Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Les mesures covid-19 per al manteniment de l'habitatge es prorroguen fins al 30 de setembre

03/09/2020 - 17:16

Habitatge. Quines són les mesures aprovades durant l'Estat d'alarma que es prorroguen fins al 30 setembre per tal de pal·liar els efectes de la crisi sanitària en l'habitatge?

La covid-19 i l’Estat d’alarma decretat en conseqüència, van provocar la publicació d’un seguit de mesures en relació amb el manteniment de l’habitatge, sobretot per a col·lectius vulnerables. Les podeu veure resumides a la notícia “Mesures per mantenir l’habitatge i els subministraments de la llar durant l’estat d’alarma per la covid-19 “, que vam compartir-vos al març.

Ara és convenient refrescar aquesta informació per veure de quina manera han afectat les mesures als nostres contractes de lloguer i de subministraments. A més, moltes d’aquestes mesures han estat prorrogades fins al 30 de setembre de 2020!

Comencem!

La durada del contracte de lloguer després de l’Estat d’alarma

Per tal de salvaguardar els contractes de lloguer que finalitzaven durant l’Estat d’alarma o fins a dos mesos després del 21 de juny, es va aprovar una pròrroga extraordinària. Gràcies a aquesta, la persona propietària de l’habitatge, prèvia sol·licitud del llogater, havia de mantenir-lo fins a 6 mesos més des de la finalització del contracte, en les mateixes condicions.

Posteriorment al mes de juliol, donada la continuïtat de l’Estat d’alarma, la pròrroga es va ampliar també en contractes que finalitzaven entre el 9 de juliol i el 30 de setembre de 2020.

De conformitat amb això, hem de parar atenció al següent:

  • Si el nostre contracte finalitza durant aquest mes de setembre, encara podem acollir-nos a la pròrroga extraordinària. Trobareu un model per poder demanar-la aquí.
  • Si ja hem demanat la pròrroga, hem d’estar atents/es al còmput dels terminis: si hem demanat la pròrroga extraordinària de 6 mesos, el contracte de lloguer finalitzarà 6 mesos després de la data de finalització del contracte original. Abans d’aquesta data, la persona propietària no pot resoldre el contracte ni modificar-te cap condició.

L’ajornament del pagament de la renda del lloguer

Amb l’objectiu de facilitar el pagament de les rendes durant l’Estat d’alarma i assegurar el manteniment de l’habitatge, es va acordar que les persones llogateres amb situació de vulnerabilitat a conseqüència de la covid-19, poguessin demanar una moratòria en el pagament de les rendes del lloguer.

Aquesta moratòria l’havia de demanar el llogater o llogatera en la forma i amb els requisits establerts per llei, i tenia diferents efectes segons la persona propietària fos empresa o gran tenidor, o bé fos un petit propietari.

  • El termini per demanar l’ajornament de rendes va finalitzar al mes de juliol i, actualment, no hi ha possibilitat de demanar-la.
  • En canvi, si el vostre propietari/ària és una empresa o un gran tenidor d’habitatge encara sou a temps de demanar-li un ajornament: el termini acaba el 30 de setembre. Trobareu el model de sol·licitud aquí.

Ajuts al finançament

Una altra mesura estrella ha estat la creació d’una línia de préstecs ICO, subvencionats per l’Estat, sense interessos ni despeses, per tal de finançar el pagament de les rendes del lloguer a les persones que es trobin en situació de vulnerabilitat a conseqüència de la covid-19.

Aquests préstecs se sol·liciten a través de les entitats bancàries. Actualment es poden sol·licitar fins al 30 de setembre de 2020.

Subministraments

La greu situació de confinament va provocar l’aprovació de prohibicions en els talls de subministraments i bonificacions en les factures de la llum i l’aigua.

Actualment, la prohibició de talls de subministraments a causa d’impagaments per part de les companyies subministradores està prorrogada fins al 30 de setembre de 2020.

 

Si teniu algun dubte en relació amb com acollir-vos a les diferents mesures covid-19 per a l’habitatge o algun altre dubte relacionat amb l’habitatge, demaneu cita prèvia amb l’Assessoria d’Habitatge compartit per a joves a través de qualsevol Punt infoJOVE de la ciutat.