Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Es presenten les noves promocions d’habitatge industrialitzat de l’IMHAB en la jornada del grup de treball del Consell de l’Habitatge Social de Barcelona

23/05/2022 - 08:46

Habitatge. La sessió també ha servit per donar el tret de sortida a les jornades de producció industrialitzada, que se celebraran el 21 i 22 de juliol.

El districte de Sant Martí i Sant Andreu augmentarà el parc públic d’habitatge properament gràcies a sis noves promocions d’habitatge industrialitzat. Aquests nous projectes corresponen al primer concurs d’habitatge industrialitzat, que ha posat en marxa l’Ajuntament de Barcelona a través de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB) amb l’objectiu d’impulsar mètodes innovadors en la construcció d’habitatge que agilitzin l’ampliació del parc públic i alhora contribueixin a fer front a l’emergència climàtica.

Aquests projectes es van presentar en la jornada del Grup de Treball de producció industrialitzada celebrada el passat dimecres 18 de maig. A més de ser un espai per compartir aquests projectes, la trobada va servir com a tret de sortida per les jornades de producció industrialitzada que es faran els dies 21 i 22 de juliol. Hi van assistir Lucía Martín, regidora d’Habitatge i Rehabilitació; Daniel López, en representació dels Serveis Tècnics de l’IMHAB; Irene Subils, del Departament d’Infraestructures i Equipaments de Drets Social, i membres de tres dels quatre equips guanyadors del concurs. La regidora va iniciar la sessió valorant molt positivament la iniciativa. “Aquests projectes suposen una millora en l’eficiència energètica de l’edifici i també del procés constructiu, alhora que permeten reduir terminis de la construcció per l’emergència que sabem que estem patint a la ciutat i a l’estat”. A continuació, els membres dels equips guanyadors van explicar cada uns dels projectes, els materials utilitzats i les principals característiques.

En aquesta jornada van venir a presentar els seus projectes els arquitectes i constructores de Les promocions que s’ubicaran al carrer de Pallars, 477, al carrer de Binèfar, 22, i passatge d’Arriassa, s/n (la Verneda i la Pau).

Tres promocions sostenibles

El projecte del carrer Pallars, 477 és obra de Constraula i consta de 42 habitatges. Es tracta d’un edifici de set plantes i planta baixa, on l’estructura de les plantes d’habitatge es produirà de forma industrialitzada amb panells de fusta CLT, tant per a elements horitzontals com els forjats, com per als elements verticals, com els pilars i els murs de càrrega. Aquesta estructura es recolzarà sobre una planta baixa de formigó. A grans trets, el projecte es caracteritza per un buidat central adossat a la paret mitgera que ha de permetre un millor comportament energètic de l’edifici, millorant l’assolellament dels habitatges que donen a l’interior d’illa i genera ventilació creuada a tots els habitatges, especialment les que no gaudeixen de les cantonades. Quant als habitatges, la cuina-menjador ocupa la centralitat del pis, mentre que la resta de tres peces es disposen en mides equivalents per permetre’n l’adaptació a les diferents tipologies d’unitats familiars.

Al carrer Binèfar, 22 s’hi ubicarà la proposta guanyadora del Grup Mas, de 24 habitatges. De la proposta, destaca la prefabricació íntegra dels nuclis humits en taller, amb equipaments de cuines i banys finalitzats. La fusta CLT és l’element principal d’aquest mòdul prefabricat i de la resta de l’estructura. El projecte preveu un edifici de planta baixa i tres plantes de vuit habitatges cadascuna. L’accés als habitatges es preveu per una passarel·la a la façana posterior, que alhora s’obren a la façana principal en terrasses, permetent la ventilació a tots i cadascun dels pisos. L’espai central de cada habitatge es configura com un ampli espai d’estada i de menjador que comuniquen a dues estances iguals que permeten intercanviar i adaptar usos.

