Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

La contaminació de l’aire a la ciutat es redueix més d’un 30%

20/12/2022 - 15:01

Medi ambient i sostenibilitat. Es confirma l’efectivitat de les mesures urbanístiques i de mobilitat implementades des de l’any 2015.

Des de l’any 2015 les mesures que s’han impulsat per ampliar la mobilitat sostenible i reduir el nombre de vehicles que generen més emissions han aconseguit millorar la qualitat de l’aire i reduir en un 31% la contaminació ambiental. El creixement de la xarxa de carrils bici, el desplegament de la superilla, l’electrificació de vehicles municipals o l’activació de la zona de baixes emissions han demostrat l’efectivitat d’un model que prioritza la salut de les persones i la sostenibilitat mediambiental.

Les dades recollides per les estacions de vigilància de la qualitat de l’aire en els darrers vuit anys mostren un descens progressiu de les emissions de NO2. Aquests punts de mesura, que formen part de la xarxa de qualitat de l’aire de Catalunya, els gestiona a la ciutat l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) i es poden consultar en línia al mapa de la qualitat de l’aire de Barcelona.

Les estacions estan situades en punts estratègics que representen les zones amb més concentració de trànsit (estacions de trànsit) i les zones amb menys intensitat de circulació de vehicles (estacions de fons). En ambdós casos s’ha observat una reducció de la contaminació ambiental:

  • Estacions de trànsit: l’any 2015 la mitjana d’emissions de NO2 era de 55 punts; enguany aquesta dada se situa en 28 punts, un 31% menys.
  • Estacions de fons: el 2015 aquestes estacions van detectar uns nivells de contaminació de NO2 de 38 punts; l’any 2022 aquesta xifra s’ha reduït fins a 25 punts, un 34% menys.

Un model de ciutat més sostenible i saludable

La millora de la qualitat de l’aire és conseqüència de l’adopció de mesures que han suposat un canvi de model urbanístic i de la mobilitat. La reducció observada en els darrers vuit anys no respon a una única mesura, sinó a un conjunt d’actuacions coordinades i amb uns objectius comuns.

En l’impuls a la mobilitat sostenible ha estat clau la implementació de la nova xarxa ortogonal de bus i l’ampliació del metro de la Marina. L’expansió de la xarxa de carrils bici fins als 240 quilòmetres ha suposat un augment dels desplaçaments del 56% i més de 58.000 trajectes nous.

Les modificacions en l’àmbit urbanístic també han contribuït a incentivar els desplaçaments a peu, amb carrers més amables i més espai per als vianants. La implementació de la Superilla Barcelona o del programa “Protegim les escoles” ha transformat espais clau per a la vida del veïnat, amb millores substancials en la salut i la qualitat de l’aire gràcies a la reducció del trànsit.

L’activació de la zona de baixes emissions (ZBE) ha comportat la reducció de 600.000 desplaçaments dels vehicles que més contaminen. A més, l’electrificació progressiva de la flota municipal de la Guàrdia Urbana i dels vehicles de neteja i recollida de residus també ha contribuït a reduir les emissions contaminants.

La crisi de la covid-19 ha canviat les dinàmiques d’algunes ocupacions, amb la implantació de modalitats de teletreball que s’han mantingut amb la recuperació de la normalitat. Es calcula que abans de la pandèmia un 4% de la població teletreballava. Les previsions indiquen que aquesta xifra es pot arribar a doblar, amb una estabilització del teletreball que pot arribar al 8%.