Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Aliança amb promotors socials i cooperatius per construir un miler d’habitatges assequibles

16/11/2020 - 14:28

Habitatge. El conveni garanteix la titularitat pública del sòl.

A la sessió ordinària del mes de novembre, el Plenari del Consell Municipal ha aprovat un conveni amb les entitats més representatives del sector de l’habitatge social i cooperatiu per construir un miler de pisos nous en solars i edificis municipals per rehabilitar. Un 60% dels pisos seran habitatges en règim de lloguer i l’altre 40% es destinaran a iniciatives de cohabitatge.

L’aliança es fixa com a objectiu crear mil pisos en els pròxims anys perquè hi visquin unes tres mil persones. S’agilitaran els terminis d’execució de les obres per donar una resposta més ràpida a les necessitats d’habitatge assequible en el context actual de la pandèmia de la covid-19.

Del 60% de pisos de lloguer se’n reservarà un terç per als joves i un 5% per a persones amb discapacitat intel·lectual. En els habitatges en règim de cessió d’ús s’hi inclouen iniciatives de cohabitatge sènior i de cohabitatge per a persones amb discapacitat.

Aquests mesos l’Ajuntament de Barcelona cedirà els primers 13 solars i edificis municipals per construir 419 pisos a les entitats perquè proposin quins projectes s’hi podran desenvolupar. Estan ubicats a:

Ciutat Vella:

 • Carrer de la Reina Amàlia, 10 (Raval): edifici per rehabilitar de 10 habitatges per a lloguer o cooperatives de lloguer.
 • Passeig de Joan de Borbó Comte de Barcelona, 44-45 (Barceloneta): edifici per rehabilitar de 30 habitatges per a lloguer.
 • Carrer de Sant Martí, 12-16 (Raval): solar per a un edifici de 43 habitatges per a lloguer o cooperatives de lloguer.

Sants-Montjuïc:

 • Passeig de l’Exposició, 38 (Poble-sec): solar per a 6 habitatges de cohabitatge.
 • Carrer de Mossèn Amadeu Oller, 17-21 (la Bordeta): solar per a 40 habitatges de cohabitatge.
 • Carrer de Rossend Arús, 36-38 (Sants): edifici per rehabilitar per a 7 habitatges de cohabitatge.
 • Carrer d’Ulldecona, 11X (la Marina del Prat Vermell): solar per a un edifici de lloguer de 84 habitatges.

Sarrià – Sant Gervasi:

 • Via Augusta, 375-381 (Sarrià): solar per a 15 habitatges de cohabitatge sènior.
 • Via Augusta, 383-387 (Sarrià): solar per a 17 habitatges de cohabitatge sènior.
 • Via Augusta, 389-393 (Sarrià): solar per a 17 habitatges de cohabitatge per a persones amb discapacitat.
 • Via Augusta, 421-425 (Sarrià): solar per a un edifici de lloguer de 30 habitatges.

Gràcia:

 • Carrer de Gustavo Adolfo Bécquer, 11 (Vallcarca i els Penitents): solar per a 25 habitatges de cohabitatge.
 • Avinguda de Vallcarca, 110 (Vallcarca i els Penitents): solar per a un edifici de lloguer de 37 habitatges.

Sant Martí:

 • Carrer de Pere IV, 115 (el Parc i la Llacuna del Poblenou): solar per a 23 habitatges de cohabitatge.
 • Carrer de Binèfar, 26 (la Verneda i la Pau): solar per a un edifici de lloguer o cooperatives de lloguer de 47 habitatges.

Impuls al lloguer protegit i al sector cooperatiu

L’aliança s’ha signat amb les entitats més representatives en la gestió de l’habitatge social i cooperatiu com són l’Associació de Gestors d’Habitatge Social (GHS), la Xarxa d’Economia Social i Solidària (XES), la Federació de Cooperatives d’Habitatge i la Coordinadora de Fundacions d’Habitatge Social.

Tant els projectes d’habitatges cooperatius com els projectes de lloguer protegit els avaluarà el consistori i hauran de complir els criteris següents:

 • Celeritat i industrialització en la tramitació i construcció o rehabilitació d’habitatges.
 • Capacitat tècnica i econòmica per garantir l’execució de l’obra.
 • Preus protegits de lloguer i de quotes de cessió.
 • Evitar la concentració de projectes en pocs promotors.
 • Criteris d’emergència climàtica.
 • Foment dels lligams comunitaris.

Documentació