La darrera promoció d’aquesta licitació,  que s’ubicarà al passatge d’Arraissa, correspon a Acsa, Obras e Infraestructuras, SAU i consta de 40 habitatges. Aquesta promoció s’ha d’alçar a la perllongació del passatge, de manera que l’edifici resultant quedi obert a tres vents, una característica que la proposta d’Acsa projecta envoltar de terrasses tant a l’exterior com a l’interior, on al centre de l’edifici s’han d’ubicar els nuclis de comunicació al centre. El sistema de construcció es basa en murs i forjats de fusta CLT, recolzada sobre una planta baixa de formigó. El projecte preveu la construcció de vuit plantes d’habitatges, amb cinc unitats per planta. Com en la resta de projectes, els habitatges presenten estances equivalents al voltant d’un espai central de cuina i estada, amb totes les peces obertes o bé a les terrasses exteriors o bé al nucli central amb la passarel·la circular interior. Aquest serà l’edifici de fusta més alt de Catalunya.

L’habitatge industrialitzat, un model d’habitatge amb molts avantatges

La construcció d’habitatge industrialitzat és una de les solucions innovadores que l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona està duent a terme per garantir el dret a l’habitatge digne a la ciutat. És un model que ofereix molts avantatges: és més àgil, més barat, més segur i més ecològic. És una solució innovadora per millorar tot el procés constructiu, la despesa energètica i tot el consum de combustibles fòssils que es fa en la construcció tradicional. Seguint aquest model de construcció, el parc públic té 500 habitatges en 11 promocions, des de les experiències dels primers APROP fins a les previsions futures.

En aquest sentit, i tal com estableixen les bases de la licitació del concurs, totes les propostes comparteixen, en el seu procés constructiu, la reducció de l’impacte ambiental associat a la fabricació dels materials amb què es construiran els futurs edificis. Tot això s’aconsegueix gràcies, d’una banda, a una gestió eficient dels materials a través d’elements reciclats i reciclables, i, de l’altra, a la producció en taller dels elements estructurals, permetent un menor impacte de l’obra i un major control de seguiment i qualitat a la fàbrica de tot el procés constructiu. De fet, tres de les quatre propostes amb major puntuació per cadascuna de les promocions proposen l’ús de fusta CLT, és a dir, fusta contralaminada creuada, un material en auge precisament per la sostenibilitat i el reduït impacte ambiental que genera la seva producció.

A més, l’encàrrec combina tant la redacció del projecte tècnic com les obres de fabricació i construcció dels edificis, és a dir, el treball col·laboratiu i conjunt entre arquitectes, constructores i industrials ja des del moment de la concepció i presentació de propostes.

En tota la producció de nou habitatge públic, l’IMHAB persegueix la configuració de pisos que permetin la flexibilitat d’usos i la desjerarquització dels espais, de manera que la disposició dels espais evitin la consolidació de rols de gènere. Alhora, tots els habitatges d’aquestes promocions disposaran de balcons o terrasses i garantiran la ventilació, de manera que s’asseguri al mateix temps tant la qualitat constructiva com la perspectiva a les necessitats de salut de les persones que hi acabin residint.

 

Allotjaments APROP, una solució per fer front a l’emergència habitacional

Aquesta trobada va servir per donar el tret de sortida a les jornades d’habitatge industrialitzat, que se celebraran el 21 i 22 de juliol. La jornada també va comptar amb una visita en primícia a l’edifici APROP de Glòries a càrrec d’Irene Subils i Òscar Marin, del Departament d’Infraestructures i Equipaments de Drets Socials, que van explicar com s’ha dissenyat i desenvolupat el projecte. Properament, els APROP de Glòries s’inauguraran. L’edifici consta de set plantes, que és el màxim de contenidors que es poden instal·lar sense haver d’afegir-hi una estructura de reforç. Aquest APROP donarà lloc a 42 habitatges, 35 d’aquests amb dos dormitoris, i 7 amb un. A més, comptarà amb un pati interior de 500 m2 destinat a hort urbà i a la planta baixa s’hi ubicarà un equipament del barri.

Els APROP són un projecte de construcció de pisos d’estada temporal per fer front a la urgent necessitat de pisos socials d’una forma ràpida. Es tracta d’allotjaments de construcció ràpida i sostenible, ja que estan construïts a partir d’una estructura formada per mòduls d’antics contenidors marítims reciclats i condicionats que s’han anat encaixant els uns amb els altres. A més de Ciutat Vella i les Glòries, ja hi ha un tercer APROP licitat a la Bordeta.

Comparteix aquest contingut