Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Enllestit el segon bloc d’allotjaments industrialitzats APROP, a les Glòries

21/12/2022 - 14:26

Habitatge. Es troba a les Glòries, inclou 42 pisos i podrà garantir un lloc d’estada temporal a un centenar de persones.

S’acaba la construcció de la segona promoció d’allotjaments de proximitat provisionals (APROP). L’edifici, situat a les Glòries, té 7 plantes, 42 unitats i capacitat per a 100 persones. S’ha completat en un temps rècord, 26 setmanes, amb un pressupost de 5,77 milions d’euros. Els APROP estan concebuts com a solucions d'allotjament temporal per garantir una llar a totes les persones que es troben en una situació d’emergència.

Un allotjament digne per fer front a les emergències

Els allotjaments de proximitat provisionals (APROP) s’adrecen a persones i famílies amb menors a càrrec i en risc d’exclusió social que no disposen d’un domicili o bé que viuen en un domicili que no es troba en condicions adequades, amb greus dificultats socioeconòmiques i necessitat d’acompanyament socioeducatiu.

El recurs està gestionat pels Serveis Socials, que fan les derivacions, i l’estada màxima prevista és de dos anys. Les persones que accedeixen als APROP hi contribueixen econòmicament amb entre un 20 i un 30% dels seus ingressos.

Per fer possible la sortida dels allotjaments temporals amb les màximes garanties d’autonomia i autosuficiència, cada unitat familiar disposa d’un pla de millora personal i familiar que marca la ruta de suport per a la recuperació i l’empoderament de les persones ateses i que es desenvolupa en coordinació amb Serveis Socials, els professionals d’APROP i la implicació de les persones usuàries.

El segon bloc d’habitatges APROP

Dels 42 pisos del nou bloc construït a les Glòries, 35 tenen dos dormitoris i 7 en tenen un. Cadascuna de les set plantes disposa de cinc unitats de dues habitacions i una d’una habitació. Els allotjaments amb dos dormitoris tenen una superfície útil de 52,7 metres quadrats i disposen de sala menjador, cuina, espai d’emmagatzematge i bany complet. Els pisos d’un dormitori doble tenen 25,8 metres quadrats i sala, cuina i bany complet. Tots els allotjaments disposen de balcó exterior.

A la planta baixa de l’edifici s’hi han instal·lat els espais de gestió i atenció i zones per a activitats comunes i una bugaderia comunitària, a més d’una gran sala polivalent perquè la puguin utilitzar les persones residents. L’interior d’illa inclou un hort urbà hidropònic d’última generació gestionat per entitats de persones amb discapacitat vinculades a l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) i els residents de l’equipament.

Amb aquest segon edifici Barcelona ja disposa de 64 allotjaments APROP, comptant els de la promoció pilot de Ciutat Vella, de 12 unitats.

Habitatges industrialitzats

Els APROP són edificis de construcció industrialitzada, és a dir, amb mètodes i materials innovadors que permeten aixecar estructures en menys temps que el que requereix una obra convencional. Per als allotjaments provisionals de Barcelona es reutilitzen i condicionen contenidors marítims perquè siguin mòduls habitables, i es fan servir mecanismes de producció industrial perquè el muntatge del bloc sigui àgil i eficient.