Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Preguntes i Respostes freqüents sobre els programes de rehabilitació d'habitatges i d’edificis per a la recuperació econòmica i social en entorns residencials (FAQs)

Preguntes Freqüents d'Ajuts a la Rehabilitació 2022

Preguntes generals

 1. Quan es poden sol·licitar els ajuts?
  El termini de presentació de sol·licituds de cadascun dels programes es va obrir l'endemà de la publicació al DOGC d'aquesta convocatòria, el 28 de juny de 2022.
  Cal tenir en compte que no es podran presentar sol·licituds fins que es dugui a terme el tràmit previ, referit a la convocatòria en els annexos, i en els casos de la línia de barris, els corresponents ERRP aprovats (Pla de barris i els entorns de regeneració). 
   
 2. Fins quan es poden sol·licitar aquests ajuts? 
  El termini de presentació de sol·licituds acabarà el 30 de juny de 2023.
   
 3. Quant temps triguen a donar resposta un cop s'ha sol·licitat a través del portal de tràmits de l’Ajuntament? 
  El termini màxim per dictar la resolució i notificar-la és de 3 mesos, a comptar des de l’endemà de la data de presentació de la sol·licitud al portal de tràmits de l’Ajuntament. En cas que no s’hagués rebut resolució en aquest termini, la sol·licitud s’entendrà com a desestimada.
   
 4. Es poden acollir les obres ja iniciades o finalitzades als ajuts de rehabilitació de nivell d'edificis i/o de nivell d'habitatges?
  Sí, sempre que les obres hagin estat iniciades amb posterioritat a l’1 de febrer de 2020.
   
 5. La convocatòria que ha publicat l’Agència de l’Habitatge, és aplicable a la ciutat de Barcelona? I a l’Àrea Metropolitana de Barcelona?
  No, la convocatòria publicada el 28 de març del 2022 és d’aplicació a Catalunya, exceptuant els 35 municipis que conformen l’Àrea Metropolitana de Barcelona i Barcelona ciutat.
  L’Àrea Metropolitana de Barcelona (exclosa Barcelona ciutat) es regirà per la convocatòria que publica el Consorci Metropolità de l’Habitatge
  Barcelona ciutat es regirà per la convocatòria que publica el Consorci de l’Habitatge de Barcelona.
   
 6. Existeix un límit d’ingressos màxims de la persona sol·licitant a partir del qual no es poden sol·licitar aquests ajuts?
  No existeix un topall màxim d’ingressos per poder sol·licitar aquest ajut.
   
 7. Què s'ha de fer per valorar si el meu edifici es pot acollir als Ajuts Next Generation?
  Posar-se en contacte amb l’Oficina de Rehabilitació Municipal (ORM), ubicada al Carrer Pujades, 350.
  Addicionalment, les persones propietàries interessades en sol·licitar els ajuts comptaran amb un simulador encarregat pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona per poder consultar l’estat d’eficiència energètica de la seva finca i les possibilitats per acollir-se a les subvencions.
  Els col·legis professionals d'administradors de finques, d'arquitectes i d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació col·laboren en la tramitació dels expedients per agilitzar els processos d’obtenció de les subvencions conjuntament amb l’Oficina de Rehabilitació Municipal (ORM).

Compatibilitat

 1. Són compatibles els ajuts del programa de rehabilitació a nivell d'edifici o a nivell barris amb altres subvencions similars?
  Aquests ajuts seran compatibles amb altres ajuts proporcionats per altres programes i instruments de la Unió Europea, sempre que quedi acreditat que no s'està subvencionant el mateix cost (Article 14 de la Convocatòria de Rehabilitació a nivell d’Edificis i Article 14 de la Convocatòria de Rehabilitació a nivell de Barris; a partir del previst a l’Article 36 del Reial Decret 853/2021, on es recull la compatibilitat dels ajuts per al Programa de Rehabilitació a nivell d'Edifici i a l’Article 17 del mateix Reial Decret relatiu al Programa de Rehabilitació a nivell de Barris).
  Les subvencions d’aquests programes també seran compatibles amb altres ajudes públiques per al mateix objecte, sempre que no es superi el cost total de les actuacions i sempre que la regulació de les altres ajudes, ja siguin d’àmbit nacional o europeu, ho permetin.
  L’Institut per a la Diversificació i Estalvi d'Energia (IDAE) y l’Institut Català d'Energia (ICAEN) disposen de subvencions específiques per a actuacions de rehabilitació energètica, anomenats, Programa per a la Rehabilitació Energètica d’Edificis (PREE) i Programa per a la Rehabilitació Energètica d’Edificis en municipis de repte demogràfic de menys de 5.000 habitants (PREE 5000). Aquestes subvencions no són compatibles amb les del programa Next Generation, al tractar-se d’ajuts provinents del mateix fons dins del marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.
   
