Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Fitxa de l'ajut

Estat: ACTIU 

Destinataris: Persones físiques residents a Barcelona que siguin titulars d'un contracte de lloguer d'un habitatge situat a Barcelona que constitueixi el seu domicili habitual i permanent sempre que tinguin uns ingressos baixos o moderats que posen en perill la seva integració social  

Lloguer mensual màxim: Fins a 300€ per habitatge, i un mínim de 20€  

Límit de renda familiar: 2 vegades l’IRSC en cas de persones que viuen soles; 2,5 vegades l’IRSC en cas d’unitats de convivència i 3 vegades l’IRSC en cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència

Administració que atorga l'ajut: Consorci de l’Habitatge de Barcelona 

Ajut per al pagament del lloguer

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona atorga aquestes prestacions per ajudar a aquelles persones que, sent titulars d’un contracte de lloguer d’un habitatge situat a Barcelona i que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, tenen uns ingressos baixos o moderats que posen en perill la seva integració social i els comporta una dificultat a l’hora de fer front al pagament del lloguer.

L’ajut en qüestió ofereix un import màxim de 300€ mensuals i un mínim de 20€ mensuals i s’atorga per un període màxim de 12 mesos. Es pot sol·licitar preferentment per mitjans electrònics o presencialment, amb cita prèvia, a qualsevol de les oficines que integren la Xarxa d’Oficines d’Habitatge de Barcelona.  

Què necessites saber per sol·licitar aquest ajut?

En aquests desplegables podràs trobar els requisits i els passos a seguir per sol·licitar aquest ajut. Preferentment, es pot sol·licitar per mitjans electrònics o presencialment, amb cita prèvia, a qualsevol de les oficines que integren la Xarxa d’Oficines d’Habitatge de Barcelona.

Destinataris

Persones físiques residents a Barcelona que siguin titulars d’un contracte de lloguer d’un habitatge situat a Barcelona que constitueixi el seu domicili habitual i permanent sempre que tinguin uns ingressos baixos o moderats que posen en perill la seva integració social. En el cas de contractes de lloguer amb efectes a partir de l’1 de juny de 2013, cal acreditar el compliment de l’obligació de l’arrendatari del pagament de la fiança de l’arrendador, de conformitat amb la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans i la Llei 13/1996, de 29 de juliol, del Registre de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes, el seu Reglament i altres disposicions concordants.

Així també, les persones destinatàries que es trobin en algun dels col·lectius regulats a continuació:

 • Persones beneficiàries de les prestacions per al pagament del lloguer a la ciutat de Barcelona corresponents a la convocatòria de l’any 2022 (DOGC número 8794 de 16 de novembre de 2022 i BOPB de 14 de novembre de 2022).

No poden ser persones beneficiàries les que, d’acord amb l’article 5.2 del Text Refós de les Bases Reguladores i la Disposició Transitòria desena de la Llei 5/2012 de 20 de març, hagin percebut la prestació per al pagament del lloguer a la ciutat de Barcelona durant 4 anys successius, amb l’excepció de les persones beneficiàries de les prestacions que en data 31 de desembre de 2012 tenien més de 65 anys, que es mantenen de manera permanent mentre es mantinguin les condicions per les quals van tenir accés a la prestació.

 • Les persones beneficiàries de les prestacions econòmiques d’urgència social derivades de la mediació a la ciutat de Barcelona per a l’any 2022 (DOGC número 8624 d'11 de març de 2022 i BOPB de 8 de març de 2022).

Requisits

Les persones beneficiàries caldrà que compleixin els següents requisits, a més de l’establert a l’apartat “Destinataris”: 

