Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

La Marina del Prat Vermell es va transformant amb la construcció d’habitatge públic

21/02/2023 - 17:00

Habitatge. Dels 12.000 pisos que s’hi construiran, més del 50% seran assequibles.

Aquest barri de Sants-Montjuïc es consolida com el barri amb la concentració més alta d’habitatge protegit de la ciutat amb un projecte que preveu construir-hi 12.000 pisos, dels quals més del 50% seran assequibles. La gran operació urbana d’aquest barri va començar el 2006 amb la primera modificació del Pla general metropolità, que es va haver d’actualitzar el 2019 per transformar un teixit industrial en una zona que generi vida veïnal amb habitatge, verd i activitat econòmica.

El projecte dotarà la ciutat d’un nou barri residencial, al districte de Sants-Montjuïc, de gran transcendència, amb 75 hectàrees (l’equivalent a 40 illes de l’Eixample) on s’estan construint 12.000 habitatges, dels quals 6.246 seran de lloguer assequible, i un nou pol de vida i activitat econòmica.

Actualment hi ha tres promocions en marxa: dues en què les obres estan a punt d’acabar-se (Cal Cisó, 49-59, i Ulldecona, 2-10) i una en construcció (Acer, 10). 

Cal Cisó, 49-59

Tres edificis eficients energèticament amb un total de 108 habitatges, 48 de lloguer social i 60 de lloguer assequible amb espais i jardins comunitaris i aparcaments locals a la planta baixa. 

L’envolupant de l’edifici i les instal·lacions incorporen sistemes d’ecoeficiència energètica. Tots els habitatges tenen proteccions solars i, com a mínim, dues façanes amb ventilació creuada.

Acer, 10

Un edifici plurifamiliar de 234 habitatges protegits exteriors, amb locals comercials, un jardí central, espais comunitaris, 77 aparcaments per a cotxes (12 places adaptades), 54 places per a motos i 224 places per a bicicletes.

Es tracta d’un edifici dissenyat amb un passadís interior ventilat, a banda i banda del qual es troben els habitatges. Aquesta ventilació interior del passadís es fa a través d’uns patis que van des de la façana exterior fins al passadís interior.

Ulldecona, 2-10

Promoció de 72 habitatges públics, 6 dels quals seran adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, amb zones comunes, aparcament de bicicletes, coberta verda i un local per a un equipament municipal. 

Tots els criteris de disseny, tant de la definició de la forma com del sistema constructiu, s’alineen per aconseguir un edifici NZEB (de consum gairebé zero).

Altres projectes al barri

Hi ha dues promocions més en fase de redacció de projecte: Cal Cisó, 44-48, i Ulldecona, 11 i 16-24, i al març de l’any passat es va inaugurar la Chalmeta, un edifici de cohabitatge per a 32 famílies que s’ha construït en un terreny municipal cedit en dret de superfície a la Cooperativa Llar Jove. Es tracta del quart edifici de cohabitatge a la ciutat, un tipus de tinença d’habitatge no especulatiu i protegit.