residencial assequible a tota la ciutat.

S’aplicarà el Decret llei aprovat per la Generalitat de Catalunya el 7 de novembre passat, que regula els habitatges d’ús turístic, a una sèrie de municipis catalans amb problemes d’accés a l’habitatge, per extingir els 10.101 pisos turístics (HUT) que disposen de l’habilitació corresponent per exercir l’activitat que hi ha a la ciutat. La mesura vol garantir que el màxim nombre de pisos es destinin a ús residencial i no turístic i així augmentar el parc d’habitatge de la ciutat.

Aquest Decret llei s’aplicarà amb tot el seu abast i no s’impulsarà cap nou plantejament urbanístic que declari compatible l’ús turístic de l’habitatge amb el de domicili habitual i permanent i, tal com preveu, al cap de cinc anys des de la seva entrada en vigor, tots els HUT de la ciutat desapareixeran i quedaran prohibits. El novembre del 2028 Barcelona ja no tindrà cap pis turístic.

A més, a través del Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics (PEUAT), que des del 2017 regula la implantació de tot tipus d’establiments d’allotjament turístic, se seguiran fent tasques d’inspecció un cop s’hagin extingit tots els pisos turístics. Des del 2016 s’han imposat unes 10.500 sancions i 9.700 ordres de cessament, i de 6.000 anuncis mensuals de pisos s’ha passat a només entre 300 i 400, que l’equip d’inspecció municipal detecta i requereix a les plataformes la seva desactivació immediata. A més, s’han recuperat per a ús de residència habitual fins a 3.473 pisos que feien activitat turística il·legal.

Mesura del 30% d’habitatge protegit real i efectiva

En paral·lel es treballa per fer efectiva la mesura del 30% de reserva d’HPO en noves promocions i grans rehabilitacions, i que el sector privat es faci corresponsable de forma real de la promoció d’habitatge assequible a Barcelona. Des que es va aprovar el 2018 només s’han afegit 93 habitatges al parc residencial, d’acord amb les llicències atorgades, i d’aquests, només 8 s’han executat.

La nova proposta, que ara es comencarà a treballar amb els grups polítics, s’encamina a mantenir el que ja preveia la MPGM del 2018, i ampliar-ho a noves opcions perquè els promotors privats facin efectiu el 30%, d’una banda, amb la transferència dels habitatges protegits a altres solars, i de l’altra, obrint la possibilitat que sigui un promotor social l’encarregat d’executar aquests habitatges. La reforma de la reserva del 30% també preveu facilitar la rehabilitació d’habitatges, incrementar-ne el nombre i garantir, així, la qualitat del parc residencial.

També es mantindrà el fet que l’Ajuntament es reservi el dret d’adquisició preferent dels habitatges resultants. Actualment, l’Ajuntament té 5.000 habitatges en marxa en alguna fase d’execució, que es convertiran en més de 3.300 pisos lliurats aquest mandat. Aquests habitatges són fruit tant de la promoció directa de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB) com de l’aliança amb tercers com són les entitats sense ànim de lucre, l’operador metropolità HMB o l’Incasòl.