 • Acreditar la residència legal a Catalunya durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol∙licitud, llevat dels catalans retornats que compleixin els requisits que estableix l'article 6 de la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans. Es considera acreditada la residència legal quan la persona és titular d'una autorització de residència d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.
 • L'habitatge que figuri al contracte de lloguer ha d'estar ubicat a la ciutat de Barcelona i ha d’estar destinat a residència habitual i permanent del sol∙licitant, entenent‐se com a tal el que constitueix el seu domicili segons el padró municipal corresponent. 
 • Estar empadronat a l'habitatge pel qual es sol∙licita la prestació. 
 • Estar en risc d’exclusió social residencial d’acord amb l’article 72 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, i acreditar uns ingressos ponderats de la unitat de convivència no superiors a 2 vegades l’IRSC, si es tracta de persones que viuen soles, a 2,5 vegades l’IRSC si es tracta d’unitats de convivència o 3 vegades l’IRSC en cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència, ponderats en funció de la ubicació de l’habitatge i del nombre de membres que composen la unitat de convivència.  
 • Que el percentatge dels ingressos de la unitat de convivència destinats al pagament de les rendes de lloguer sigui igual o superior al 30%.
 • Garantir estar en condicions de continuar pagant les rendes del lloguer de l’habitatge pel qual es sol∙licita la prestació corresponents a la seva residència habitual i permanent. Es considera que es compleix aquest requisit quan s’acrediten, com a mínim, amb l’import de l’ajut atorgat i els ingressos mensuals de la unitat de convivència una quantitat igual a l’import del lloguer.
 • Que l’import de lloguer mensual de l’habitatge pel qual es sol∙licita la prestació no superi el límit màxim de 970€.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera. 
 • Pagar el lloguer de l’habitatge pel qual es sol∙licita la prestació per mitjà de transferència bancària o rebut domiciliat des d’un compte bancari del qual sigui titular la persona sol∙licitant, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol∙licitud.   

No poden ser persones beneficiàries d'aquestes prestacions:

 • Les persones llogateres d'habitatges propietat o gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya o per l'Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona així com els habitatges subvencionats per programes públics. 
 • Les unitats de convivència en què la persona sol·licitant ni cap altre membre de la unitat de convivència tinguin un habitatge en propietat o en usdefruit, excepte que no en disposi de l'ús i gaudi per causa de separació o de divorci o per qualsevol causa aliena a la seva voluntat, o quan l'habitatge resulti inaccessible per raó de la discapacitat del titular o d'algun membre de la unitat de convivència. No es considera que s'és propietari o usufructuari d'un habitatge si el dret recau únicament sobre una part alíquota de l'habitatge i s'ha obtingut per transmissió mortis causa. 
 • Les unitats de convivència en què la persona sol·licitant ni cap altre membre de la unitat de convivència tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores. Aquest mateix criteri s'aplicarà també a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica, respecte de qualsevol dels seus socis, sòcies o partícips. 
 • Les unitats de convivència en què la persona sol·licitant ni cap altre membre de la unitat de convivència tingui una base imposable de l'estalvi de la declaració de l'IRPF superior a 500 euros. S'exceptua d'aquesta prohibició el supòsit en què aquest import sigui el resultat d'una dació en pagament a conseqüència d'una execució hipotecària relativa a un habitatge que hagi constituït el domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant. 
 • Les persones beneficiàries que, d'acord amb l'article 5.2 del Text Refós de les Bases Reguladores i la Disposició Transitòria desena de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics, hagin percebut la prestació per al pagament del lloguer a la ciutat de Barcelona durant 4 anys successius. S'exceptuen les persones beneficiàries de les prestacions que en data 31 de desembre de 2012 tenien més de 65 anys, que es mantenen de manera permanent mentre es mantinguin les condicions per les quals van tenir accés a la prestació. 

Documentació

Juntament amb la sol·licitud cal presentar la següent documentació:

1. Documentació general:

a) DNI/NIF/NIE vigent o document equivalent de la persona sol∙licitant.

b) Acreditació de la residència legal a Catalunya de la persona sol∙licitant durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de la sol∙licitud, mitjançant la presentació de la documentació següent: 

 1. Persones sol∙licitants amb nacionalitat espanyola, d’algun país membre de la Unió Europea o d’un altre país de l’espai econòmic europeu: els certificats o volants dels diferents padrons municipals. S’exceptuen aquelles persones sol∙licitants que acreditin el requisit de residència legal a Barcelona en els termes establerts a l’apartat b).
 2. Altres persones sol∙licitants: quan no figuri la llegenda “Permanent o llarga durada” en el seu NIE, el certificat de residència emès per l’oficina d’estrangers o per les comissaries de policia nacional, juntament amb els certificats o volants dels diferents padrons municipals.

