Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Compra pública de 170 pisos per evitar-ne la privatització

14/03/2023 - 14:21

Habitatge. Les tres finques adquirides passaran a formar part del parc públic d’habitatge.

Ampliació del parc públic d’habitatge amb la compra de tres finques de l’empresa pública Regesa, procedents de l’antic Consell Comarcal del Barcelonès i situades als districtes d’Horta-Guinardó, Sants-Montjuïc i Nou Barris. Els 170 pisos que formen part de l’adquisició haurien passat a mans privades en un termini d’entre 15 i 17 anys, com ja ha ocorregut anteriorment amb altres promocions sotmeses al procés de desinversió de l’àrea metropolitana.

Amb una inversió de 10,7 milions d’euros, un 17% per sota del preu de mercat, l’operació de compra municipal ha permès evitar la pèrdua dels tres conjunts situats al carrer de la Mare de Déu de Port, 179-183 (la Marina, Sants-Montjuïc), al carrer de Teodor Llorente, 6-8 (el Guinardó, Horta-Guinardó) i al carrer de la Selva, 59-61 (Porta, Nou Barris).

Per què es pot privatitzar l’habitatge públic?

L’any 2006 el consistori va cedir a Regesa de manera gratuïta el sòl municipal de les tres finques durant 75 anys per a la construcció d’habitatge públic de lloguer. Aquesta protecció, però, tenia una durada de 30 anys a comptar des de les qualificacions definitives que es van fer entre el 2007 i el 2009, un temps molt inferior al venciment del dret de superfície, el 2081.

Transcorregudes les tres dècades, aquests habitatges es podrien haver privatitzat, però, amb l’adquisició directa de l’Ajuntament, la titularitat de les finques passa a ser pública i es salvaguarda el dret a l’habitatge assequible de totes les persones residents en aquests pisos de lloguer.

Les finques adquirides són les darreres de titularitat de Regesa a la ciutat, i només quedaran una trentena d’habitatges situats en diferents promocions, que, en tractar-se d’habitatge de protecció oficial, podrien ser adquirits directament per l’Ajuntament o per qualsevol altra administració.

Pèrdua d’habitatge públic a la ciutat

La privatització d’habitatge construït en sòl públic es podria haver evitat en altres promocions construïdes per Regesa, que en el seu moment en va vendre el dret de superfície. L’últim episodi d’aquestes característiques va tenir lloc el 2013, quan el Consell Comarcal del Barcelonès, format pels ajuntaments de la comarca, va vendre el dret de superfície de 298 habitatges al fons d’inversió Azora i no a una administració pública. Aquells habitatges eren de lloguer amb una protecció amb un termini sensiblement inferior al temps de cessió del dret de superfície.