Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

El parc públic d'habitatges a la ciutat creix amb la compra d'un edifici a l'Eixample

01/02/2022 - 09:10

Habitatge. La finca es troba al carrer Diputació, 48 i compta amb 31 habitatges i dues oficines. Amb aquesta compra, ja són vuit el número d’edificis que té l’Ajuntament en propietat al districte.

L’Ajuntament de Barcelona continua treballant en l’ampliació del parc públic d’habitatge a la ciutat. En aquelles zones de la ciutat on la disponibilitat del sòl públic és menor, l’exercici del dret de tanteig i retracte és clau per sumar habitatge públic i evitar l’especulació. El consistori, a través de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació, ha comprat un edifici al carrer Diputació, 48, al districte de l’Eixample. Ahir es va fer la trobada dels representants de l’Ajuntament i del districte amb els veïns i veïnes que hi viuen. A l’acte hi va assistir la regidora d’Habitatge i Rehabilitació, Lucía Martín, el gerent de l’IMHAB, Gerard Capó, i el conseller i regidor del Districte de l’Eixample, Eduard Corbella i Pau Gonzàlez, respectivament.

La finca consta de 31 habitatges distribuïts en les sis plantes, àtic i sobreàtic que formen l’edifici. A més, a la planta baixa s’hi troben dues oficines. D’aquests habitatges, vuit es troben actualment desocupats, i una de les oficines, també.

Més de 150 habitatges adquirits a l’Eixample

Aquesta operació forma part de l’estratègia d’ampliació del parc públic d’habitatge i protecció de veïns i veïnes enfront a processos d’especulació i gentrificació a la ciutat. Del juny de 2015 fins avui, amb la compra de l’edifici del carrer Diputació, s’han adquirit un total de 144 habitatges al districte procedents de vuit finques senceres adquirides. D’aquestes vuit, cinc s’han adquirit en el darrer any. Amb aquestes accions, l’Ajuntament ha invertit a la compra al Districte des de 2015 uns 38 milions d’euros en total, repartits en una mitjana de 264.469,75€ per habitatge aproximadament. D’aquesta manera, l’Eixample, un dels districtes de la ciutat més densos i amb menys disponibilitat de sòl públic per aixecar nous edificis d’habitatge protegit, supera el centenar i representa al voltant d’un 14% del total d’habitatges adquirits a Barcelona.

En termes globals, del juny de 2015 al desembre de 2021 es van adquirir a la ciutat un total de 1.042 habitatges, procedents de la suma de 226 habitatges adquirits individualment i 816 habitatges de 37 finques senceres. D’aquests, el darrer any en van ser 377 procedents de l’adquisició de 19 habitatges solts i 358 habitatges de 12 finques senceres adquirides.