c) Justificant dels ingressos de cadascuna de les persones que formen la unitat de convivència en edat laboral presentant:

 1. L’original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de la declaració de l’IRPF de l’últim exercici fiscal tancat, o en cas de no estar‐ne obligat, certificat d’imputacions de l’últim exercici fiscal tancat.
 2. Excepcionalment, en cas de canvis substancials que facin preveure un augment o disminució dels ingressos caldrà presentar la documentació acreditativa dels ingressos de les tres mensualitats prèvies a la data de presentació de la sol∙licitud de la/les persona/es que hagin sofert el canvi, juntament amb l’informe de la vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

d) Rebut de lloguer del mes anterior i del mes en què es presenta la sol∙licitud.

e) Autorització de la persona sol∙licitant i de totes les persones de la unitat de convivència en edat laboral perquè els òrgans que gestionen les sol∙licituds puguin demanar i obtenir dades relacionades amb la tramitació i seguiment de la sol∙licitud a altres organismes públics.

f) En cas que l’import de l’ajut a atorgar sigui superior a 300€ mensuals caldrà presentar l’informe socioeconòmic emès pels serveis socials municipals sobre la situació de la unitat de convivència.

g) Certificat o volant de convivència de l’Ajuntament de Barcelona que acrediti el domicili de la persona sol∙licitant i de les persones que formen la unitat de convivència.

h) El Consorci de l’Habitatge de Barcelona podrà sol∙licitar qualsevol altra documentació complementària per ampliar el seu coneixement sobre la sol∙licitud presentada.

i) En cas de que la persona sol∙licitant o altre membre de la unitat de convivència consti com a beneficiari d’una subvenció o prestació que correspongui a ajuts per l’habitatge, cal aportar la resolució de la concessió de l’ajut amb l’import atorgat.

j) En els casos de pagament del lloguer mitjançant ingrés en compte o transferència bancària, es podrà demanar l’acreditació conforme el compte corrent en el qual s’ingressa la renda del lloguer és titular la persona propietària de l’habitatge o administradora de la finca.

2. En cas de canvi respecte la documentació acreditada en les convocatòries de l’any anterior relatives a les prestacions per al pagament de lloguer o les prestacions econòmiques d’urgència social derivades de la mediació a la ciutat de Barcelona:

a) DNI/NIF/NIE vigent o document equivalent dels membres de la unitat de convivència que hagin tingut un canvi.

b) Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del llibre de família.

c) Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del contracte de lloguer a nom de la persona sol∙licitant. En el cas de contractes de lloguer amb efectes a partir de l’1 de juny de 2013, cal acreditar el compliment de l’obligació de l’arrendatari del pagament de la fiança a l’arrendador.
En el cas que la persona sol∙licitant de la prestació que visqui a l’habitatge sigui el cònjuge de la persona titular contractual o es trobi inclosa en els supòsits que regulen els articles 15 i 16 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, ha d’aportar la documentació acreditativa de l’atribució del dret d’ús sobre l’habitatge, ja sigui per subrogació, per conveni o per sentència de separació o divorci, o per altres títols vàlids en dret.

d) Imprès normalitzat, a nom de la persona sol∙licitant, amb les dades bancàries del compte on s’ha d’ingressar la prestació, degudament segellat per l’entitat financera, o formulari de dades bancàries degudament signat per la persona sol∙licitant juntament amb un certificat de la titularitat del compte corrent, o l’original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de la llibreta bancària.

e) Acreditació del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, en el cas de les persones amb alguna discapacitat.

f) Carnet de família monoparental.

3. Les persones sol∙licitants que donin autorització a l’òrgan gestor perquè pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per a la gestió d’aquestes prestacions i el seu manteniment, no caldrà que aportin la documentació dels apartats 1.a) (amb excepció del NIE que haurà de ser aportat), 1.c)1., 1.g), 2.a) (amb excepció del NIE que haurà de ser aportat), 2.e) i 2.f).

