Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Jornada de portes obertes a la nova promoció d’habitatges de Via Augusta

06/11/2020 - 11:22

Habitatge. Els 13 habitatges amb protecció oficial i en règim de lloguer es podran visitar el proper divendres 13 de novembre

El proper divendres 13 de novembre es podran visitar, amb cita prèvia i en grups reduïts, els nous habitatges amb protecció oficial de la promoció situada a la Via Augusta 401-403, construïda per l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB). Aquesta jornada de portes obertes coincideix amb la finalització de les obres i l’entrega de les claus a les persones destinatàries que ocuparan aquests habitatges a partir d’ara. D’aquesta manera, el veïnat, el barri i la ciutat poden compartir aquest moment després d’uns anys de planificació i construcció. Les jornades de portes obertes substitueixen els tradicionals actes de lliurament de claus i les celebracions amb les persones destinatàries, adaptant-se a un format que compleix amb les mesures sanitàries del moment actual.

La visita a la promoció es podrà fer el proper divendres 13 de novembre de 9.30h a 14h i de 15h a 19h. Es faran visites guiades en franges de mitja hora i en grups d’un màxim de 6 persones. És imprescindible demanar cita prèvia a través de la següent pàgina d’inscripció o trucant per telèfon al 670 05 43 34 (l’horari d’atenció del telèfon és del 6 al 12 de novembre, de 9.00h a 13.00h i de 15.30h a 19h.

La promoció de la Via Augusta 401-403 consta de 13 habitatges en règim de lloguer, 8 dels quals tenen 2 dormitoris i els altres 5 tenen 3 habitacions. Els habitatges tenen una superfície d’entre 53,69m2 i 79,92 m2. Els pisos estan destinats a diversos col·lectius: 3 són de reserva territorial, és a dir, per persones que viuen a prop de la promoció; 4 estan reservats per menors de 35 anys; 2 són per famílies monoparentals i 4 són de règim general. Els habitatges seran lliurats als adjudicataris durant els propers dies.

L’Ajuntament de Barcelona, compromès amb l’habitatge social

Aquesta promoció és una de les 73 que té actives l’Ajuntament de Barcelona i forma part del compromís d’impulsar un parc d’habitatge públic de qualitat. L’any 2015 el parc d’habitatge públic de Barcelona era només de l’1%, un percentatge insuficient i clarament inferior a la mitjana europea. És per això que l’Ajuntament s’ha compromès a augmentar-lo a través de diversos mecanismes, com per exemple la construcció de 7.915 pisos des de l’any 2015. També apostant perquè aquest habitatge públic sigui de lloguer i tingui una qualificació indefinida que faci que no torni al mercat privat amb el pas dels anys. Dins la seva estratègia també compta amb la col·laboració público-privada i la recerca de solucions alternatives per fer front a les situacions d’emergència, com per exemple els allotjaments APROP. Amb tot això vol aconseguir un parc públic suficient i de qualitat que garanteixi el dret a un habitatge digne.