Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Fitxa de l'ajut

Estat: ACTIU

Destinataris: Persones especialment vulnerables que es troben en situació d’emergència econòmica i social i en risc d’exclusió residencial. 

Administració que atorga l'ajut: Agència de l'Habitatge de Catalunya

Ajut per al pagament del lloguer

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya impulsa aquesta línia de subvencions per al pagament del cost del lloguer d’habitatges obtinguts del mercat privat per destinar-los a persones que es troben en situació d’emergència econòmica i social, i en risc d’exclusió residencial. 

L’ajut en qüestió es concedeix per a l’any de la convocatòria i consta d’una quantia màxima que no podrà ser superior a la renda de lloguer pactada en el contracte d’arrendament, així com al preu mig del lloguer mensual del municipi on estigui situat l’habitatge. El sol·licitant ha de ser titular d’un contracte de lloguer, que ha de ser el seu domicili habitual i permanent a Catalunya.

Què necessites saber per sol·licitar aquest ajut?

En aquests desplegables podràs trobar els requisits i els passos a seguir per sol·licitar aquest ajut. Preferentment, es pot sol·licitar a través del web de tràmits de la Generalitat de Catalunya, o en cas de necessitat, a les oficines locals d’habitatge que col·laboren mitjançant un conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

Destinataris

Persones que es troben en situació d’emergència econòmica i social, i en risc d’exclusió residencial. 

La subvenció en qüestió atén:

 • Casos de la Mesa de valoració de situacions d’emergència econòmiques i socials de Catalunya, i de les meses d’emergència d’àmbit local, amb resolució favorable, i pendents de reallotjament. 
 • Casos de sensellarisme, d'acord amb el Marc d'acció per a l'abordatge del sensellarisme a Catalunya 2022- 2025, amb informe favorable del referent de sensellarisme de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials. 

Requisits

Les persones beneficiàries caldrà que compleixin els següents requisits: 

 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició pel fet de ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts que estableix el Reial decret 42/2022, de 18 de gener, pel qual es regula el Bo Lloguer Jove i el Pla Estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025 o el Pla estatal d'habitatge anterior, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant. 
 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera. 
 • No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior als imports establerts a la base 8.2. 
 • Complir les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya, i les obligacions amb la Seguretat Social.
 • Ser titular d'un contracte de lloguer, en les condicions previstes en la base 8.
 • Estar al corrent del pagament de les rendes del contracte de lloguer des de la signatura del contracte fins a la presentació de la sol·licitud.
 • Pagar el lloguer, com a mínim, a partir del mes següent a la data de presentació de la sol.licitud, per transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca. 

En el supòsits dels beneficiaris de la modalitat 3.a), i en el cas que es lloguin habitatges amb famílies amb resolució favorable de Mesa de valoració de situacions d'emergència, que ja estaven residint al mateix habitatge objecte del lloguer, cal que estiguin subjectes a un procés de desnonament d'aquest habitatge habitual i que s'acrediti que hi ha data de llançament assenyalada en el moment anterior a la formalització del contracte de lloguer.

Les persones físiques han de complir, addicionalment, els següents requisits: 

 • Tenir la residència legal a Catalunya. 
 • Destinar l'habitatge llogat a residència habitual i permanent. 
 • La unitat de convivència de la persona sol·licitant ha de mantenir les condicions que van donar lloc a la resolució favorable de Mesa de valoració de situacions d'emergència corresponent. 

Les persones jurídiques, que sol·licitin la subvenció de la modalitat 3.b), han de complir, addicionalment, els següents requisits: 

 • Es requerirà informe del referent de sensellarisme de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials conforme els habitatges s'inclouen en el marc de la fitxa 48.1 i 48.2 del contracte programa, que inclou el sensellarisme i el programa 'Sostre 360o' per a joves entre 18 i 25 anys. En el cas que l'actuació proposada no s'inclogui en aquestes fitxes caldrà igualment informe del referent de sensellarisme de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials, conforme l'actuació és coherent amb l'adaptació feta a nivell local dels criteris i estratègies aprovats pel Govern en el marc d'acció per a l'abordatge del sensellarisme a Catalunya i conforme des d'aquella àrea bàsica es durà a terme el suport i seguiment social necessari o que aquest estarà convingut amb l'entitat social que presenti la sol·licitud. 

 

Documentació

La persona sol·licitant, juntament amb la sol·licitud, haurà d'aportar la documentació següent:

 • Contracte d'arrendament de l'habitatge degudament signat, d'acord amb les condicions previstes a la base 8.
 • Rebuts de lloguer pagats des de la signatura del contracte fins a la presentació de la sol·licitud.
 • Resolució favorable de les Meses d'emergències d'àmbit local, en cas de modalitat 3.a).
 • Documentació relativa al procés de desnonament on s'acrediti que hi ha data de llançament assenyalada en el moment anterior a la formalització del contracte de lloguer, en el supòsits dels beneficiaris de la modalitat 3.a), i en el cas que es llogui l'habitatge a la família que resideix al mateix habitatge objecte del lloguer.
 • Imprès normalitzat a nom de la persona o entitat sol·licitant amb les dades bancàries del compte en què s'ha d'ingressar la subvenció.

