Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Agilitzar la construcció d’habitatge públic

La construcció industrialitzada permet agilitzar el procés de construcció ampliant el parc d’habitatge públic d’una forma ràpida i sostenible.

Construcció més ràpida, ecològica i eficient

L’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) aposta per l’habitatge industrialitzat per impulsar el creixement del parc d’habitatges públics de Barcelona. Aquest sistema de construcció ja s’havia utilitzat als allotjaments provisionals APROP, construïts a partir de contenidors reciclats, i ara s’utilitzarà també en la construcció d’habitatge públic.

L’habitatge fabricat i muntat permet reduir el temps d’execució de les obres i és més sostenible, ja que es pot construir a partir de materials reutilitzats. Als plecs publicats per les noves licitacions d’habitatges industrialitzats la qualitat arquitectònica, la reducció de terminis de construcció, del consum energètic i de les emissions de CO2 associats a la fabricació dels materials constitueixen el 85% deL pes de la puntuació a l’hora d’escollir les empreses que tiraran endavant aquests projectes.

Què és l’habitatge industrialitzat?

La construcció industrialitzada és un sistema d’edificació que utilitza tècniques i processos més innovadors i en el qual els components estructurals es fabriquen en un taller, es transporten a la ubicació final i allà es munten. Aquest tipus de construcció permet automatitzar processos de disseny i producció. És un sistema incipient a casa nostra però molt estès als països del nord d’Europa. 

La construcció industrialitzada té diversos avantatges:

  • És més àgil: s’utilitza un disseny estandarditzat i una producció automatitzada i això fa que la feina es pugui fer en menys temps. També es redueix el temps d’obres a la localització final de l’edifici, ja que les peces arriben ja preparades per muntar. Això també redueix les molèsties que puguin patir els veïns a causa de les obres.
  • És més barata: tots els processos d’automatització que comporta la industrialització de la construcció n’abarateixen el cost.
  • És més segura: gran part del procés de construcció es fa en tallers, que són espais molt millor habilitats, i per tant més segurs, per les persones que han de dur a terme el procés de construcció.
  • És més ecològica: que la majoria de la feina es faci al taller permet reduir la despesa energètica del procés de construcció, generar menys residus i reutilitzar part dels residus produïts. Es poden utilitzar també materials reutilitzats, com per exemple els contenidors de transport marítim que s’han fet servir en els allotjaments APROP.

Habitatge públic

L’Ajuntament de Barcelona va començar l’aposta per la construcció industrialitzada en els allotjaments APROP. Ara aquest sistema de construcció s’utilitza també en els habitatges públics permanents.

Es posaran en marxa les obres per a la construcció de dos nous edificis d'habitatges públics de lloguer a les Casernes de Sant Andreu. En total, aquestes dues noves promocions donaran una nova llar a prop de 340 persones. Els edificis estaran situats al carrer de Víctor Colomer, 6-12 i al carrer de Fernando Pessoa, 53-57.

A més, ja s'han adjudifcat els projectes per construir 212 pisos en quatre solar al districte de Sant Martí. Els solars són els següents:

  • Carrer de Pallars, 477
  • Carrer del Marroc, 180
  • Carrer de Binèfar, 22
  • Passatge d’Arriassa, s/n

Amb aquesta licitació es vol donar impuls a una tècnica de construcció innovadora, barata, ràpida i ecològica. A les obres de construcció d’habitatges convencionals, els terminis d’una promoció són de 53 mesos, en canvi, amb el sistema industrialitzat es faran en un màxim de 37 mesos.

Allotjaments APROP

Els allotjaments APROP de Ciutat Vella van ser els primers que va construir l’IMHAB i van funcionar com a prova pilot. L’edifici es va construir en un any i mig, mentre que en el cas d’un habitatge tradicional el procés pot durar entre 6 i 7 anys. A l’APROP de Ciutat Vella hi ha dotze allotjaments: quatre tenen dues habitacions i 60 metres quadrats de superfície i els altres vuit tenen una habitació i 30 metres quadrats de superfície.

El Parc i la Llacuna del Poblenou

El segon edifici d’allotjaments APROP es construirà al carrer Bolívia 33-41. Disposarà de 42 allotjaments, dels quals 35 tindran dos dormitoris i la resta un. Hi cabran, per tant, unes 110 persones. D’aquests edificis la meitat seran allotjaments provisionals per a unitats de convivència en situació d’emergència habitacional i l’altra meitat seran per joves. Les obres duraran unes 26 setmanes i l’edifici estarà acabat abans de final de 2021.

Els allotjaments APROP de Ciutat Vella van ser els primers que va construir l’IMHAB i van funcionar com a prova pilot. L’edifici es va construir en un any i mig, mentre que en el cas d’un habitatge tradicional el procés pot durar entre 6 i 7 anys. A l’APROP de Ciutat Vella hi ha dotze allotjaments: quatre tenen dues habitacions i 60 metres quadrats de superfície i els altres vuit tenen una habitació i 30 metres quadrats de superfície.

El Parc i la Llacuna del Poblenou

El segon edifici d’allotjaments APROP es construirà al carrer Bolívia 33-41. Disposarà de 42 allotjaments, dels quals 35 tindran dos dormitoris i la resta un. Hi cabran, per tant, unes 110 persones. D’aquests edificis la meitat seran allotjaments provisionals per a unitats de convivència en situació d’emergència habitacional i l’altra meitat seran per joves. Les obres duraran unes 26 setmanes i l’edifici estarà acabat abans de final de 2021.

La Bordeta

És el primer projecte d’allotjaments APROP en el que s’ha dut a terme un concurs per buscar una proposta arquitectònica innovadora ara que el projecte ja està consolidat. L’edifici APROP de La Bordeta tindrà quaranta allotjaments, 24 de dos dormitoris amb una superfície de 56 m2 i 16 d’un dormitori amb una superfície de 44 m2. Tots els habitatges tindran una terrassa de 9 m2. La meitat dels habitatges estaran destinats a unitats de convivència procedents de la Mesa d’Emergència i l’altra meitat seran per famílies monoparentals. Tindrà també un sistema de galeries que envolten l’edifici oferint una imatge que s’allunya del contenidor tancat i que funcionen com a passeres d’accés als allotjaments, terrasses i espais comuns i de relació entre els residents.

Es preveu enllestir el projecte definitiu a la tardor i iniciar llavors la licitació de les obres que s’iniciarien, probablement, durant el segon trimestre de 2022.

Comparteix aquest contingut