Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Comença el procés d’adjudicació d’habitatges sobrants de Bon Pastor

21/04/2023 - 13:41

Habitatge. S’inicia el procediment per adjudicar 163 habitatges sobrants un cop fet el reallotjament de les famílies afectades per la remodelació urbanística del barri.

L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació (IMHAB), ha posat en marxa el procés d’adjudicació de 163 habitatges públics, amb protecció oficial en règim de lloguer, ubicats al barri de Bon Pastor de Barcelona. 

Els habitatges d’aquesta zona del districte de Sant Andreu són els sobrants, després del procés de reallotjament de totes les famílies afectades per la remodelació urbanística que es va produir en aquest barri, i que ara queden a disposició de les famílies que ho necessitin i compleixin amb els requisits estipulats. 

A continuació, podeu consultar les bases reguladores d’aquest procediment, així com el llistat provisional de persones admeses a cada sorteig.

 

Bases reguladores

Llistat provisional de persones admeses

 

Es podran presentar al·legacions al llistat durant un període de 10 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat en qüestió. Les al·legacions s’hauran de tramitar per qualsevol mitjà admès en dret, preferiblement a través d’instància presentada al registre de l’IMHAB (al c. Doctor Aiguader, 36). Per accedir-hi és necessari disposar de cita prèvia, que es pot demanar trucant al 010.

En primer terme, es farà una adjudicació inicial a desdoblaments familiars que es produeixin dins de les unitats familiars constituïdes entre els reallotjats i que compleixin amb els requisits estipulats, mentre que a posteriori, en cas que restin habitatges sobrants, es tindran en compte residents del barri de Bon Pastor que també disposin dels requisits exigits.  

Els requisits comuns i específics de la convocatòria,  la tipologia dels habitatges protegits i altra informació d’interès es poden consultar en les bases del procés.

L’extensa remodelació de Bon Pastor

L’any 2003, l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació de Veïns del Bon Pastor van signar un conveni per a la remodelació del polígon de les cases barates del Bon Pastor, prevista en quatre fases. Actualment, s’està desenvolupant la quarta i darrera fase, que compren la construcció de cinc blocs amb un total de 244 habitatges.