Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

La presó de Wad Ras i la de la Trinitat Vella tancaran abans del 2027

17/03/2021 - 13:34

Urbanisme i infraestructures. En dos solars de la Zona Franca s’ubicaran dos centres penitenciaris nous.

Les dues últimes presons que queden a la ciutat, la de la Trinitat Vella i la de Wad Ras, tancaran abans de sis anys. Els recintes, que durant dècades han estat centres penitenciaris, es convertiran en equipaments i habitatges per als barris. L’Ajuntament de Barcelona ha cedit a la Generalitat de Catalunya dos solars a la Zona Franca per construir-hi un centre penitenciari obert, per a presos en tercer grau, i un centre penitenciari per a dones dissenyat amb perspectiva de gènere.

 

La cessió dels solars de la Zona Franca per al trasllat dels dos equipaments penitenciaris, de la Trinitat Vella i de Wad Ras, ha estat un temps aturada per l’aparició de restes de metalls pesants al subsol de les dues parcel·les, a causa de l’activitat industrial que s’hi desenvolupava. Aquests espais es descontaminaran per poder començar les obres dels futurs nous equipaments penitenciaris.

Tancament de la presó de la Trinitat Vella

L’Ajuntament de Barcelona adquirirà l’espai de 20.000 m2 que deixarà l’antiga presó per un preu de 6,64 milions d’euros. En aquesta gran àrea s’hi construiran 410 habitatges de protecció oficial, 131 dels quals es començaran a aixecar un cop els terrenys siguin propietat del consistori i es destinaran a les persones afectades pel procés de reallotjament.

La presó de la Trinitat Vella es va inaugurar el 1964. Al llarg dels 57 anys d’història, s’ha adaptat a diversos usos: de primer va acollir dones; després, joves, i finalment va funcionar com a centre obert. Des del 2009 està parcialment derruïda.

Wad Ras, la presó més antiga de Catalunya

Construïda el 1915, la presó de Wad Ras es traslladarà d’aquí a quatre anys a un centre nou pensat i dissenyat amb perspectiva de gènere que acollirà al voltant de sis-centes preses. L’edifici actual s’ha utilitzat al llarg de 106 anys com a centre de menors, presó de dones i centre obert, tot i que va ser dissenyat inicialment com una escola reformatori. Avui és una presó obsoleta.

Aprovació al Plenari Municipal

El Plenari Municipal del mes de març ha aprovat l’acord entre l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per al tancament de les presons de la Trinitat Vella i Wad Ras i per al seu trasllat a la Zona Franca.