Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Oberta una trentena d’expedients sancionadors per incomplir la llei de regulació de preus del lloguer

10/05/2021 - 12:46

Habitatge. Sancions contra les plataformes d’anuncis d’habitatges i les administradores immobiliàries.

En els darrers mesos la Unitat de Disciplina Antiassetjament de l’Institut Municipal de l’Habitatge (IMHAB) ha obert 32 expedients sancionadors a anunciants d’habitatges i immobiliàries per haver incomplert la llei catalana de contenció de rendes d’arrendaments en no fer constar l’índex del preu de referència dels habitatges oferts. Els expedients incoats poden pujar fins a 96.000 euros.

La llei de regulació dels preus del lloguer estableix que a les zones declarades àrees de mercat tensionat, com és el cas de Barcelona, l’import de la renda no pot diferir més d’un 5% del preu assenyalat a l’índex del preu de referència que li correspongui ni sobrepassar la renda de l’anterior contracte de lloguer. Així mateix, obliga que en tota la publicitat de l’habitatge figurin les dades de referència, per evitar que es llogui per sobre del preu marcat.

Pel que fa a les sancions per infraccions relatives a l’establiment de rendes superiors al que assenyalen l’índex de referència i els contractes anteriors, si l’increment és inferior al 20% es considera infracció lleu, però si supera aquest marge, passa a ser una infracció greu i la sanció mínima serà de 9.000 euros.

Tres sancions executades i cobrades

En total s’han detectat 16 anuncis d’habitatges ubicats a Barcelona que incomplien l’obligació de fer constar les rendes de referència i les anteriors. Deu dels anuncis corresponen a ofertes publicades al portal Idealista, cinc són de Fotocasa i un d’Habitaclia. Com a resposta, Fotocasa i Habitaclia ja han establert sistemes en les seves plataformes per advertir l’anunciant del deure d’incloure l’índex de referència, així com accions informatives per als usuaris.

Per cada anunci incoat, també s’han iniciat els expedients sancionadors a les empreses immobiliàries administradores. En tres casos, les respectives immobiliàries administradores dels habitatges han acceptat i reconegut la infracció i han pagat la sanció corresponent. La resta d’expedients segueixen oberts i en tràmit, en espera de rebre o resoldre les primeres al·legacions, o bé en fase de proposta de resolució.