Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

El parc públic d’habitatges creix amb la compra de quatre edificis a l’Eixample

28/07/2021 - 11:29

Habitatge. Es troben als barris de Sant Antoni, la Nova Esquerra de l’Eixample i la Dreta de l’Eixample i sumen un total de 67 habitatges.

El parc públic d’habitatges de la ciutat creix amb la compra de quatre edificis a l’Eixample per part de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació. Les finques, que sumen un total de 67 habitatges —25 dels quals estan buits— i 7 locals comercials, es troben als barris de Sant Antoni, la Nova Esquerra de l’Eixample i la Dreta de l’Eixample.

L’operació forma part de l’estratègia d’ampliació del parc públic d’habitatge i protecció de veïns i veïnes a les zones de la ciutat amb un teixit urbà més dens i en zones amb processos de gentrificació, i permetrà garantir la continuïtat de les 52 unitats familiars que ja hi viuen, a les quals se subrogarà el contracte de lloguer i hauran evitat passar per processos derivats de la gentrificació i l’especulació immobiliària, i adjudicar en règim de lloguer social i assequible els 25 habitatges restants a persones i famílies amb necessitat d’accés a l’habitatge.

La compra dels quatre edificis, i la rehabilitació necessària dels immobles tot i estar en bon estat general, té un cost de 21,6 milions d’euros. Es tracta d’una inversió per sota del preu de mercat, amb un estalvi d’entre un 31% i un 38%, calculat segons el cost mitjà del metre quadrat de venda en les operacions registrades el 2020 al barri en qüestió.

Prop de mil habitatges adquirits en cinc anys

Des de l’any 2016, el parc públic ha crescut en prop de mil habitatges, amb l’adquisició de 958 habitatges amb una inversió de 91,2 milions d’euros, i s’acosta als deu mil habitatges de gestió municipal. Això ha estat possible gràcies a l’estratègia municipal de compra, reforçada per la declaració de tota la ciutat com àrea de tempteig i retracte, a finals del 2018, per la qual es pot intervenir en operacions de compravenda d’habitatge i aturar processos d’especulació immobiliària.

Amb les darreres adquisicions, l’Eixample, un dels districtes de la ciutat més densos i amb menys disponibilitat de sòl públic per aixecar nous edificis d’habitatge protegit, supera el centenar, amb 7 edificis de 112 habitatges adquirits. Els districtes on s’han adquirit més habitatges des del 2015 són Sants-Montjuïc (221), Nou Barris (190) i Ciutat Vella (156). Quant a l’adquisició de finques senceres, Ciutat Vella és on més se n’han comprat (10), així com Sants-Montjuïc i l’Eixample, amb 7 cadascun.