Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Estat: NO ACTIU

Destinataris: Persones amb dificultats per pagar el lloguer derivades de l’impacte econòmic i social de la Covid-19

Administració que atorga l’ajut: Agència de l’Habitatge de Catalunya

Fitxa de l'ajut

Per tal de fer front a l’impacte de la Covid-19, la Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha aprovat una nova línia d'ajuts dins les Prestacions Econòmiques d’Especial Urgència.

Es tracta d’una nova modalitat adreçada a aquelles persones que viuen en règim de lloguer i que es troben en risc d’exclusió social residencial per deutes d’impagament derivats de la Covid-19.

Què necessites saber per sol·licitar aquest ajut?

En aquests desplegables trobaràs la informació necessària per iniciar el tràmit de sol·licitud de la prestació.

Destinataris

Aquesta prestació està dirigida a persones físiques residents a Catalunya, amb uns ingressos de la unitat de convivència que no superin els límits establerts a la Resolució TES/126/2021 i que es trobin en risc d’exclusió social residencial per deutes d’impagament de rendes de lloguer derivades de la Covid-19.

No poden accedir a aquestes prestacions:

 • Les persones usuàries amb títol jurídic habilitant dels habitatges de propietat o que gestioni l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, així com els de qualsevol administració pública en general.
 • Les persones que han rebut l'oferta per accedir a un habitatge del parc públic de lloguer i no l'han acceptada, llevat de causa justificada, durant un període de dos anys entre la data de la renúncia i la data de la sol·licitud de l'ajut.
 • Les persones que tenen dret al lloguer social obligatori d'un gran tenidor d'habitatges, com a alternativa adequada a la seva situació, llevat de causa justificada.
 • La persona titular del contracte de lloguer o qualsevol altre membre que tingui algun dels vincles següents:
  • Parentiu per vincle de matrimoni o altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat, fins al segon grau, amb les persones arrendadores.
  • Socis o partícips de les entitats que actuïn com a arrendadors.

Requisits

 • Tenir la residència legal a Catalunya.
 • Tenir deutes de rendes de lloguer per circumstàncies sobrevingudes no previsibles a partir del mes d’abril de 2020.
 • La persona sol·licitant ha de ser titular d’un contracte de lloguer, d’una cessió d’ús, d’un contracte de sotsarrendament, d’un dret de subrogació o de qualsevol títol jurídic habilitant que n’acrediti l’ocupació de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent (on està empadronat). Si en el moment de resoldre la sol·licitud, la persona sol·licitant ja no viu a l’habitatge pel qual ha demanat la prestació, es dictarà resolució desfavorable per incompliment de la finalitat de la prestació urgent.
 • Que la persona que està obligada a abonar la renda de lloguer o qualsevol dels membres de la unitat de convivència es trobin o s’hagin trobat en situació d’atur, Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO), o les persones treballadores per compte aliena o per compte pròpia que hagin patit una disminució dels ingressos derivat de l’impacte econòmic i social de la Covid-19.
 • No tenir un altre habitatge en propietat la persona sol·licitant, ni cap membre de la unitat de convivència.
 • No tenir cap tipus de parentiu, ni el sol·licitant ni cap membre de la unitat de convivència amb el propietari de l’habitatge.
 • Amb l’import de la prestació cal garantir la liquidació del deute. Excepcionalment, si es justifica documentalment que s’ha arribat a un acord entre la persona que sol·licita la prestació i la persona propietària o administradora de l’habitatge per pagar l’excés de deute, es podrà valorar i resoldre favorablement la sol·licitud.
 • Tenir uns ingressos de la unitat de convivència de la persona sol·licitant no superiors a 2 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) ponderat, en el cas de persones que viuen soles; no superiors a 2,5 vegades l’IRSC ponderat si es tracta d’unitats de convivència de dos membres o més, i no superiors a 3 vegades l’IRSC ponderat, en el cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència. La ponderació dels ingressos es farà d’acord amb els coeficients establerts pel Pla per al dret a l’habitatge vigent. Les taules de l’IRSC són les vigents per a cada anualitat, són públiques i es poden consultar al web habitatge.gencat.cat.
 • L’import del lloguer que ha de pagar la persona sol·licitant de la prestació no pot superar els imports mensuals màxims següents:
  • Barcelona ciutat: 800 euros mensuals.
  • Demarcació de Barcelona: 800 euros mensuals.
  • Demarcació de Girona: 550 euros mensuals.
  • Demarcació de Lleida: 500 euros mensuals.
  • Demarcació de Tarragona: 550 euros mensuals.
  • Demarcació de les Terres de l’Ebre: 400 euros mensuals.

