Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Tres sistemes innovadors sostenibles s’aplicaran en la regeneració d’habitatges

05/12/2022 - 12:22

Innovació. Es tracta dels tres sistemes guanyadors del repte impulsat per l’Institut Municipal d’Urbanisme i la Gerència d’Urbanisme, conjuntament amb BIT Habitat.

Els sistemes guanyadors del repte urbà llançat per buscar solucions per a la regeneració d'edificis es provaran durant un any al barri del Besòs i el Maresme.

Els equips han desenvolupat diverses solucions per reduir el consum energètic o millorar el confort i l’accessibilitat. El requisit era utilitzar mètodes constructius de baixes emissions i amb costos limitats, que permetin regenerar un volum suficient d’habitatges en les dècades vinents per incidir en els compromisos de descarbonització. En concret es demanava implementar el següent:

  • un equip per ampliar el volum de l’edifici per facilitar la creació d’espais comunitaris i incorporar nous ascensors i escales
  • un equip de millora de les façanes i cobertes
  • un equip de coberta vegetal aljub per captar i utilitzar l’aigua de pluja
  • un equip fotovoltaic amb panells solars
  • un equip per automatitzar els sistemes i garantir el confort i la millora ambiental

Tres projectes guanyadors

De les vuit propostes presentades, elaborades per un total de 29 entitats, entre estudis d’arquitectura, institucions acadèmiques, empreses constructores i instituts d’innovació i recerca, se n’han seleccionat tres.

La proposta amb més puntuació ha estat l’anomenada Aligra, presentada per l’equip format per Straddle 3, Societat Orgànica, Aiguasol, Tall-Fusta i Tejido. Es basa en una estructura de fusta amb tancaments multicapa que millora les prestacions d’edificacions existents, com el mal aïllament, l’escassetat d’espais comunitaris o els pisos molt petits. Es tracta d’una proposta basada en l’economia de mitjans, la modularitat, la lleugeresa, la facilitat de muntatge, els materials ecològics i la flexibilitat.

La segona proposta seleccionada, anomenada Regenerar Barcelona, la presenten la Universitat Politècnica de Catalunya i Constraula. Es tracta d’una estructura autoportant de fusta on es van configurant de manera oberta i adaptable els diversos espais interiors, semiexteriors i exteriors, tot incorporant també els equips que es demanaven en la convocatòria.

La tercera solució seleccionada, anomenada InnoFAB, ha estat presentada per un equip format per Pich Aguilera Arquitectes, Pich Architects i Pich Innovation, Metalperfil i Verdtical Urban Biotechnology, amb una proposta composta per una estructura metàl·lica i per sistemes de tancament i d’acabat industrialitzats, lleugers i multicapa que donen resposta als diversos equips i objectius plantejats.

Innovació aplicada a la ciutat 

Ara es fabricaran els tres prototips, amb la previsió de tenir-los muntats el març del 2023 per poder-los provar durant un any en edificis del Besòs i el Maresme. Disposaran de suport, assessorament i acompanyament tècnic, així com de mecanismes de visibilització i comunicació.

El repte ha estat promogut per la Fundació BIT Habitat, amb l’Institut Municipal d’Urbanisme i la Gerència d’Urbanisme, i s’emmarca en el Programa de regeneració urbana, que fa un pas endavant per trobar solucions integrals d’impuls a la rehabilitació mitjançant sistemes constructius sostenibles i innovadors.

La convocatòria dona suport financer als millors projectes, amb un ajut que correspondrà al 80% de la despesa i amb un mínim de 100.000 euros i un màxim de 150.000 euros.