Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

L’impuls al parc públic de lloguer, clau per mantenir el ritme de construcció a la ciutat

12/10/2021 - 11:49

Habitatge. L’informe també incideix en el creixement de la proporció de veïns i veïnes que viuen de lloguer.

La crisi econòmica derivada de la pandèmia ha fet caure el 2020 la construcció d’habitatge a l’àrea metropolitana en un 23%, excepte a Barcelona ciutat, on s’ha sostingut gràcies a l’increment del 108% de l’habitatge protegit.

Segons l’informe anual d’anàlisi del sector de l’habitatge de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (O-HB), actualment a la ciutat hi ha al voltant de 2.300 habitatges en obres o a prop d’iniciar-les, la gran majoria, un 80%, de lloguer social i assequible, i la resta amb diverses fórmules, com la cessió d’ús i dret de superfície, per garantir-ne també la titularitat pública i evitar que, en el futur, es puguin vendre i privatitzar, i que s’emmarquen en l’estratègia per incrementar i consolidar el parc públic.

Aquesta estratègia va en sintonia amb la tendència del règim de tinença dels habitatges, ja que en el període 2018-2019 a la ciutat un 38,4% de les llars tenien règim de lloguer (enfront del 28,5% del 2001) i, a la resta de l’àrea metropolitana, un 23,4% (enfront del 12% del 2001). A més, s’ha reduït el nombre de llars amb hipoteca: el 16,7% a Barcelona (17,7% el 2016) i el 25,5% a l’àrea metropolitana (28,4% el 2016).

La renda de la població i el cost de l’habitatge

D’altra banda, la diferència entre el poder adquisitiu de les famílies i els preus del lloguer continua eixamplant-se. Mentre que la renda de la població barcelonina va experimentar un descens molt notable durant el 2020 a causa de la pandèmia, al voltant del 14%, els preus del lloguer només es van reduir de manera lleu, un 1,4%. Així mateix, l’esforç econòmic que han de fer les persones o famílies llogateres és molt alt: mentre que a Barcelona i l’àrea metropolitana han de destinar al lloguer el 40,5% del total dels ingressos, al global de l’Estat aquest percentatge és el 32,1%, i baixa fins al 24,9% en la mitjana de tota la Unió Europea.

L’informe analitza també com s’aborda l’emergència habitacional a través dels resultats dels instruments de les administracions per garantir el dret a l’habitatge digne a les persones que, malgrat les negociacions amb la propietat, han hagut de deixar l’habitatge o es troben en situacions de vulnerabilitat social. En aquest sentit, la Unitat Antidesnonaments de la ciutat ha mediat, des que es va crear, el 2016, en més de 10.000 desnonaments, i entre el 18 de gener i el 28 de febrer de 2020 s’han aconseguit evitar el 77% dels desnonaments de famílies vulnerables gràcies a acords de mediació, suspensions o pròrrogues.