Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

L’edifici d’habitatges per a joves de Can Fabra guanya el primer premi d’habitatge plurifamiliar als AIT-Award

12/02/2021 - 12:56

Habitatge. El jurat destaca la reinvenció de l’espai industrial i la sostenibilitat dels habitatges

El projecte d’habitatges assequibles per a joves promoguts per l’IMHAB al recinte industrial de Can Fabra, al barri de Sant Andreu del Palomar, rep el primer premi en la categoria d’habitatges plurifamiliars dels AIT-Awards. Els AIT-Awards, que s’entreguen des de 2012, són uns dels premis més importants del món de l’arquitectura i el disseny d’interiors. Aquest any s’hi han presentat 877 projectes de 47 països. Finalment s’han reconegut 83 projectes en 14 categories que inclouen habitatges unifamiliars o plurifamiliars, hotels, edificis sanitaris o culturals o arquitectura participativa, entre altres.

Can Fabra ha guanyat el primer premi en la categoria d’habitatge plurifamiliar. El complex compta amb 44 habitatges destinats a joves d’entre 18 i 35 anys amb una superfície mitjana de 64 metres quadrats i grans espais comuns que es podran compartir segons les necessitats. És el primer edifici d’habitatges de lloguer públic de Barcelona construït en una nau industrial, mantenint-ne l’estructura exterior. En la construcció també s’ha tingut en compte la sostenibilitat utilitzant materials reciclats, reciclables i de baix impacte energètic.

Aquestes són els dos aspectes que el jurat ha destacat del projecte, dissenyat pel despatx d’arquitectes Roldán Berengué Arquitectes, que transforma un antic magatzem de l’any 1905 en habitatges. Ha destacat que és un projecte “que interpreta les qualitats espacials d’un edifici industrial amb una sensibilitat tremendament contemporània”. Per altra banda, també posa en relleu la sostenibilitat d’uns pisos fets amb un sistema de construcció dins la construcció que crea un embolcall tèrmic que representa un concepte clau per l’estalvi energètic.

Aquest és el quart premi que rep el projecte arquitectònic de Can Fabra. Aquests últims mesos ha estat guardonat amb el Premi Hispalyt com a millor habitatge plurifamiliar, el Premi Mapei Arquitectura Sostenible i l’Advanced Architecture Awards.