Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

El Parlament de Catalunya aprova la llei de regulació dels lloguers

10/09/2020 - 17:19

Habitatge. La llei permetrà congelar i rebaixar lloguers a 60 municipis catalans

El passat 9 de setembre el Parlament de Catalunya va aprovar la llei de regulació de lloguers, una llei que ha arribat al Parlament a partir de la proposta del Sindicat de Llogateres, amb el suport de 4,000 entitats socials i culturals i que s’ha aprovat amb els vots a favor de JxCat, ERC, Catalunya en Comú i la CUP. La normativa s’aplicarà a 60 municipis catalans on s’ha considerat que el mercat de lloguer està «tensionat» i entre les quals trobem Barcelona i la seva àrea metropolitana, Lleida, Girona i Tarragona. Aquesta llista de municipis no és inamovible, s’hi podran afegir aquells municipis en què el preu del lloguer creixi de manera sostinguda i superior a la mitjana del país.

A partir d’aquesta nova llei els lloguers estaran vinculats a un Índex de Referència calculat per la Generalitat tenint en compte variables com ara la localització del pis, els metres quadrats, l’estat de conservació i altres variables i que marcaran el màxim que es pot exigir a un llogater o llogatera. Si s’està pagant un preu superior, el llogater o llogatera podrà exigir una rebaixa però, a més a més, si s’està pagant un preu inferior a l’índex, el propietari no podrà apujar el preu, ja que la nova llei només preveu congelacions o revisions a la baixa.

Aquesta llei afectarà tots els nous contractes de les ciutats que entrin dins el paràmetre de zona tensionada, però també es preveuen excepcions. En el cas de pisos de nova construcció o en els que s’hagin fet obres de rehabilitació -no de manteniment que són obligatòries-, i de propietaris que cobrin fins a 2.000 euros mensuals i que, per tant, són petits propietaris a qui el lloguer ajuda a arribar a final de mes, podran arribar a cobrar una renda que arribi fins a l’estimació a l’alça de l’índex de preus.

La llei també preveu sancions a la propietat en cas d’incompliment. Si lloga un habitatge amb un preu que superi en un 20% l’índex de referència podrà rebre una multa d’entre 9,000 i 90,000 euros i si no fa constar l’índex de referència o la renda de l’anterior contracte la multa pot ser d’entre 3,000 i 9,000 euros.