Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Noves subvencions per millorar l’accessibilitat d’habitatges on viuen persones amb discapacitat

28/09/2020 - 23:02

Habitatge. El programa fomenta la inclusió de les persones amb diversitat funcional a la comunitat, i promou que puguin deixar els centres residencials i viure en projectes de més autonomia personal

El programa fomenta la inclusió de les persones amb diversitat funcional a la comunitat, i promou que puguin deixar els centres residencials i viure en projectes de més autonomia personal

Es posa en marxa, mitjançant l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), “La meva llar”, un nou programa de subvencions per impulsar la millora de l’accessibilitat física i comunicativa dels habitatges on viuen persones amb discapacitat i/o mobilitat reduïda i facilitar que puguin viure a casa seva de manera autònoma.

Les persones beneficiàries seran aquelles que tinguin reconeguda una discapacitat d’un grau igual o superior al 33% en el certificat de discapacitat i el barem de mobilitat reduïda positiu, o aquelles amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 65%.

Les sol·licituds es podran presentar
fins al 9 de novembre
a través de la seu electrònica municipal 

Un dels requisits és que estiguin empadronades a l’habitatge per al qual se sol·licita la subvenció durant un període mínim d’un any abans de la data de la sol·licitud, tant si són propietàries com llogateres o usufructuàries de l’habitatge, i que aquest sigui la seva residència habitual i permanent. Les intervencions subvencionables es classificaran en tres àmbits diferents d’actuació:

  • Arranjaments o obres a la llar: rehabilitació d’espais interiors de la llar per tal que siguin accessibles, usables i funcionals, com el canvi d’una banyera per un plat de dutxa o l’adequació de la cuina modificant l’alçada dels taulells.
  • Introducció d’elements domòtics o robòtics a la llar: permeten accionar o activar diferents parts o dispositius de la llar, com la domotització de persianes o portes. També es preveu la instal·lació d’elements com grues de sostre o la utilització de robots que presten serveis d’assistència per a pautes que ha de seguir la persona.
  • Incorporació d’elements que milloren l’accessibilitat comunicativa de la llar: dispositius que generalment incorporen elements, senyals o missatges visuals, acústics o tàctils que permeten incrementar l’autonomia de les persones amb discapacitats sensorials, com materials marcats en braille, dispositius parlants amb veus sintètiques o dispositius d’avís visual/acústic/vibratori.

La quantitat màxima de subvenció per a intervencions d’accessibilitat, elements domòtics i tecnologia d’accessibilitat al domicili serà finalista i variarà entre els 5.000 i els 10.000 euros en funció del tipus i el grau de discapacitat. Per a imports menors o iguals a 2.000 euros, serà subvencionable el 100% del cost de l’actuació.

Aquest programa s’emmarca en el Model de vida independent del Servei Municipal d’Assistència Personal i està dotat amb 475.000 euros, ampliables fins a 1.000.000 d’euros, i promourà la realització d’obres per iniciar, que ja estiguin en curs i, en el cas de les actuacions domòtiques o robòtiques, que s’hagin realitzat al llarg d’aquest any.

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat ofereix informació i assessorament sobre aquest programa. S’hi pot demanar cita prèvia o es pot contactar amb el Servei d’Atenció al Públic a través de l’adreça de correu electrònic sap@bcn.cat o del telèfon 934.132.775 (de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h).