Les persones físiques han d'aportar la documentació següent: 

Documentació que caldrà aportar de tota la unitat de convivència: 

 • Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral, dels 3 mesos anteriors a la presentació de sol·licitud.
 • Documentació que caldrà aportar de tota la unitat de convivència, en cas que el sol·licitant manifesti la seva oposició a que l'Administració la consulti telemàticament.
 • DNI/TIE/Certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea vigent. 
 • Certificat de convivència actualitzat en la data de presentació de la sol·licitud, que acrediti la residència a l'habitatge de totes les persones. 
 • Els certificats de discapacitat o, si s'escau, de mobilitat reduïda que superin el grau del 33 %, de qualsevol dels membres o els certificats de persones amb gran dependència. Les persones que tinguin reconeguda una pensió de la Seguretat Social per incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o de gran invalidesa o que tinguin reconeguda una pensió de classes passives per jubilació o retir d'incapacitat permanent per al servei o inutilitat, es consideren afectats per una discapacitat en grau igual al 33 % a tots els efectes, i el document que acredita aquesta circumstància és la resolució de l'INSS o de classes passives. 
 • Certificat cadastral o nota simple del Registre de la Propietat que acrediti que cap dels membres de la unitat de convivència és titular d'un habitatge. 
 • Informe de vida laboral, emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, relatiu a totes les persones en edat laboral. 
 • En el cas de persones en situació d'atur, certificat de l'oficina de treball acreditatiu de l'import percebut durant l'últim mes abans de la presentació de la sol·licitud. 
 • Resolució favorable de la Mesa de valoració de situacions d'emergències econòmiques i socials de Catalunya. 
 • Títol de família nombrosa, si escau. 
 • Títol de família monoparental, si escau. 
 • Certificat de no tenir deute amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l'Agència Tributària de Catalunya (ATC). 
 • Cèdula d'habitabilitat vigent. 
 • En el seu cas, certificat de pensions públiques percebudes o de la renda garantida o de de l'ingrés mínim vital. 

Les persones jurídiques han d'aportar la documentació següent:

 • Documentació acreditativa de ser una entitat sense ànim de lucre, constituïda legalment i inscrita en el registre corresponent.
 • Contracte de cessió d'ús o assimilable degudament signat, d'acord amb les condicions previstes a la base 9. 
 • Informe del referent de l'àrea bàsica de serveis socials on s'ubiqui l'habitatge, en el cas de la modalitat 3.b)
 • Documentació que caldrà aportar, en cas que es manifesti la seva oposició a que l'Administració la consulti telemàticament: 
 • Certificat de no tenir deute amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l'Agència Tributària de Catalunya (ATC). 
 • Resolució favorable de la Mesa de valoració de situacions d'emergències econòmiques i socials de Catalunya. c) Cèdula d'habitabilitat vigent. 

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol·licitar documentació complementària per ampliar la informació sobre la sol·licitud presentada. 

Quantia i termini de la sol·licitud

La quantia màxima de la subvenció no pot ser superior a cap dels imports següents: 

 • La renda de lloguer pactada en el contracte d'arrendament, segons la base 8.2. 
 • El preu mig del lloguer mensual del municipi on estigui situat l'habitatge, publicat per l'Agència () o l'índex mig de referència de preus de lloguer d'habitatges, si aquest és superior al preu mig del lloguer mensual, per aquells municipis en què sigui consultable l'índex de referència de preus de lloguer d'habitatges, que es pot consultar al web d'habitatge

En el cas de les persones físiques beneficiàries, es descomptarà de l'import de la subvenció l'import corresponent al 10% dels ingressos ponderats de la unitat de convivència, si estan per sota del 0,89 de l'indicador de renda de suficiència (IRSC), o el 12% dels ingressos ponderats de la unitat de convivència, si estan per sota del 0,95 de l'IRSC, o el 18% dels ingressos ponderats de la unitat de convivència, si són iguals o superiors al 0,95 de l'IRSC, segons els ingressos que s'estableixen a la base 12.2.1 a. 

La ponderació dels ingressos es farà d'acord amb els coeficients establerts pel Pla per al dret a l'habitatge vigent. Les taules de l'IRSC són les vigents per a cada anualitat, són públiques i es poden consultar al web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

Per a les persones jurídiques beneficiàries, es descomptarà de l'import de la subvenció l'import corresponen a la renda establerta al contracte de cessió d'ús o assimilable formalitzat amb les persones destinatàries.
 
