Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Es lliuren les claus dels pisos d’una nova promoció de 68 habitatges al barri de la Llacuna del Poblenou

28/07/2020 - 10:44

Habitatge. El projecte compta amb la màxima qualificació energètica i donarà una alternativa d’habitatge assequible a unes 280 persones.

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació, ha iniciat el procés de lliurament dels habitatges d’una nova promoció al districte de Sant Martí. Es tracta d’una promoció de 68 habitatges que donarà alternativa d’habitatge assequible a unes 280 persones. Els habitatges es lliuren en dret de superfície, un règim de tinència que garanteix la propietat pública del sol.

L’edifici té una superfície útil total construïda de més de 6.600 m2 i es troba a l’illa delimitada pels carrers Almogàvers, Ciutat de Granada, Sancho de Ávila i Roc Boronat. Es tracta d’un edifici amb habitatges d’una superfície que oscil·la entre els 51 i el 74 m2 distribuïts en dues escales. L’escala A, amb accés des de la plaça Dolors Piera 6, consta de planta baixa i sis plantes pis, amb 4 habitatges per replà, dos habitatges amb orientació principal sud-est i dos amb orientació nord-oest. Els 24 habitatges d’aquesta escala consten de tres dormitoris, sala-menjador-cuina i bany complert. El nucli de comunicacions vertical consta d’una escala i dos ascensors.

Per la seva banda, l’escala B té accés per la plaça d’Isabel Villa 2. Està situada a l’extrem nord-est de la parcel·la, té planta baixa i 11 plantes pis, amb 4 habitatges per replà, dos habitatges amb orientació principal sud-est i dos amb orientació principal nord-oest. Els 44 habitatges que es troben en aquesta escala consten de tres dormitoris, sala-menjador-cuina i bany complert. El nucli de comunicacions vertical consta de dues escales, un ascensor i un muntacàrregues.

A la planta baixa del bloc se situa l’accés a les dues escales d’habitatges (A i B), les cambres de comptadors i instal·lacions, 24 trasters i l’accés de vianants al soterrani, on es troben les sales tècniques de les instal·lacions.

 

Treballant per ampliar el parc públic d’habitatge a la ciutat

Els habitatges tenen la màxima qualificació energètica A i, per tant, estan construïts amb criteris d’eficiència i sostenibilitat energètica. L’edifici està connectat a Districlima, una xarxa de clima urbana que utilitza calor residual per escalfar l’aigua. S’utilitzarà com a calefacció i com aigua calenta sanitària, de manera que aquestes no seran contaminants en aquest edifici.

La inversió destinada a aquest projecte ha estat de 6,6M € i forma part de les accions definides per l’Ajuntament de Barcelona per incrementar el parc residencial assequible i de titularitat pública a la ciutat. Actualment l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’IMHAB, té activades les obres d’11 promocions d’habitatges, el qual representa un total de 529 pisos i 10 allotjaments. El proper pas serà la posada en marxa d’una promoció més de 152 habitatges al mes de setembre. Totes aquestes accions formen part de  l’esforç municipal sense precedents per ampliar el parc públic d’habitatge. Es calcula que abans que acabi l’any 2020 hi haurà 2.400 pisos en obres.