Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

L’Ajuntament de Barcelona lliura les claus de 17 habitatges amb serveis per a persones grans

06/03/2023 - 12:02

Habitatge. Els habitatges, condicionats per a persones de més de 65 anys, formen part de diferents promocions i estan distribuïts a Nou Barris, les Corts, Sant Martí, Eixample, Sant Andreu, Sants-Montjuïc i Sarrià-Sant Gervasi.

La seu de l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) va ser l’escenari escollit per dur a terme els darrers tràmits burocràtics i efectuar el lliurament de claus de diferents habitatges destinats al col·lectiu de gent gran i que, tots ells, havien quedat disponibles per diferents circumstàncies. 

Un per un, els adjudicataris van ser atesos pels tècnics de l’IMHAB, que els van assessorar i guiar en la realització dels darrers tràmits necessaris,  en un moment de gran felicitat i que els obre una nova etapa a la seva vida.

“Feia uns sis anys que esperava un habitatge, i finalment m’ha arribat. Estic com si m’hagués tocat la loteria. Fins i tot els veïns del nou pis ja em coneixen”, destaca amb alegria Juan Gabriel Leal, adjudicatari a Sants-Montjuïc. 

En aquest cas, els 17 habitatges formaven part de diferents promocions i estan distribuïts en set districtes de la ciutat: Nou Barris, les Corts, Sant Martí, Eixample, Sant Andreu, Sants-Montjuïc i Sarrià-Sant Gervasi. Ja amb les claus, està previst que els adjudicataris s’instal·lin a les seves noves llars durant el mes de març.

També ressaltava la seva satisfacció Teresa Maria Salvadó, veïna adjudicatària a Sant Martí: “Després de set anys d’espera, i d’haver viscut en pisos compartits, amb la pandèmia enmig, que no ha estat gens fàcil. El pis és molt maco, molt més del que em pensava. A més, la meva professió és artística, i necessito molta llum per treballar, i aquest pis en té. Sembla fet per a mi”. 

Habitatges accessibles i assequibles

En l’ampliació del parc públic d’habitatges efectuada a tota la ciutat els darrers anys per l’Ajuntament de Barcelona, el col·lectiu de persones grans és atès amb habitatges condicionats i adaptats a les seves necessitats.

Es tracta d’habitatges socials de lloguer protegit, de titularitat municipal, adreçats a persones majors de 65 anys, autònomes i que no tenen habitatge en propietat o, si el tenen, no és accessible. Les persones que n’acaben sent adjudicatàries tenen el dret a utilitzar-los durant tota la vida, pagant un lloguer que s’estableix en funció dels ingressos de cada persona. 

Un compromís de l’Ajuntament que es tradueix en prop de 1.500 habitatges actuals distribuïts en 24 promocions localitzades en diferents districtes, amb especial èmfasi a Sant Martí, Ciutat Vella i Nou Barris. A més, hi ha al voltant de 500 habitatges en previsió repartits per sis promocions que s’ubicaran a l’Eixample, Sant Martí, Sant Andreu i Gràcia.

Habitatges, com els que van rebre aquests 17 adjudicataris, que són segurs, confortables i estan integrats a la comunitat. Amb una superfície d’uns 40 m2 aproximadament on es pot trobar un dormitori, una sala d’estar, una cuina i un bany adaptat, a més d’espais comunitaris, tots ells també compten amb endolls situats a una alçada còmoda, alarma centralitzada al bany i al dormitori, teleassistència, consergeria, suport personal i social, servei de neteja dels habitatges i de les zones comunes, servei d’autobugaderia i petit manteniment. Per conèixer més informació respecte d’aquesta tipologia d’habitatges es pot consultar el següent enllaç. 

Per accedir-hi, és necessari que els adjudicataris estiguin inscrits al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial, l’única via vàlida oficial per optar a un habitatge de protecció oficial a la ciutat de Barcelona.