 2. Són compatibles els ajuts del programa 3 de rehabilitació a nivell d'edifici i els ajuts del programa 1 de rehabilitació a nivell de barris?
  No, només es podrà rebre finançament d’un dels dos programes (Article 36.2, Reial Decret 853/2021).
   
 3. Són compatibles els ajuts de rehabilitació a nivell d'edifici (Programa 3) o de rehabilitació a nivell de barris (Programa 1) amb els ajuts de rehabilitació a nivell d’habitatges (Programa 4)?
  Sí, sempre que quedi acreditat que no se subvenciona el mateix cost (Article 36.2 i 17 Reial Decret 853/2021).
   
 4. Són compatibles els ajuts de rehabilitació a nivell d'edifici (Programa 3) o a nivell de barris (Programa 1) amb els ajuts per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació (Programa 5)?
  Sí, malgrat que quan un projecte hagi rebut subvenció a càrrec del Programa 5 es descomptarà la quantitat rebuda de la quantitat de la subvenció a càrrec del programa 3 a nivell d’edifici o 1 a nivell de barri (article 34 RD 853/2021).

Fiscalitat

 1. Han sortit els tràmits que desenvolupa el RD 19/2021, de 5 octubre, de mesures urgents per a rehabilitació d'habitatges particulars en l'IRPF? Està inclosa la rehabilitació d'una coberta?
  El RD 19/2021 va entrar en vigor el 6 d'octubre de 2021 i des d'aquesta data desplega tots els seus efectes a nivell estatal sense necessitat d'una altra normativa que la desenvolupi.
  La rehabilitació energètica de cobertes és una de les actuacions més importants en la millora de l'envolupant dels edificis, per la qual cosa sí que és subvencionable. L'aïllament tèrmic de la coberta suposarà un increment rellevant en el nivell d'estalvi energètic, podent contribuir a assolir un % major d'ajuda per l'actuació.
   
 2. Desgraven les ajudes per a rehabilitació edificatòria en la declaració de la renda?
  Les deduccions contemplades en el RD-Llei podran fer-se efectives en la declaració de la renda per al període impositiu en el qual s'expedeixi el certificat d'eficiència energètica emès després de la realització de les obres.
   
 3. Quina documentació cal presentar per justificar la deducció d'IRPF, a més de la liquidació? Serà compatible aquesta deducció amb altres ajudes per a la mateixa finalitat?
  En principi, no cal adjuntar documentació justificativa en presentar la liquidació de l'IRPF, llevat d'instrucció expressa del Ministeri d'Hisenda al respecte. Tanmateix, el beneficiari que s'aculli a la deducció que s'estableix en el Reial decret llei 19/2021, de 5 d'octubre, de mesures urgents per impulsar l'activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, haurà de disposar, custodiar i presentar a l'òrgan gestor dels ajuts la documentació justificativa que acrediti el dret del contribuent a practicar la deducció (certificats d'eficiència energètica expedits i registrats d'acord amb el que disposa el Reial decret 390/2021, d'1 de juny, així com el càlcul correcte de la base de deducció i les factures dels imports satisfets per l'execució de les obres de rehabilitació).
  La deducció és compatible amb els ajuts, però cal tenir en compte que, segons es recull en el Reial decret llei 19/2021, s'haurà de descomptar de les quantitats satisfetes per les obres realitzades que hagin de ser objecte de deducció aquelles quanties que, si s'escau, haguessin estat subvencionades a través d'un altre programa d'ajuts públics o anessin a ser-ho en virtut de resolució definitiva de la concessió d'aquests ajuts.

