Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Vius a Sant Martí? Vine a les sessions informatives sobre habitatge públic a la zona

09/02/2023 - 17:28

Habitatge. El 15 i el 22 de febrer, l’Ajuntament de Barcelona donarà a conèixer a tots els ciutadans interessats les diverses accions desenvolupades els darrers anys per ampliar l’habitatge públic i assequible als barris de Sant Martí.

L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació, durà a terme dues sessions informatives obertes i gratuïtes a tota la ciutadania, que no requereixen d’inscripció, durant el mes de febrer, amb l’ampliació del parc públic d’habitatges a Sant Martí com a eix central. Concretament, la primera de les trobades serà el dimecres 15 a les 18 hores al Casal de Barri del Parc i la Llacuna, mentre que la segona tindrà lloc el dimecres 22 a les 18 hores a la Sala d’actes de l’Escola la Pau.

Ambdues sessions permetran als ciutadans disposar d’una àmplia visió de l’aposta realitzada per part del consistori, els darrers anys, per ampliar l’habitatge públic en tot el districte, com a estratègia essencial per garantir el dret a l’habitatge. Per exemple, es mostraran els diferents mecanismes de què disposa l’Ajuntament per aconseguir aquest objectiu, com és la construcció de noves promocions, la compra de finques i pisos del mercat privat i la captació d’habitatges del mercat privat mitjançant programes com la Borsa de Lloguer.

Una ampliació del parc públic que, traduïda en xifres, arriba als 2.000 pisos des de l’any 2015, amb una inversió per part de l’Ajuntament de 244 milions d’euros. En les trobades informatives també es podran conèixer les diferents promocions que s’han completat al districte aquests anys, així com aquelles que estan en projecte, les que estan en construcció i les de reserva de sòl.  En total, 1.479 habitatges i 77 allotjaments. La construcció és, de fet, el mecanisme que més s’ha potenciat, per davant de la compra, que suposa 139 habitatges, i la captació, que en són 292.

Un districte, a més, especialment interessant per les diferents tipologies d’habitatge que acull. D’entrada, les promocions d’habitatge de lloguer, com  la recentment oberta al públic del C. Lluís Borrassà, la del C. Veneçuela, el C. Pallars o el C. Lola Iturbe Arizcuren, com a algunes de les més destacades. Però, també, per l’allotjament APROP de Glòries i les promocions de cohabitatge com la de La Balma. 

Les dues sessions informatives de Sant Martí formen part del pla de divulgació que desenvolupa l’Ajuntament i que s’ha demostrat que suscita un ampli interès entre els ciutadans, com demostren les dues trobades organitzades al districte de Sant Andreu durant el mes de gener, que van ser tot un èxit d’afluència, i que està previst que es continuïn celebrant en altres districtes de la ciutat.

A més de l’ampliació del parc públic, en les sessions també es farà esment al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona (HPO), la via oficial que tots els ciutadans han d’utilitzar en cas de voler accedir a un habitatge de protecció oficial a la ciutat, i que requereix inscripció prèvia.