Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Cinc projectes d’habitatge de Barcelona, premiats per l’Associació Espanyola de Gestors Públics d’Habitatge i Sòl

12/07/2022 - 14:08

Habitatge. La Balma i els APROP, entre els guardonats com a millor edificació en obra nova i millor projecte I+D+I respectivament

L’Associació Espanyola de Gestors Públics d’Habitatge i Sòl (AVS) ha reconegut cinc projectes barcelonins en l’última edició de Premios AVS, entre els quals es troben el projecte cooperatiu d’habitatge en sòl municipal de La Balma i la promoció d’habitatge públic al Bon Pastor, de l’Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), premiats amb el primer premi de la categoria de millor edificació en obra nova.

Els premis es van donar a conèixer ahir a Oviedo, en el context de la celebració de l’assemblea general ordinària d’aquesta associació, de la que formen part entitats públiques territorials i organismes públics o empreses del sector públic que treballen en la promoció i gestió d’habitatge social.

A més, l’AVS també ha premiat, amb un accèssit a la categoria de millor gestió mediambiental per al projecte ‘Habitatge industrialitzat’ de l’IMHAB, que promou l’ús de sistemes constructius innovadors. L’habitatge industrialitzat permet reduir el temps d’execució de les obres i és més sostenible, ja que utilitza fonamentalment materials naturals o reutilitzats. Als plecs publicats per a les noves licitacions de projecte i obra d’habitatges industrialitzats de l’IMHAB, la qualitat arquitectònica, la reducció dels terminis de construcció, del consum energètic i de les emissions de CO2 associats a la fabricació dels materials constitueixen el 85% del pes de la puntuació per escollir les empreses que portaran a terme aquests projectes.

L’AVS també ha reconegut, amb un accèssit en la categoria de millor actuació en l’àmbit de l’administració i gestió del parc social d’habitatges el Conveni amb entitats sense ànim de lucre ESAL, un projecte de col·laboració públic-comuntària per a promoure 1.000 habitatges cooperatius i de lloguer en sòl municipal impulsat per l’IMHAB, Gestors d’habitatge social de Catalunya (GHS), la Federació de Cooperatives d’habitatges de Catalunya (Habicoop), la Xarxa d’Economia Solidària (XES) i la Coordinadora de fundacions d’habitatge social (Cohabitac). Així mateix, els APROP s’han endut l’accèssit del premi al millor projecte d’I+D+i en habitatge i hàbitat construït.

 

Reconeixement internacional

Aquests no són els únics premis que han rebut projectes d’habitatge assequible. El Conveni ESAL, de l’Ajuntament de Barcelona amb entitats del tercer sector, ha estat premiat també enguany per l’associació Housing Europe International Union of Tenants y Delphis, que també ha reconegut els projectes de Can Fabra (Leaders of innovation, agents of fair energy transition) i la Casa Bloc (Building strategic alliances, fostering community participation).

Els projectes d’habitatge de l’Ajuntament de Barcelona, com els APROP, també han estat finalistes als premis Fad (l’any 2020), i Can Fabra el va guanyar el 2021. Els APROP també van ser reconeguts pel New European Bauhaus l’any passat, en la categoria de ‘Modular, adaptable and Mobile líving solutions’. El projecte de la cooperativa La Borda també ha estat reconeguda en diverses ocasions a l’àmbit europeu. Així, al 2019 també va rebre el premi de l’European Responsible Housing Award i el World Habitat Award, el mateix any.