Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Com s’està transformant la Marina del Prat Vermell?

28/03/2023 - 14:32

Urbanisme i infraestructures. El barri serà un pol de vida veïnal i d’activitat econòmica connectat a la ciutat.

La conversió d’un entorn industrial en un barri ple de vida veïnal avança. A la Marina del Prat Vermell s’hi estan construint diferents promocions d’habitatge públic, equipaments i un gran pulmó verd, el parc de les Tretze Roses, que estarà enllestit a partir de la tardor. També hi ha previstes actuacions per millorar la connectivitat del barri amb altres barris del districte de Sants-Montjuïc, amb la Zona Franca i amb l’Hospitalet de Llobregat.

Les actuacions principals que s’estan realitzant a la Marina del Prat Vermell són les següents.

Habitatge

En una àrea de 75 hectàrees s’hi construiran 12.000 habitatges, dels quals 6.246 seran protegits. Actualment hi ha tres promocions en marxa: dues en què les obres estan a punt d’acabar-se (Cal Cisó, 49-59, i Ulldecona, 2-10) i una en construcció (Acer, 10). Aquests nous edificis s’afegiran a les sis promocions que ja s’han construït, amb un total de 200 habitatges, 136 dels quals són de titularitat pública.

Equipaments

Actualment estan en funcionament l’IES Mare de Déu de la Mercè, el Centre Residencial Esclat, la Casa de la Pagesia i una comissaria dels Mossos d’Esquadra. A aquests equipaments s’hi afegirà una escola bressol municipal, amb una capacitat per a entre 100 i 150 infants, un centre d’assistència primària, un institut escola, un centre de dinamització d’infants i adolescents i una oficina de promoció econòmica.

Espais verds

A la tardor s’acabaran les obres del pulmó verd del barri, el parc de les Tretze Roses, un gran espai de més de 2 hectàrees amb zones d’estada i de joc i més de 200 arbres. El parc tindrà diverses zones diferenciades però connectades entre elles. Hi haurà un prat petit per a l’estada i el joc, amb un pendent suau que facilitarà la celebració d’espectacles infantils i altres activitats. El projecte preveu un segon prat més gran, definit per dos murs vegetals, que funcionarà com a dipòsit de filtració de les aigües pluvials.

Infraestructures i urbanisme

S’ha acabat la urbanització de carrers i espais verds del sector 10, limitat pels carrers d’Ulldecona, Cal Cisó, Motors i Ascó i el passeig de la Zona Franca, i hi ha obres en marxa als carrers del Ferro, el Foc, el Cobalt i el Plom.

Pel que fa a les infraestructures, la Marina del Prat Vermell en tindrà dues d’ambientals per estalviar aigua i energia. D’una banda, el barri estalviarà un 20% d’energia gràcies a una xarxa de climatització centralitzada i la generació d’energies renovables als edificis i espais públics. De l’altra, una xarxa d’aigua freàtica i sistemes de drenatge urbà permetrà reduir en més d’un 25% el consum d’aigua potable.

Connexió amb altres barris

A la tardor s’acabaran els treballs d’urbanització del parc entre Can Clos i la Marina. Serà un parc urbà amb zones d’estada i de joc que connectarà la part alta de Can Clos amb el barri i millorarà la integració amb la muntanya de Montjuïc.

Després d’un procés participatiu, s’està definint el projecte per remodelar el passeig de la Zona Franca per convertir-lo en un eix cívic amb més espai per als vianants i que promogui la mobilitat sostenible. Un nou carril bici i carril bus unirà la Marina del Prat Vermell i la Zona Franca amb Ciutat Vella i el centre de la ciutat.