Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

La Marina del Prat Vermell continua la seva transformació urbana amb tres promocions d’habitatge públic

22/02/2023 - 12:05

Habitatge. Amb tres promocions en fase de construcció, que permetran oferir més de 400 habitatges de lloguer assequible, la Marina del Prat Vermell és una de les zones amb major renovació urbanística de la ciutat.

L’Ajuntament de Barcelona ha fet visible la transformació urbana que viu el barri de la Marina del Prat Vermell, al districte de Sants-Montjuïc, amb una visita a tres de les promocions més destacades i que es troben actualment en construcció. L’acte, celebrat el matí del dimarts 22 de febrer, ha estat encapçalat per la regidora d’habitatge i rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona, Lucía Martín

Les promocions estan distribuïdes entre el C. Acer, el C. Ulldecona i el C. Cal Cisó, i un cop finalitzada la totalitat de les obres, a finals de l’any 2025, permetran posar a disposició dels ciutadans fins a 414 habitatges de lloguer públic i assequible.

La primera de les promocions, situada al C. Acer, 10, és la més gran i consisteix en un edifici plurifamiliar de 234 habitatges repartits en cinc escales, tres d’elles comunicades, a més de sis locals comercials i aparcament per a 77 cotxes, 54 motos i 256 bicicletes. Està impulsada pels arquitectes Aybar Mateos, SLP i Borrell-Jover, SLP UTE.

Per la seva banda, la promoció ubicada al C. Ulldecona, 2-10 constarà de 72 habitatges repartits en sis plantes, més una planta baixa per a un equipament. Dissenyat per Coll-Leclerc i Mias Architects, la cruïlla dels carrers Ulldecona i Cal Cisó produeix una illa de planta triangular amb un angle molt agut, on s’aixecarà un edifici de volumetria molt significativa i recognoscible.  

Finalment, la tercera promoció tindrà 108 habitatges en un edifici situat entre el C. Cal Cisó, 49-57, i el C. Pontils, 10. A més, disposarà de quatre locals comercials i un aparcament amb 90 places de cotxe, 19 de motos i 28 m2 d’espai per a bicicletes. Dirigit per Vivas arquitectos Barcelona SLP, Pau Vidal Pont i Arquitectura produccions, està previst finalitzar-se el segon trimestre d’aquest any.

Un punt estratègic de la transformació urbana de la ciutat

Dins de l’ampliació i reestructuració del parc públic d’habitatges de Barcelona, l’Ajuntament té en la Marina del Prat Vermell un dels eixos vertebradors i més destacats. 

El projecte de transformació urbana d’aquest barri ve de lluny, concretament del 2006, quan es va realitzar la primera modificació del Pla General Metropolità. Diverses causes van provocar un alentiment en el seu desenvolupament, que van forçar la seva actualització i l’aprovació, el 2019, d’una nova MPGM i un nou Pla Especial d’Infraestructures (PEI). Un plantejament renovat que preveu la transformació progressiva d’un teixit industrial i de magatzems a un teixit mixt que fomenti la vida veïnal, el verd i l’activitat econòmica

Tant és així que el nou barri residencial ha de comptar amb 75 hectàrees de superfície, on es projectaran gairebé 12.000 habitatges, és a dir, la concentració més gran d’habitatges amb alguns tipus de protecció de tota la ciutat (dels quals el 50% seran de titularitat pública).

A més, el barri acollirà 11,15 hectàrees per a equipaments i 13,30 per a espais lliures, d’entre els que destaca un parc central que actuarà de pulmó verd. En tot cas, una transformació urbana que ha de servir, també, per cohesionar els barris de la Marina del Prat Vermell i la Marina del Port.

El pla d’actuació forma part de l’ampliació del parc públic d’habitatges per part de l’Ajuntament a tota la ciutat, i que ha permès passar dels 7.500 habitatges públics del 2015 als més d’11.500 actuals. Concretament, a Sants-Montjuïc, des del juny de 2015 a gener de 2023 s’han adquirit fins a 344 habitatges procedents de la suma de 10 habitatges adquirits individualment, 15 en usdefruit i 319 habitatges de 10 finques senceres adquirides.