Quantia i termini de la sol·licitud

Quantia: L’ import mensual de la prestació és d’un màxim de 300 euros i d’un mínim de 20 euros, quan el resultat dels càlculs que determinen l’ import sigui inferior a aquesta quantitat.

En cas que l’import de la prestació calculat en base a la declaració de l’IRPF de l’any fiscal tancat, superi l’import màxim establert a la convocatòria, es podrà tenir en compte els ingressos de les tres darreres mensualitats prèvies a la presentació de la sol∙licitud de tots els membres de la unitat de convivència.

Excepcionalment, en casos de risc d’exclusió residencial degudament acreditats i sempre que es disposi d’informe favorable emès pels serveis socials municipals, la quantia mensual màxima de la prestació podrà ser augmentada en els següents casos:

 • Persones beneficiàries de la prestació que, amb la suma de l’import dels ingressos mensuals ponderats de la unitat de convivència més l’import màxim de 300€ de la prestació, no puguin fer front a l’import del lloguer mensual. En aquets casos l’import mensual de la prestació és el resultat de restar a l’import del lloguer mensual els ingressos ponderats de la unitat de convivència, sense aplicar el límit màxim de 300€ del punt 7.4 de les bases de la convocatòria.
 • Persones soles beneficiàries de la prestació que en l’any de la convocatòria tinguin 65 anys o més, que acreditin una discapacitat del 65% o més i amb uns ingressos ponderats inferiors o iguals a 0,95 vegades l’IRSC. En aquests casos l’import mensual de la prestació és el resultat de restar a l’import del lloguer mensual el 30% dels ingressos ponderats, sense aplicar el límit màxim de 300€ del punt 7.4 de les bases de la convocatòria.

Termini: Aquesta prestació s’atorga per un període màxim de 12 mesos. Amb la resolució de concessió de les sol∙licituds es reconeix el dret a percebre aquestes prestacions a partir del mes següent de la data de finalització dels efectes de la resolució de l’expedient de la convocatòria de l’any anterior sempre que en aquell moment la persona sol∙licitant sigui titular del contracte de lloguer. 

Només es podrà reconèixer el dret a percebre aquesta prestació sempre que la sol∙licitud reuneixi tots els requisits establerts i sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària per a poder‐la concedir. 

La convocatòria, actualment oberta, permet presentar les sol·licituds des del 14 d'agost de 2023 i fins al 31 d'octubre de 2023, ambdós inclosos.

Incompatibilitats

Aquestes prestacions són incompatibles, per les mateixes mensualitats de l’any en curs amb altres ajuts, prestacions o subvencions provinents d’administracions públiques o altres entitats que tinguin la mateixa finalitat. En cas de duplicitat de prestacions per les mateixes mensualitats es procedirà a una revocació parcial o total d’acord amb la duplicitat incorreguda.

Altres informacions

El pagament d’aquestes prestacions resta condicionat a les disponibilitats de les dotacions pressupostàries, i al fet que el Consorci de l’Habitatge de Barcelona tingui coneixement que la persona beneficiària es troba al corrent de pagament dels rebuts de lloguer mitjançat l’aportació dels rebuts de manera mensual. 

La justificació de pagament dels rebuts esmentats anteriorment s’haurà de fer com a màxim dins del termini de la primera quinzena del mes següent al pagament del lloguer. No obstant, a instància de la persona beneficiària de la prestació, es podrà ampliar el termini de justificació que no podrà ser posterior a la data establerta en el punt 12.3 de la present convocatòria.

Els imports corresponents als rebuts que no s’hagin justificat abans del 31 de març del 2025 no es pagaran a les persones beneficiàries el que comportarà automàticament la resolució de revocació parcial per manca de justificació d’acord amb el punt 16 d’aquesta convocatòria.

D’acord amb l’article 72.7 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, i amb la lletra h) de la Base Reguladora 7, el pagament de la prestació es farà per mitjà de transferència bancària a l’entitat financera on la persona sol∙licitant de la prestació hagi domiciliat el seu cobrament. I s’abonaran directament a la persona sol∙licitant de la prestació que es fixi com a beneficiària en la resolució d’atorgament de la prestació.