Ajuts a la rehabilitació de l’habitatge

 1. L’estalvi del 7% de l'energia en el cas del programa 4 s’ha de complir només amb les actuacions que es justifiquin en aquest programa o es consideraria vàlida la reducció tinguda en compte en conjunt amb les actuacions desenvolupades en el programa 1 o 3?
  Si es demanen ajuts en dos programes diferents, s'hauran de complir els criteris de cada programa en relació amb les actuacions a subvencionar dins del programa en qüestió: l'estalvi del 7% de la demanda energètica exigit en el programa 4 prendrà com a punt de partida l'estat de l'edifici després de les actuacions lligades al programa 1 o 3 (el punt de partida és diferent per a ambdós programes). Així, s’obtindrà una nova qualificació energètica de l'edifici, diferent a la inicial, un cop realitzades les actuacions del programa 1 o 3. Aquesta nova qualificació serà la base de partida per avaluar el compliment dels requisits energètics del programa 4. La qualificació energètica final de l'edifici serà l'aconseguida amb el conjunt de les actuacions previstes en ambdós programes (4 i 1 o 3).
  Pel que fa a la compatibilitat d'ajuts entre els programes 1, 3, 4 i 5 cal tenir en compte que els ajuts rebuts pel programa 5 cal descomptar-los dels ajuts dels altres programes (no es pot subvencionar el mateix cost) (article 14 de la convocatòria d’edificis i article 14 de la convocatòria de barris).

   

 2. Hi ha algun programa d'ajuda per a la millora d'un habitatge o pla de millora energètica que contempli la retirada d'amiant?
  La retirada d'amiant està contemplada al Programa 1 d'Ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri i al Programa 3 d'Ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici, establerts en el Reial decret 853/2021 i, per tant, s'incorporen com a actuacions subvencionables sempre que es compleixin els objectius de millora de l'eficiència energètica establerts en aquests programes.
  La convocatòria d' ajuts del Consorci de l’Habitatge de Barcelona 2022 contempla un ajut complementari de com a màxim 1.000€/habitatge o 12.000€/edifici per a la retirada d’elements amb amiant en el marc dels programes 1 i 3.
  En qualsevol cas, les obres en les quals es trobin productes amb amiant, hauran d'atenir-se al que estableix el Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant, i la gestió dels residus originats en el procés haurà de realitzar-se conforme a l'establert en el Reial decret 105/2008, d' 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.

Procediment

 1. On, com i quan es poden presentar sol·licituds d'ajuts per millorar l’eficiència energètica dels edificis i habitatges?
  D’acord amb l’article 5 de les convocatòries d’ajuts a nivell d’edifici i de barri, el període per a la sol·licitud dels ajuts tindrà una durada d’un any, fins el 30 de juny de 2023.
  La sol·licitud de subvenció s’haurà de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà dels formularis en línia que estaran a disposició dels sol·licitants al Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca 
  Tant mateix, prèvia a l’entrada telemàtica, s’haurà de presentar tota la documentació i rebre els informes d’idoneïtat tècnica i administrativa, expedits per l’Oficina de Rehabilitació Municipal (per les propietats situades en l’àmbit dels 23 barris del Pla de barris) i per la resta dels barris, s’hauran d’adreçar als col·legis tècnics i d’administradors (COAC, CAATEEB i CAFBL).
   
 2. Com es demanen les ajudes per a la rehabilitació d'habitatges i edificis? Directament al Ministeri o a través de la Comunitat Autònoma? De forma presencial o telemàtica?
  En virtut del que estableix l’article 4 del RD 853/2021, correspon a les comunitats autònomes la tramitació i resolució dels procediments de concessió i abonament dels ajuts. D’acord amb l’article 5 de les convocatòries d’ajuts a nivell d’edifici i de barri, la sol·licitud de subvenció s’haurà de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà dels formularis en línia que estaran a disposició dels sol·licitants al Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca 
   
 3. En una comunitat de propietaris, es poden sol·licitar les ajudes de manera individual per a cada habitatge o cal presentar un projecte de tota la comunitat?
  Si el que vol és millorar l'eficiència energètica del seu habitatge particular, el programa que millor s'adequa a les seves necessitats és el Programa 4 d'ajuda a les actuacions de millora de l' eficiència energètica en habitatges. No obstant això, per assolir un major grau d'eficiència energètica, majors beneficis en les obres a executar, i augmentar la quantitat d'ajut que podria demanar i rebre, és recomanable incloure actuacions que afectin el conjunt de l'edifici, en el marc dels programes programa 1 o 3, com la rehabilitació de la façana, que ha de ser aprovada per la Comunitat de propietaris.
   
 4. El projecte tècnic de rehabilitació pel qual se sol·liciti finançament, relatiu als programes a nivell d’edifici o de barri, ha de tenir data de redacció posterior a la publicació de la convocatòria d'ajuts?No.
   