Documentació

Per sol·licitar aquesta prestació cal presentar el formulari juntament amb la següent documentació.

La informació marcada amb un asterisc (*) correspon a aquella documentació susceptible de ser consultada i que, per tant, el ciutadà no caldrà que presenti si no denega l'autorització de la seva consulta.

 • DNI/TIE/Certificat de Registre de Ciutadans de la Unió Europea de la persona sol·licitant i de tots els membres que integren la unitat de convivència. (*)
 • Certificat de convivència actualitzat a la data de presentació de la sol·licitud, que acrediti la residència a l'habitatge de totes les persones que integren la unitat de convivència. (*)
 • Els certificats de discapacitat o, si s'escau, de mobilitat reduïda que superin el grau del 33 % de qualsevol dels membres de la unitat familiar o els certificats de persones amb gran dependència. Les persones que tinguin reconeguda una pensió de la Seguretat Social per incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o de gran invalidesa o que tinguin reconeguda una pensió de classes passives per jubilació o retir d'incapacitat permanent per al servei o inutilitat, es consideren afectats per una discapacitat en grau igual al 33 % a tots els efectes, i el document que acredita aquesta circumstància és la resolució de l'INSS o de classes passives. Per tant, no cal que sol·licitin el reconeixement de discapacitat. (*)
 • Certificat cadastral o nota simple del registre de la propietat que acrediti que cap dels membres de la unitat familiar és titular d'un habitatge. (*)
 • Informe de vida laboral emès per la tresoreria de la Seguretat Social, relatiu a la persona sol·licitant i a totes les persones en edat laboral que integren la unitat de convivència. (*)
 • En el cas de persones en situació d'atur, certificat de l'oficina de treball acreditatiu de l'import percebut durant l’últim mes abans de la presentació de la sol·licitud. (*)
 • En el cas de persones pensionistes, certificats emesos pels òrgans pagadors, acreditatius de l'import a percebre durant l’últim mes abans de la presentació de la sol·licitud. (*)
 • Declaració responsable de la persona sol·licitant, relativa a si s'han demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa finalitat, fent constar la relació detallada de les entitats que han concedit els ajuts i la quantitat sol·licitada i obtinguda, si s'escau (inclosa en el formulari de sol·licitud).
 • Declaració responsable de la persona sol·licitant relativa al compliment dels requisits establerts en la resolució (inclosa en el formulari de sol·licitud).
 • Contracte de lloguer, de cessió o de sotsarrendament a nom del sol·licitant.
 • Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral. La documentació que cal aportar és:
  • L’última nòmina prèvia a la presentació de la sol·licitud; en el cas de no poder aportar les nòmines perquè encara no se'n disposa, el contracte de treball.
  • En el cas de treballadors per compte propi, la darrera declaració trimestral d’IRPF. En cas de cessament de l’activitat de les persones treballadores per compte pròpia, el certificat expedit per l’organisme corresponent o document acreditatiu emès per les entitats.
 • Certificat d’empresa de la persona sol·licitant o de qualsevol dels membres de la unitat de convivència acreditatiu d’haver estat afectat per un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO).
 • En cas que existeixin altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d'ingressos i una impossibilitat de justificació, quan la persona sol·licitant sigui treballadora per compte aliena o per compte pròpia, una declaració responsable on es justifiqui la circumstància concreta que ha provocat la disminució d'ingressos.
 • Llibre de família o document equivalent, si escau.
 • Sentència judicial o conveni de separació o divorci, si escau.
 • Certificat de la persona propietària o administradora de l'habitatge que acrediti l'import detallat del deute i dels mesos corresponents.
 • Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el pagament de la prestació, a nom de la persona propietària o administradora de l’habitatge o a nom del sol·licitant. Per tal d’evitar el desplaçament a l’entitat financera es dona l’opció d’aportar un document acreditatiu del compte bancari i, en el cas de deute de quotes, un document acreditatiu del compte bancari vinculat a l’escriptura del préstec hipotecari.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, les oficines locals d’habitatge, les borses i les entitats que hagin subscrit un conveni amb l’Agència poden sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d’aquestes prestacions, documentació complementària per a ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada.

