Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Es lliuren les claus d’habitatges de la promoció del carrer Puigcerdà per a persones majors de 65 anys

03/04/2023 - 10:12

Habitatge. Fins a 31 adjudicataris van rebre les claus de les seves noves llars, adaptades per a gent gran, que contribueixen a ampliar el parc d’habitatge públic i assequible de Sant Martí.

L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació (IMHAB) va lliurar, divendres 31 de març, les claus a una trentena de famílies i unitats de convivència, totes elles majors de 65 anys, que es converteixen en nous veïns i veïnes del barri del Besòs i el Maresme, al districte de Sant Martí.

Previ al lliurament de les claus, que es va dur a terme a la terrassa del nou edifici, la regidora d’habitatge i rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona, Lucía Martín, va voler transmetre als nous veïns del barri l’alegria compartida que suposa obrir una nova etapa vital en un habitatge per estrenar i condicionat per a les persones grans que hi viuran.

Martín va encapçalar una nodrida representació de l’Ajuntament i del teixit veïnal del districte, que la van completar la regidora de salut, envelliment i cures, Gemma Tarafa, així com el vicepresident associatiu del Consell Assessor de la Gent Gran, Juan Martínez; la directora dels habitatges amb serveis Puigcerdà, Verònica Garrido; i el president de l’Associació de Veïns del barri del Besòs-Maresme, José Manuel López.

Promocions, com aquesta  que han de ser el model de present i futur de l’envelliment de les persones grans a Barcelona, com apunta Gemma Tarafa: “Si preguntéssim a la gent gran com vol envellir, la majoria ens dirien que a la seva pròpia llar i amb els serveis necessaris per estar ben cuidats i acompanyats. I aquests habitatges compleixen tots aquests condicionants”.

“La promoció ha suposat un projecte molt il·lusionant i enriquidor per a totes les parts. És un col·lectiu de persones que necessiten estar acompanyades i aquests habitatges permetran allargar la seva autonomia el màxim de temps possible”, apunta la directora d’aquesta promoció d’habitatges del c. Puigcerdà, Verònica Garrido, que també posava l’accent en la qualitat de l’edifici i la cura dels detalls.

Un per un, els adjudicataris van rebre les claus dels seus pisos, en un moment emotiu i de gran alegria que molts d’ells van voler expressar en públic, com és el cas de la Maria Josefina: “Estic molt agraïda pel tracte rebut per l’Ajuntament. Em sento molt estimada a la ciutat de Barcelona”. Un testimoni d’una veïna del Besòs i el Maresme a la qui se li ha adjudicat un pis “construït amb cura i dedicació” on seguirà gaudint amb els seus amics i veïns del barri. 

Una de les particularitats dels habitatges de lloguer públic promoguts per l’Ajuntament és el cost a pagar per part dels adjudicataris, per sota del preu mensual mitjà que registren els pisos a Barcelona. En el cas d’aquesta promoció, se situen entre els 375,27€ i els 738,20€. A més, entre altres característiques, en la construcció de l’edifici s’ha tingut en compte l’eficiència energètica, amb plaques fotovoltaiques per autoconsum i climatització per aerotèrmia individual. 

Les promocions per a persones grans, a l’alça

Els habitatges condicionats per a persones majors de 65 anys, com el cas de la promoció Puigcerdà-Maresme, busquen millorar les condicions de vida de les persones grans que viuen en habitatges en males condicions, a més d’endarrerir al màxim l’ingrés residencial dels usuaris mitjançant els suports prestats a la llar o a la persona en qüestió.

Tots els habitatges disposen d’unes característiques que els fan específics per a aquesta tipologia d’adjudicataris, com per exemple banys amb una dutxa arran de paviment per facilitar-ne l’accés i evitar caigudes, endolls situats a una alçada còmoda, alarma centralitzada al bany i al dormitori, teleassistència, consergeria, suport personal i social, servei de neteja, entre altres.

Una aposta, per part del consistori, que es reflecteix en les xifres. Amb la suma dels 48 habitatges de la promoció de Puigcerdà-Maresme, es registren al voltant de 1.500 habitatges amb serveis per a gent gran per tota la ciutat, distribuïts en 25 promocions i localitzats en diferents districtes, amb Sant Martí (cinc promocions), Ciutat Vella (quatre) i Nou Barris (quatre) com a més destacats. 

A més, també cal sumar uns 500 habitatges que estan en previsió, distribuïts en sis promocions que s’ubicaran als districtes de l’Eixample (una promoció), Sant Martí (dues), Sant Andreu (dues) i Gràcia (una).

Tot plegat en un districte que continua la seva expansió en quantitat i qualitat dels habitatges públics de lloguer assequible, que ha augmentat en 1.500 llars des del 2015 i que, amb les promocions actualment en projecte, arribarà a les 2.000. Entre aquests habitatges, també destaca la seva diversitat de tipologies, des d’allotjaments APROP a lloguers socials, dret de superfície o habitatge cooperatiu. Només pel que fa a construcció industrialitzada, Sant Martí és el districte amb més promocions d’aquestes característiques.