Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Més habitatge públic a Nou Barris

29/04/2021 - 18:00

Comencen les obres d’un edifici de 67 pisos protegits a la Trinitat Nova

Comencen les obres d’un edifici de 67 pisos protegits a la Trinitat Nova

En marxa les obres d’un edifici de 67 pisos protegits on hi podran viure unes 160 persones, al carrer de Palamós, a Trinitat Nova. Aquesta és la segona promoció que comença les obres en pocs dies a Nou Barris, on, durant el 2021, es durà a terme la construcció de més de 350 habitatges.

L’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació (IMHAB) adjudicarà els 67 pisos en règim de dret de superfície i les persones adjudicatàries n’adquiriran la propietat per un període de 75 anys, amb un preu molt per sota del de mercat, garantint així la propietat pública del sòl. La inversió municipal és de 9,6 milions d’euros i la previsió és que les obres estiguin enllestides el primer trimestre de 2023.

L’edifici tindrà una planta baixa i cinc plantes d’habitatges, amb pisos de dos i tres dormitoris, de 69 i 79 metres quadrats, respectivament. A més, cinc d’aquests pisos seran adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.

L’edificació es projecta mitjançant l’agregació d’una tipologia cruciforme, i permet la relació dels habitatges amb l’exterior de manera ininterrompuda. A més, el projecte té especialment en compte les mesures d’estalvi energètic, el respecte al medi ambient i l’increment del confort, amb ventilació creuada al cent per cent dels habitatges, assolellament directe a totes les sales d’estar a l’hivern, increment de l’aïllament a les façanes i màxim aprofitament de la llum natural, entre d’altres.

Més de 350 habitatges públics al districte

Actualment hi ha en marxa tres promocions més d’habitatge públic protegit a Nou Barris. Es tracta d’una promoció de 47 habitatges dotacionals a Torre Baró, prevista per a la segona meitat del 2022, del cohabitatge a càrrec de la cooperativa Sostre Cívic del pla dels Cirerers, amb 29 habitatges més que s’acabaran de construir a finals d’aquest any, i d’una altra promoció de 31 habitatges de lloguer a Torre Baró, prevista per al primer trimestre del 2023.

També està previst que durant aquest 2021 comencin les obres de dues promocions més a Trinitat Nova, amb un total de 179 habitatges de lloguer i de dret de superfície. En total, el parc d’habitatge protegit a Nou Barris s’incrementarà en 353 habitatges més, on hi podran viure unes 880 persones.