Quantia de la prestació

La prestació per al pagament del deute de rendes del lloguer derivat de l’impacte econòmic i social de la Covid19 correspon a un import màxim de 4.500 euros. Es pot atorgar per un període màxim de deute de dotze mesos, encara que l'import total concedit no arribi a la quantia màxima anterior.

Per a la prestació complementària per poder donar continuïtat al pagament del lloguer l’import s'estableix en el 60% de la renda anual de l'habitatge, amb un límit màxim de 2.400 euros per habitatge. Es reconeix a partir del mes següent a la data de la resolució favorable, per un període de dotze mesos, renovable fins a un màxim de 24 mesos més prèvia presentació de la sol·licitud.

Pagament de la prestació

El pagament de la prestació es farà per transferència ordinària a la persona propietària de l'habitatge o a la persona que la representi legalment o a la persona que es designi en els acords derivats dels processos de mediació social de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. En cas que s'hagi iniciat un procés de desnonament, el pagament es farà al Jutjat.

Si es tracta de la prestació per poder donar continuïtat al pagament del lloguer, es pagarà a la persona sol·licitant, un cop hagi acreditat que està al corrent de pagament. Es pot efectuar en pagaments fraccionats, dins dels 12 mesos següents a la concessió de la prestació.

Terminis i renovació de la prestació

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Les persones que hagin estat beneficiaries de la prestació podran sol·licitar-la de nou:

 • Quan la quantia atorgada sigui inferior a 4.500 € es pot concedir una nova prestació, fins a aquest import màxim. sempre que s’acrediti el pagament de tres mensualitats, com a mínim, incloses entre l’última mensualitat de la prestació inicialment atorgada i la data de la nova sol·licitud.
 • Quan la quantia de la prestació concedida hagi estat de 4.500€, es pot sol·licitar una altre vegada fins que no hagi transcorregut un mínim d’un any entre la data de la resolució i la nova sol·licitud.

Incompatibilitats

La prestació és incompatible amb els següents supòsits:

 • Quan es percebi un altre ajut per al pagament del lloguer que gestioni l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, i amb el cobrament d'altres ajuts, que provinguin de qualsevol Administració o organisme públic per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat.
 • Quan les prestacions es destinin a mensualitats diferents, i la suma dels imports a percebre en un mateix any natural no sigui superior a 4.500 euros.

Altres informacions

El termini màxim per resoldre les sol·licituds i notificar la resolució és de tres mesos a comptar de la data d'entrada de la sol·licitud amb la documentació completa. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat la resolució expressa, les persones interessades podran entendre desestimada la sol·licitud per silenci administratiu.

La notificació dels actes de tramitació i resolutoris d'aquests ajuts es farà mitjançant l'exposició de llistes als taulers d'anuncis de les entitats col·laboradores en la gestió dels ajuts, i també als taulers d'anuncis de les oficines gestores de l'expedient, al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya (e-Tauler).