Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Els treballadors d’habitatge de l’Ajuntament de Barcelona reben una formació sobre la nova llei que regula el lloguer

10/04/2024 - 14:19

Habitatge. L’objectiu de la sessió ha estat resoldre dubtes per millorar l’atenció a les Oficines d’Habitatge i ha comptat amb l’assessorament de dos advocats experts en la matèria, que han explicat els canvis derivats de l’aplicació de la Llei 12/2023.

Des que va entrar en vigor fa prop d’un any, la nova Llei 12/2023 pel dret a l’habitatge ha suposat canvis importants que afecten tant les persones propietàries com les persones llogateres. Quan es produeix la modificació d’una llei, és inevitable que sorgeixin dubtes, sobretot amb reformes d’aquesta rellevància. A això, se suma la implantació de l’índex de referència per a la regulació del preu dels lloguers.

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Barcelona ha organitzat unes sessions formatives per explicar les claus per viure de lloguer a Barcelona. La d’aquest dilluns, 8 d’abril, l’ha presentada l’arquitecta i comunicadora Núria Moliner i s’ha dirigit als treballadors i treballadores d’habitatge, que han pogut conèixer les novetats legislatives de primera mà i resoldre dubtes a partir de casos concrets d’aplicació. D’aquesta manera, es podrà oferir una millor atenció a les Oficines d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona.

Les novetats jurídiques de la Llei 12/2023 pel dret a l’habitatge

Els advocats Pablo Feu i Elga Molina han estat els encarregats d’explicar quins són els canvis concrets que aporta la nova normativa.

Feu ha començat destacant que la Llei 12/2023 comporta moltes interpretacions “que no tenen solució fàcil” i que la llei d’habitatge catalana s’ha hagut d’adaptar a aquesta llei bàsica estatal (per exemple, en el cas de la definició de ‘gran tenidor’). A més, ha recalcat la dificultat per poder certificar si un propietari és gran tenidor i de si un arrendatari es troba en situació de vulnerabilitat.

Per la seva banda, Molina s’ha centrat en els dubtes sobre el topall dels preus dels lloguers que la llei no deixa clars i ha argumentat que aclarir-ho és un factor clau per saber si s’ha d’aplicar la nova normativa. També ha posat sobre la taula altres dubtes que no tenen una resposta senzilla.

L’experta ha aclarit que un gran propietari no cal que tingui els més de 10 pisos en una mateixa ciutat, sinó que es comptabilitzen tots els que estiguin situats en qualsevol dels 140 municipis declarats zona de mercat tensionat.

Per acabar, ha volgut posar en relleu la importància de tenir a mà el contracte en vigor a l’hora de renovar-lo per comprovar que el nou no afegeix noves quotes o despeses, fet prohibit per la Llei 12/2023.

Exemples de casos concrets d’aplicació

En el tram final de la jornada han intervingut Maria Romero i Anna Vázquez, advocades de les Oficines d’Habitatge de Nou Barris i Sant Andreu, respectivament, que han il·lustrat els seus companys amb un parell de casos reals amb els quals estan treballant i quin procediment estan seguint.