Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Nou servei per incentivar la rehabilitació d’edificis i habitatges

02/10/2020 - 12:53

Habitatge. Es posa en marxa una unitat especialitzada per agilitzar els tràmits per rehabilitar immobles.

A partir del mes d’octubre, una nova finestreta única oferirà atenció especialitzada a la ciutadania i agilitzarà els tràmits i l’atorgament de llicències amb l’objectiu de promoure la rehabilitació d’immobles i d’afavorir la generació d’ocupació.

El 2019 l’Ajuntament de Barcelona va concedir 1.088 llicències entre les d’obra nova i les de gran rehabilitació, el 10,6% de les quals van ser de gran rehabilitació. Actualment es concedeixen en una mitjana de set mesos. La nova unitat especialitzada vol reduir a la meitat el temps que es necessita per concedir les llicències per rehabilitar edificis i habitatges. Per fer-ho possible, s’informarà i s’acompanyarà els promotors en el procés de tramitació de permisos i es garantirà la comunicació àgil i el seguiment d’expedients durant tot el procés, oferint interlocutors accessibles. En tot el procés es tindran en compte les demandes i les necessitats del sector i es recolliran les propostes del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC), l’Observatori de Barcelona per a la Rehabilitació Arquitectònica (OBRA) i els col·legis professionals.

Al principi el servei atendrà les sol·licituds de llicències majors i farà funcions d’assessoria i de difusió de bones pràctiques. Més endavant s’activarà la sol·licitud i l’assessoria de les llicències de gran rehabilitació.

Qualitat i eficiència energètica en les rehabilitacions

S’elaborarà un catàleg de bones pràctiques per garantir la qualitat de les rehabilitacions, tenint en compte els materials, l’estat de les edificacions i criteris d’eficiència energètica.

Una aposta per renovar el parc residencial

La rehabilitació dels immobles i pisos existents és fonamental, perquè permet millorar l’eficiència energètica del parc residencial construït, reduir les emissions, preservar el patrimoni i fer que la ciutadania tingui una llar amb bones condicions i una bona qualitat de vidaLa nova convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’edificis i d’habitatges, a més de dignificar i millorar les condicions habitacionals del parc residencial de la ciutat, està concebuda per fer front a la crisi climàtica i reactivar l’economia local.