 5. El projecte tècnic a presentar pot ser un projecte bàsic conforme al Codi Tècnic de l'Edificació que a més inclogui l'estudi de gestió de residus, o s'ha de tractar d'un projecte d'execució?
  El projecte tècnic de rehabilitació haurà de contenir a) Projecte de l'actuació a realitzar o en defecte d'això memòria justificativa de l'actuació; b) Llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació o, si no, un estudi sobre el potencial de millora de l'edifici en relació amb els requisits bàsics definits en la LOE i un Pla d'actuacions en el qual s'identifiqui l'actuació; i c) Un estudi de gestió de residus de construcció i demolició que es desenvoluparà posteriorment al corresponent pla de gestió de residus de construcció i demolició proposada (Annex 1 article 2 de les Bases).
   
 6. Pot ser beneficiària dels ajuts una persona jurídica amb activitat econòmica propietària d'un edifici residencial?
  L' article 31.1. del RD 853/2021 estableix que "Podran ser destinataris últims dels ajuts: "a) Els propietaris o usufructuaris d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en fila i d'edificis existents de tipologia residencial d'habitatge col·lectiu, així com dels seus habitatges, bé siguin persones físiques o bé tinguin personalitat jurídica de naturalesa privada o pública".
  En qualsevol cas, quan els destinataris últims dels ajuts siguin persones o entitats que realitzin alguna activitat econòmica, també seran d'aplicació les condicions que s'indiquen a l' art. 18.3 de les bases.

Agent Rehabilitador

 1. On es pot obtenir informació per fer-se Agent Rehabilitador segons el Pla de Resiliència?
  Els requisits formals, acadèmics i professionals habilitants per exercir com a Agent de Rehabilitació hauran de ser especificats en les convocatòries o instruments jurídics de cada comunitat o ciutat autònoma.
  En no estar definits ni publicats aquests requisits, tampoc existeix, a dia d'avui, un registre d'Agents de Rehabilitació.
   
 2. En què consisteix el paper de l’Agent o Gestor rehabilitador?
  La figura de l'agent rehabilitador es defineix a l'article 8 del Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre: persona física o jurídica, entitat pública o privada que pugui realitzar actuacions d'impuls, seguiment i percepció d'ajuts públics, accés al finançament, elaboració de documentació o projectes tècnics o altres actuacions necessàries per al desenvolupament de les actuacions de rehabilitació.
  L'objectiu del Reial Decret és que l'agent de la rehabilitació sigui capaç de realitzar totes les tasques relatives a l'execució de les ajudes (des de la fase de preparació i sol·licitud, fins a la certificació i justificació de les obres).

Beneficiaris i destinataris

 1. Pot una empresa promotora d'habitatges ser beneficiària d'algun dels programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència?
  El RD 853/2021 estableix que podran ser destinataris últims de les ajudes “les empreses arrendatàries o concessionàries dels edificis, això com cooperatives que acreditin aquesta condició, mitjançant contracte vigent, que els atorgui la facultat expressa per dur a terme les obres de rehabilitació objecte del programa.” (article 31.1.f).
  En qualsevol cas, quan els destinataris últims dels ajuts siguin persones o entitats que realitzin alguna activitat econòmica, també seran d'aplicació les condicions que s'indiquen a l' art. 18.3 de les bases.

Aspectes tècnics

 1. Segons el Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, i les convocatòries d’ajuts en projectes d'una Comunitat de Propietaris legalment constituïda formada per diversos edificis, s'estableixen les ajudes extres per a la retirada d’elements d’amiant per a cadascun dels edificis o a repartir entre els mateixos?
  L'ajuda extra per desamiantat correspondria a cada edifici complet (no a cada habitatge), sempre que s'assoleixin els objectius de millora energètica amb l'actuació, d'acord amb el Reial decret 853/2021i la convocatòria.
   
 2. Com he de procedir en la redacció de la proposta en un punt concret, que es relaciona amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques en una teulada d'uralita?
  L'objectiu de les ajudes contemplades en el RD 853/21 és la reducció d'almenys un 30 % en el consum d'energia primària no renovable, referit a la certificació energètica. A més, s'haurà d'aconseguir la reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració que s' estableix als Arts. 33.2 o 43.1, segons el programa d'ajuts.
  En les actuacions que impliquin intervenir en elements constructius que continguin amiant, la seva retirada serà obligatòria i pot optar-se a una quantia econòmica extra per a la seva retirada, que haurà de realitzar-se per una empresa autoritzada i conforme a l'establert el Reial decret 396/2006, de 31 de març. 
   
