Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Com es regula el preu del lloguer a Barcelona amb el nou índex?

29/02/2024 - 12:39

Habitatge. El Ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana ha detallat el funcionament de l’índex, que està en vigor a les zones de mercat tensionat des del 16 de març de 2024. Per ara, de totes les comunitats autònomes, només Catalunya ha demanat aplicar-lo.

El Ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana ha fet públics els detalls del nou índex de referència dels preus de lloguer, que s’aplica de manera homogènia a tot l’Estat des del 16 de març de 2024, després de publicar-se al ‘Butlletí Oficial de l’Estat’ (BOE). El nou sistema de referència és un instrument bàsic per desenvolupar la llei d’habitatge estatal i permetrà estipular un rang que determinarà el preu mínim i el preu màxim per a cada habitatge.

El compliment d’aquest índex és obligatori en tots els habitatges de grans tenidors -propietaris que tinguin cinc pisos o més- que es trobin a les zones de mercat tensionat. A més, serveix de referència per a la resta del territori. També afecta els nous habitatges d’aquestes zones tensionades que entrin al mercat de lloguer després d’haver-ne estat fora durant almenys cinc anys.

Les comunitats autònomes són les que han de declarar les zones de mercat tensionat i, fins ara, només Catalunya ha fet aquest pas. En aquest cas, afecta 140 municipis, entre els quals hi ha la ciutat de Barcelona.

Quins efectes té a Barcelona com a zona de mercat tensionat?

Pel que fa a la regulació dels lloguers a la ciutat de Barcelona, el nou índex beneficia unes 200.000 llars i es preveu que aporti estabilitat a llarg termini i seguretat jurídica i econòmica tant per a llogaters com per a propietaris.

Els preus màxims fixats varien segons el barri en què es troba la secció censal. Així, el lloguer màxim més barat és de 478 euros de mitjana en una secció censal del barri de Torre Baró i el més car és de 3.020 euros de mitjana en una secció censal del barri de Pedralbes. El mapa de seccions censals es pot consultar en aquest enllaç.

Un cop es declara la zona de mercat tensionat, és obligatori que el propietari prorrogui el contracte de lloguer amb les mateixes condicions originals. El llogater haurà de sol·licitar la pròrroga, que es podrà fer anualment fins a un màxim de tres anys.

Els contractes signats abans de l’entrada en vigor de la nova llei es continuen regint pel que estableix el règim jurídic que els era d’aplicació. Això no impedeix que les dues parts arribin a un acord perquè s’apliqui la nova norma.

La metodologia del nou índex

Per establir el rang de preus màxims i mínims, el ministeri té en compte les característiques següents:

 • Dades de la declaració de la renda
 • Secció censal
 • Localització de l’habitatge
 • Superfície de l’habitatge
 • Estat de conservació
 • Si té ascensor
 • Si té aparcament
 • Any de construcció
 • Si està moblat
 • Altura de l’habitatge
 • Certificació energètica
 • Si disposa de zones comunitàries
 • Si té piscina
 • Si té conserge
 • Si té vistes especials

El ministeri ha fixat aquest rang perquè hi hagi la possibilitat d’establir un marge de negociació entre els propietaris i els llogaters, ja que si només hi hagués un sol indicador, podria augmentar el preu dels habitatges de menys qualitat. També ha defensat que el rang està per sota de les ofertes privades i dels portals immobiliaris.

El sistema de referència de preus de lloguer es pot consultar al web del Ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana.