Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Fitxa de l'ajut

Estat: ACTIU

Destinataris: Persones físiques o jurídiques que siguin propietàries d’un habitatge del mercat lliure que posin a disposició de la Borsa d’Habitatges de Lloguer de Barcelona o d’altres programes socials de la ciutat

Administració que atorga l'ajut: Consorci de l’Habitatge de Barcelona

 

Ajut per al pagament del lloguer

Aquesta prestació té com a objecte establir les condicions d’accés a les subvencions per la inclusió d’habitatges al programa de la Borsa d’Habitatges de Lloguer de Barcelona o d’altres programes socials de la ciutat de Barcelona així com el procediment per a concedir-les. 

Què necessites saber per sol·licitar aquest ajut?

En aquests desplegables podràs trobar els requeriments i els passos a seguir per sol·licitar aquest ajut. La sol·licitud es pot presentar en qualsevol Oficina de l’Habitatge de Barcelona.  

Destinataris

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que siguin propietàries d’un habitatge del mercat lliure el qual posin a disposició de la Borsa d’Habitatges de Lloguer de Barcelona o d’altres programes socials de la ciutat de Barcelona i sempre que es compleixin els requisits establerts a l’apartat 5 i que es trobin en alguna de les situacions següents: 

 • Habitatges susceptibles de formalitzar un contracte de lloguer en el marc del programa de la Borsa d’Habitatges de Lloguer de Barcelona o d’altres programes socials de la ciutat de Barcelona.  
 • Habitatges amb procediment judicial en tràmit per impagament de les rendes de lloguer.  
 • Habitatges sense procediment judicial en tràmit per impagament de les rendes de lloguer.

També podran resultar beneficiaris els membres d’agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades sense personalitat, que siguin propietàries d’un habitatge del mercat lliure el qual posin a disposició de la Borsa d’Habitatges de Lloguer de Barcelona o d’altres programes socials de la ciutat de Barcelona i sempre que es compleixin els requisits establerts a la Base 5. 

Requisits

Poden ser perceptores les persones que preveu l’apartat 2, sempre que es compleixin els següents requisits:

 • Formalització de la signatura d’un nou contracte d’arrendament a partir de l’1 de gener de 2022 en el marc del programa de la Borsa d’Habitatges de Lloguer de Barcelona o en altres programes socials de la ciutat de Barcelona amb els termes previstos a la seva normativa reguladora. En el cas d’habitatges en procés de desnonament judicial, la formalització del nou contracte s’entén que ha de ser amb les mateixes persones que hi resideixen sempre que destinin l’habitatge com la seva residència habitual.   
 • Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona així com les obligacions amb la Seguretat Social.
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 • Les persones que hagin estat beneficiàries d’aquestes subvencions no poden sol·licitar la subvenció pel mateix habitatge fins que no hagi transcorregut un mínim de 3 anys des de la data de la resolució de concessió i la nova sol·licitud. S’exceptuen els casos en què la Borsa d’Habitatges de Lloguer de Barcelona o altres programes socials de la ciutat de Barcelona considerin, mitjançant el corresponent informe justificatiu, que tot i no complir aquest requisit es poden acollir per raons d’interès socioeconòmic. 
 • No ser sol·licitant de la cobertura d’impagament de les rendes (Aval lloguer) de la Generalitat de Catalunya o, en cas de ser-ne, renunciar-hi prèviament a la concessió d’aquestes subvencions.

En cas d’existir pluralitat de persones propietàries, tant físiques o jurídiques, o agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat jurídica pròpia, cadascun dels integrants de l’agrupació ha de complir els requisits que exigeixen les Bases Reguladores així com la present convocatòria. 

En el cas de les subvencions regulades a l’apartat 2.a) (habitatges susceptibles de formalitzar un contracte de lloguer en el marc del programa de la Borsa d’habitatges de Lloguer de Barcelona o d’altres programes socials de la ciutat), cal que, a més dels requisits abans descrits, si s’escau, s’obtingui un informe favorable del servei competent de les Oficines d’Habitatge de Barcelona. 

En el cas de les subvencions regulades a l’apartat 2.b) (habitatges amb procediment judicial en tràmit per impagament de les rendes de lloguer), cal que, a més dels requisits abans descrits, s’obtingui un informe favorable del servei competent de les Oficines d’Habitatge de Barcelona i que l’import de lloguer mensual del contracte d’arrendament objecte del procediment judicial per impagament de les rendes no sigui superior a 1.000 euros. 

Documentació

Documentació general

Juntament amb la sol·licitud cal presentar la següent documentació:

 • DNI/NIE/NIF o document equivalent de la persona sol·licitant i, si és el cas, de cadascun dels propietaris. 
 • Nota simple registral o escriptura pública acreditativa de la propietat de l’habitatge. 
 • Documentació acreditativa de l’apoderament vigent per al cas que la propietat actuï mitjançant representant legal o es tracti d’una persona jurídica o agrupacions de propietaris.
 • Formulari de dades bancàries per a poder realitzar el pagament de la subvenció, a nom  dels beneficiaris de la subvenció, signada per aquests i amb la diligència de conformitat  de l’entitat bancària.
 • Autorització de la/es persona/es sol·licitant/s perquè els òrgans que gestionen les sol·licituds puguin demanar i obtenir dades relacionades amb la tramitació i seguiment  de la sol·licitud a altres organismes públics.
 • Informe de la Borsa d’Habitatges de Lloguer de Barcelona o d’altres programes socials  de la ciutat de Barcelona que es tramitarà d’ofici. 
 • En el cas d’habitatges amb persones residint-hi: 
  • Si s’escau, informe justificatiu del servei jurídic de les Oficines d’Habitatge de Barcelona conforme la propietat no està obligada a oferir una alternativa residencial o altre obligació de dret públic en compliment de normativa de rang superior, que es tramitarà d’ofici.
  • Informe favorable del servei competent de les Oficines d’Habitatge de Barcelona. 

Documentació específica per a les subvencions regulades a l’apartat 2.b) (Habitatges amb procediment judicial en tràmit per impagament de les rendes de lloguer):

 • Contracte d’arrendament pel qual s’ha iniciat el procediment judicial d’impagament de les rendes de lloguer.
 • Si s’escau, demanda i/o sentència o decret judicial per impagament de les rendes de lloguer. 
 • Document de quantificació del deute signat per la propietat i validat pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona. Si l’import de la subvenció no cobreix la totalitat del deute existent, caldrà acreditar documentalment la renuncia a qualsevol reclamació econòmica posterior sobre aquest deute.

Les persones sol·licitants que autoritzin a l’òrgan gestor perquè pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per a la gestió d’aquestes subvencions i el seu manteniment, no caldrà que aportin la documentació dels apartats 6.1.a) i 6.1.b). 

La documentació recollida en els apartats 6.1.a), 6.1.b) i 6.1.c), o qualsevol altra que ja estigui en poder de la Borsa d’Habitatges de Lloguer de Barcelona o d’altres programes socials de la ciutat de Barcelona no caldrà que torni a ser presentada doncs correspondrà al Consorci de l’Habitatge de Barcelona realitzar la cessió de les dades. 

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona podrà sol·licitar documentació complementària per ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada.

 

Quantia i termini de la sol·licitud

Quantia: La quantia de la subvenció serà:

 • 1.500 euros per als habitatges susceptibles de formalitzar un contracte de lloguer en el marc del programa de la Borsa d’Habitatges de Lloguer de Barcelona o d’altres programes socials de la ciutat de Barcelona.
 • Fins a un màxim de 6.000 euros per al pagament de les rendes de lloguer degudes en relació a les subvencions contemplades a l’apartat 2.b) (Habitatges amb procediment judicial en tràmit per impagament de les rendes de lloguer). La quantificació del deute, que haurà de ser ratificada per l’Oficina d’Habitatge, s’efectuarà seguint els següents criteris: 
  • Si s’ha dictat sentència o decret judicial, l’import de les rendes impagades serà el que consti a la sentència/decret més la suma de les mensualitats no pagades fins al moment de la signatura de l’acord d’inclusió de l’habitatge a la Borsa d’Habitatges de Lloguer de Barcelona o d’altres programes socials de la ciutat de Barcelona. 
  • Si no es disposa de sentència o decret judicial, l’import del deute serà el que consti a la demanda d’impagament més la suma de les mensualitats no pagades fins al moment de la signatura de l’acord d’inclusió de l’habitatge a la Borsa d’Habitatges de Lloguer de Barcelona o d’altres programes socials de la ciutat de Barcelona.

Només es podrà reconèixer el dret a percebre aquesta subvenció sempre que la sol·licitud reuneixi tots els requisits establerts i sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària per a poder-la concedir. 

Les subvencions a les que fan referència aquesta convocatòria tenen caràcter voluntari i eventual i es concedeixen per concurrència no competitiva i s’atorguen per habitatge i en un sol pagament. No generen cap dret a l’obtenció de subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
 
El dret a la percepció de la subvenció es genera quan es formalitza el contracte d’arrendament a través de la Borsa d’Habitatges de Lloguer de Barcelona o d’altres programes socials de la ciutat de Barcelona sempre que es disposi d’un informe favorable d’aquests serveis.

Termini: El termini per la presentació de les sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació al DOGC i al BOPB i finalitza el dia 5 de desembre de 2024 inclòs.

Es podrà tancar el termini d’admissió de sol·licituds de les subvencions en una data anterior en funció de les disponibilitats pressupostàries. La presentació de la sol·licitud no implica el reconeixement de cap dret econòmic a favor de les persones sol·licitants.

 

Incompatibilitats

Aquestes subvencions són incompatibles amb altres ajuts, prestacions o subvencions provinents d’administracions públiques o altres entitats que tinguin la mateixa finalitat, a excepció de la bonificació del 95% de la quota de l’impost de Bens Immobles regulada per l’ordenança fiscal de l’Impost aprovada per l’Ajuntament de Barcelona per aquells habitatges declarats bens d’especial interès d’utilitat municipal.

A més aquestes subvencions són incompatibles entre si, pel que no es podrà obtenir una resolució favorable de les dues línies de subvencions regulades en aquesta convocatòria (2.a) i 2.b).

Altres informacions

Sol·licitud d’inscripció de la convocatòria

Les sol·licituds s’han de presentar en imprès normalitzat, degudament formalitzades i signades per la/es persona/es sol·licitant/s de la subvenció, acompanyades per la documentació que fixa la present convocatòria.

Les sol·licituds es podran presentar presencialment a qualsevol de les oficines que integren la Xarxa d’Oficines d’Habitatge de Barcelona que consten a l’annex 1 o bé pels mitjans que s’estableixen els articles 25 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Els impresos normalitzats de sol·licitud es poden obtenir a les dependències abans indicades i a les pàgines webs www.consorcihabitatgebcn.cat i www.habitatge.barcelona

En cas de pluralitat de propietaris, cal que la sol·licitud estigui degudament formalitzada i signada per totes les persones, físiques o jurídiques, propietàries de l’habitatge pel qual es sol·licita l’ajut. En cas d’agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades sense personalitat, la sol·licitud haurà de ser presentada pel representat o apoderat únic de l’agrupació. En aquest sentit només es podrà presentar una sol·licitud per habitatge inclòs al programa de la Borsa d’Habitatges de Lloguer de Barcelona o a d’altres programes socials de la ciutat Barcelona.

Pagament de la subvenció

El pagament de les subvencions s’efectuarà, mitjançant transferència, en el compte indicat en el formulari de dades bancàries establert a tal efecte.

Si és el cas, l’import total de la subvenció es dividirà en funció del percentatge de propietat que tingui cada persona, física o jurídica, de l’habitatge pel qual es sol·licita l’ajut. En el cas d’agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades sense personalitat, també es dividirà l’import de la subvenció de conformitat amb els percentatges de cadascuna de les persones que tindran igualment la consideració de beneficiaris. Excepcionalment es podrà presentar un document d’acceptació per part de la totalitat dels propietaris per tal de procedir amb el pagament íntegra de la subvenció a la persona que consti al formulari de dades bancàries.