Termini: En la convocatòria amb càrrec al pressupost de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya corresponent a l'exercici 2024, com a despesa anticipada, el termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 26 de gener de 2024 i finalitza el dia 30 de setembre de 2024, inclòs.

La subvenció s'atorga per a l'any de la convocatòria. Per a persones titulars de contractes de lloguer signats entre l'1 de gener de l'any de la convocatòria i la data en què s'acaba el termini de presentació de sol·licituds, la subvenció serà concedida per a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de l'any de la convocatòria, inclòs. 

Només en el cas dels contractes de lloguer provinents del programa 360 que s'hagin formalitzat durant l'any 2023, l'import de la subvenció corresponent a la convocatòria 2023 inclourà totes les mensualitats del lloguer abonades durant l'any 2023.

Aquesta subvenció és prorrogable per anualitats successives en funció de les dotacions pressupostàries de cada exercici, fins a la durada màxima de les pròrrogues obligatòries del contracte, fixades a l'article 9 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, sempre que es sol·liciti la renovació i es mantinguin les condicions per a la seva percepció durant aquest termini i d'acord amb el procediment de renovació que s'estableixi en cada exercici pressupostari. 

Incompatibilitats

Aquestes subvencions són incompatibles amb: 

 • Les subvencions i les prestacions per al pagament del lloguer que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya atorga amb altres línies d'ajuts o, si escau, renova per al mateix any. 
 • Les subvencions que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya atorga a les entitats que integren l'Administració local per a habitatges que formen part del fons d'habitatge de lloguer destinat a polítiques socials. 
 • Els ajuts que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya aprova anualment per a ajuntaments amb habitatges que formen part de la Xarxa d'Habitatges d'Inserció Social. 

Altres informacions

Concepte subvencionable 

Serà subvencionable l'import del lloguer dels habitatges obtinguts del mercat privat, segons els imports màxims de la subvenció previstos a la base 10.

Als efectes d'aquesta subvenció, es considera que formen part de l'import del lloguer els conceptes següents: la renda, els endarreriments de la renda, els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora, l'impost de béns immobles (IBI) i la taxa pel servei de recollida d'escombraries.
 
No seran subvencionables els imports que puguin correspondre al lloguer d'annexos com ara places de garatge, trasters o similars. 

Sol·licitud de la subvenció

En el cas de persones físiques, les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions, així com la documentació relativa a la justificació, es poden formalitzar: 

 • De forma preferent, a través del web de Tràmits de la Generalitat de Catalunya, el formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya, el qual, una vegada emplenat, s'ha de presentar electrònicament juntament amb la documentació requerida per mitjà d'aquest mateix web. 
 • A les Oficines Locals d'Habitatge que col·laboren mitjançant un conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. En el supòsit que no s'hagi constituït una borsa ni hi hagi una oficina d'habitatge en un àmbit territorial determinat, les sol·licituds es poden presentar a les dependències dels serveis de l'Agència esmentada de cada demarcació. 
 • A l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, pels mitjans que estableixen l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, i l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. 

En el cas de persones jurídiques, les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions, així com la documentació relativa a la justificació, s'han de formalitzar exclusivament per via electrònica en el registre electrònic de la Generalitat de Catalunya, per mitjà dels portals de tràmits que s'indiquen a continuació, d'acord amb el que disposa l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques: 

 • En el cas de qualsevol administració pública, societat mercantil participada majoritàriament per diverses administracions públiques, o empresa pública, mitjançant l'extranet de les administracions públiques de Catalunya (EACAT). El formulari de sol·licitud, així com la informació sobre aquest tràmit, estan a disposició dels sol·licitants a l'EACAT.
 • En el cas d'entitats de naturalesa privada , el formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya, el qual, una vegada emplenat, s'ha de presentar electrònicament juntament amb la documentació requerida per mitjà d'aquest mateix web. 
 • Només es pot presentar un habitatge en cada sol·licitud de la subvenció. Si es disposa de més d'un habitatge que compleixi les condicions per poder obtenir aquesta subvenció, s'han de presentar tantes sol·licituds com habitatges es disposin. 

Pagament de la subvenció

En el cas de les persones físiques beneficiàries, el pagament es tramitarà, prèvia presentació dels rebuts de lloguer pagats.
 
En el cas de les persones jurídiques beneficiàries, el pagament es tramitarà, prèvia presentació trimestral del compte justificatiu o, si escau, la declaració responsable indicades en els apartats tercer i quart de la base 17.
 
El pagament de la subvenció es fa per transferència ordinària i resta condicionat a la disponibilitat pressupostaria i a la comprovació, per part de l'Agència, que la persona beneficiària està al corrent de pagament dels rebuts de lloguer.
 
Abans de reconèixer l'obligació del pagament, l'òrgan instructor ha de comprovar d'ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.