 3. Està previst que es destinin fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència per tornar a construir una casa enderrocada?
  Les ajudes previstes pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i en la convocatòria d’ajuts per a habitatges estan destinats a la rehabilitació energètica d'habitatges existents, per la qual cosa, lamentablement, aquest cas no estaria contemplat en cap dels supòsits.
   
 4. Es poden sol·licitar ajudes a la rehabilitació per instal·lar un ascensor?
  Les actuacions de millora de l'edificació, entre les quals s'inclouen les actuacions de millora de l'accessibilitat com la instal·lació d'ascensors, seran subvencionables sempre que en el seu conjunt compleixin amb els requisits previstos en cadascun dels programes del Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre de 2021, així com la normativa nacional i europea d'aplicació en l'àmbit de les subvencions.
   
 5. Quins tipus de generadors tèrmics són objecte de subvenció?
  La implantació de qualsevol generador tèrmic la producció del qual es basi en energies renovables i que compleixi els requisits especificats per als diferents programes (per exemple, calderes d'aerotèrmia, geotèrmia, biomassa, solar, etc.).
   
 6. Les actuacions sobre substitució de calderes de gas natural per altres de més eficients, també de gas natural, són subvencionables, si s'assoleix una reducció de la demanda de, almenys, un 7% o reducció del consum d'almenys un 30%?
  No. Tal com indica l'Article 3, els generadors tèrmics que utilitzin combustible fòssil (com les calderes de gas natural) queden excloses de les actuacions subvencionables amb caràcter general per a tots els programes d'ajuts regulats pel RD 853/2021.
  No obstant això, en aquelles actuacions en la qual se substitueixin calderes existents per calderes de gas natural de major eficiència, si bé el seu cost no podrà incloure's dins de la inversió subvencionable, sí que es podrà tenir en compte la seva incidència en la reducció del consum d'energia primària no renovable, incloent aquesta millora en la certificació energètica de l'edifici posterior a l'actuació.

Oficina de Rehabilitació i Oficines Tècniques de Rehabilitació

 1. Com es regulen les oficines de rehabilitació?
  Les Oficines de rehabilitació es regulen en el Programa 2 del RD 853/2021, de 5 d'octubre (articles 21 a 29). En aquest marc, les comunitats autònomes podran gestionar-les directament o encarregar la seva gestió a entitats locals, o altres ens o organismes públics o privats, per a la qual cosa podrà realitzar la concessió de forma directa quan concorrin les raons previstes a l'article 22.2.de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, o mitjançant convocatòria pública. En aquesta Convocatòria explicitaran els Programes i Ajuts que es finançaran, i en quins termes i condicions concretes.
  Les convocatòries d'ajuts del Consorci de l’Habitatge de Barcelona estableixen que correspon a l’Oficina de Rehabilitació Municipal la comprovació que les sol·licituds compleixen degudament amb els requisits exigits.
  En el Programa 1 d’ajuts a les actuacions de rehabilitació (barri) i en el Programa 4 (Habitatge), serà l’Oficina de Rehabilitació Municipal qui farà la gestió i acompanyament integral dels sol·licitants.
 • Oficina de Rehabilitació Municipal (ORM)
  Ajuntament de Barcelona
  Horari d’Atenció al Públic:
  Dill a Div: de 08:30 a 14:30
  Dijous (d’octubre a maig): fins les 18:30
  Carrer de Pujades, 350
  08019 Barcelona
  ng.rehabilitacio@bcn.cat
  https://www.habitatge.barcelona/ca
  En el Programa 3 d’Ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edificis, actuen com a Oficines Tècniques de Rehabilitació els col·legis professionals d'administradors de finques, d'arquitectes i d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació:
 • Consell de Col·legis d'Administradors de Finques de Catalunya
  Lloc web: https://otrc.consellcaf.cat 
  Contacte: https://otrc.consellcaf.cat/contact.asp
  Telèfon: + 34 93 451 02 02
  C/ Mallorca 214 Local
  08008 - Barcelona
  Dilluns a Dijous: 8:30h a 13:30H - 15:00 a 18:00h
  Divendres: 8:30h a 14:00h
 • Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, COAC
  Lloc web: https://rehabilitacio.arquitectes.cat
  Contacte: https://rehabilitacio.arquitectes.cat/contactans
  Telèfon: + 34 93 301 50 00
  Adreça electrònica: otr.arquitectes@coac.net
 • Consell de Col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Catalunya
  Lloc web: https://otr.cat/
  Telèfon: + 34 93 414 14 13
  Adreça electrònica: info@otr.cat
  Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona
  Bon Pastor, 5. 08021 Barcelona

