Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Vius a Nou Barris? Vine a les sessions informatives sobre habitatge públic al districte

13/03/2023 - 16:15

Habitatge. L’Ajuntament de Barcelona donarà a conèixer, mitjançant dues trobades programades els dies 15 i 21 de març, les accions que s’estan desenvolupant al districte per tal d’oferir més habitatge públic i assequible.

L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació (IMHAB), celebrarà pròximament dues trobades informatives obertes i gratuïtes, que no requereixen inscripció prèvia, per a tots els veïns i veïnes interessats a conèixer més al detall l’ampliació del parc públic d’habitatges al districte de Nou Barris. 

Concretament, la primera de les trobades se celebrarà el dimecres 15 de març a les 18 hores al Casal de Barri de Torre Baró, mentre que uns dies després tindrà lloc la segona, el dimarts 21 a les 18 hores a l’Institut Escola Antaviana, al Carrer dels Nou Barris, 12.

En la línia de les trobades informatives desenvolupades durant el mes de febrer a Sant Martí, que van comptar amb una notable assistència de públic i van demostrar l’interès que suscita la necessitat d’habitatge entre els ciutadans, l’Ajuntament exposarà a Nou Barris quines mesures s’han dut a terme els darrers anys per oferir més i millor habitatge públic, com a estratègia essencial per garantir el dret a disposar d’un sostre. 

Per exemple, els mecanismes centrals que s’utilitzen per complir amb aquest objectiu, com són la construcció de noves promocions, la compra de finques i pisos del mercat privat i la captació d’habitatges del mercat privat mitjançant programes com la Borsa de Lloguer.

Un desenvolupament del parc d’habitatges que té una especial repercussió i afectació en zones com Nou Barris, que engloben una xifra considerable de ciutadans. Amb especial èmfasi en els habitatges de lloguer social i assequible, el districte també destaca, per exemple, per acollir en l’actualitat fins a quatre promocions d’habitatges amb serveis per a persones majors de 65 anys. 

En paral·lel, Nou Barris també destaca per comptar amb edificis que poden ser rehabilitats i, per tant, que poden ser receptors d’un ajut procedent dels fons europeus Next Generation. Les quatre línies d’ajuts a la rehabilitació, de fet, es van posar sobre la taula durant el mes de febrer en tres sessions informatives destinades als veïns i veïnes del districte.

A més de l’ampliació del parc públic, en les sessions també es farà esment al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona (HPO), la via oficial que tots els ciutadans han d’utilitzar en cas de voler accedir a un habitatge de protecció oficial a la ciutat, i que requereix inscripció prèvia.