Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Construcció més ràpida, ecològica i eficient per fer habitatge públic de lloguer

19/10/2020 - 16:49

Habitatge. Oberta la licitació per fer 212 pisos de lloguer assequible en quatre solars de la ciutat a través de la construcció industrialitzada.

Convocada la licitació de projectes per construir habitatge públic en quatre solars de la ciutat amb noves tècniques industrialitzades que permetin reduir el temps d’execució de les obres i minimitzar l’impacte ambiental dels materials de construcció. Seran fins a 212 pisos que, a diferència dels APROP, es destinaran a habitatge permanent.

L’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) vol donar un impuls a l’habitatge fabricat i muntat. Als plecs publicats, la qualitat arquitectònica i la reducció dels terminis de construcció, del consum energètic i de les emissions de CO2 associats a la fabricació de materials constitueixen el 85% del pes de la puntuació, per tant, és el que més es valorarà a l’hora d’escollir les empreses que tiraran endavant els projectes.

En total seran fins a 212 pisos de lloguer protegit i dotacional en els quatre solars, tots situats al districte de Sant Martí:

  • Carrer de Pallars, 477
  • Carrer del Marroc, 180
  • Carrer de Binèfar, 22
  • Passatge d’Arriassa, s/n

Els treballs de construcció es faran als tallers o fàbriques i posteriorment s’assemblaran a l’obra, així es reduiran els terminis d’execució de les obres. A les obres de construcció d’habitatges convencionals, els terminis d’una promoció són de 53 mesos, en canvi, amb el sistema industrialitzat es faran en un màxim de 37 mesos.

El pressupost municipal per construir aquests habitatges industrialitzats és de 20,4 milions d’euros, una xifra que pot variar un cop es licitin els projectes d’acord amb les ofertes econòmiques de les empreses guanyadores. També podrà variar el nombre final de pisos.

En marxa més habitatge públic

Amb aquest projecte d’habitatge de lloguer públic industrialitzat, les altres 54 promocions que s’estan impulsant actualment a la ciutat i les que es començaran en els propers mesos, l’IMHAB preveu construir un total de 7.915 pisos.