 

Percentatge de subvenció

 1. Quins són els límits quant al màxim de subvenció per edifici i/o habitatge?
  Per al programa de rehabilitació d’edificis a nivell de barri (Programa 1) la quantia màxima de la subvenció serà la que apareix a la taula següent:

  Per al programa de rehabilitació d'edificis (Programa 3) la quantia màxima de la subvenció serà la que apareix a la taula següent:

  Ambdós programes (1 i 3) tindran una subvenció complementària municipal: 

  Per al programa de millora de l'eficiència energètica de l'habitatge (Programa 4) la quantia màxima de l'ajuda serà el 40% del cost de l'actuació, amb un límit de 3.000 €.
   
 2. Quina és la quantia màxima per habitatge i per comunitat de propietaris que es pot sol·licitar dins del programa de rehabilitació d'habitatge?
  La inversió màxima subvencionable per habitatge és de 7.500 euros sens perjudici que la inversió pugui ser superior.
   
 3. L'import dels ajuts serà el resultat de sumar el 80% del pressupost protegible total o la quantia màxima per habitatge pel nombre d'habitatges al resultat de multiplicar la xifra corresponent pels m2 construïts de locals?
  D'acord amb el que estableixen els articles 15 i 34 del RD 853/2021, la quantia màxima de l'ajuda per a l'edifici es determina sumant a la quantia màxima d'ajuda per habitatges (determinada multiplicant l'ajuda màxima per habitatges pel nombre d'habitatges de l'edifici) i la quantia màxima d'ajuda per locals comercials o altres usos diferents a habitatge (determinada multiplicant l'ajuda màxima per m2 de local comercial pels m2 de locals comercials). En qualsevol cas, la subvenció no podrà superar un percentatge màxim del cost de l'actuació subvencionable, que s'estableix a les taules 15.1 i 34.1, del RD 853/2021 i els articles 8.6.1 de la convocatòria a nivell de barri i 8.6 de la convocatòria a nivell d’edifici, en funció de la reducció del consum d'energia primària no renovable, per als programes 1 i 3, respectivament.

   

 4. El cost de gestió dels ajuts i la justificació d'aquestes és subvencionable?
  Els programes 1, 3 i 4 de les convocatòries d'ajuts a nivell de barri i a nivell d’edifici de Barcelona (article 8.3.4) contemplen com a despeses subvencionables les derivades de la tramitació administrativa, i altres despeses generals similars, sempre que tots ells estiguin degudament justificades amb el límit que correspongui, per la qual cosa sí que serien subvencionables les despeses de gestió dels ajuts.

Altres

 1. Tenen caràcter retroactiu les ajudes de la convocatòria d’ajuts?
  Sí, les actuacions seran subvencionables sempre que, complint amb els requisits previstos en els programes que les contemplin, s'hagin iniciat amb posterioritat a l'1 de febrer de 2020. 
   
 2. Són subvencionables les actuacions que s'hagin iniciat després de l'entrada en vigor de la convocatòria d’ajuts? 
  Les actuacions sí que seran subvencionables sempre que, complint amb els requisits previstos en els programes que les contemplin, s'hagin iniciat amb posterioritat a l'1 de febrer de 2020. 
   
 3. Pel que fa a les convocatòries d’ajuts: Quina és la diferència entre el Programa d'ajuts a les actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges i el Programa d'ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici o barri, que preveu ajuts amb relació a habitatges unifamiliars aïllats?
  El programa 1 (barris) i 3 (edificis) està orientat a intervencions globals de major entitat (especialment millora de l'envolupant tèrmica) en edificis de tipologia residencial col·lectiva i en habitatges unifamiliars. En aquest programa els requisits de reducció de consum i de demanda energètica són més estrictes i en conseqüència, la quantia dels ajuts és més gran. El programa 4 (habitatges) s'orienta a actuacions individuals en cada habitatge, amb requisits menys estrictes i quantia màxima d'ajudes menor.
  Els ajuts dels tres programes (barris, edificis i habitatges) són compatibles entre si, sempre que no se sol·licitin per cobrir els mateixos costos.
   
 4. Quines són les obligacions de publicitat i difusió que cal complir?
  Tota la informació sobre el manual d'imatge es pot trobar aquí: https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/paginabasica/recursos/beneficiarios-publicidad-prtr_v3.pdf