Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Primera pedra d’un nou edifici d’habitatge públic de lloguer de 155 pisos a Sant Martí

14/10/2021 - 17:05

Habitatge. Es tracta de la promoció més gran del districte i inclourà 60 habitatges amb serveis per a gent gran, 80 de lloguer social i 15 allotjaments d’emergència.

En marxa la construcció d’una nova promoció d’habitatge públic de lloguer al barri de Provençals, al Poblenou. Es tracta de la promoció pública més important al districte de Sant Martí i una de les principals de tota la ciutat, ja que hi podran viure més de 300 persones. Disposarà de 155 habitatges, 80 dels quals es destinaran a pisos amb serveis per a gent gran, 80 a lloguer social i 15 a allotjaments per a emergències socials.

Tots els habitatges de la promoció seran de lloguer, una aposta clara de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) per tal que tota la inversió en habitatge serveixi per ampliar el parc públic de manera permanent i evitar-ne la privatització en el futur.

La promoció pública,  situada al carrer de Veneçuela, entre els carrers de Josep Pla i l’Agricultura, es troba en una zona de transformació amb iniciatives com la conversió en un eix verd del carrer de Cristóbal de Moura. La inversió municipal per a aquest edifici és de 21,5 milions d’euros, i la previsió és que les obres durin uns 20 mesos.

El projecte arquitectònic, a càrrec de la UTE formada per Peris Toral Arquitectes SCCP i Eletresjota Tècnics Associats SL, es caracteritza per la sostenibilitat energètica a partir de dues estratègies principals: un atri bioclimàtic i l’ús d’una estructura prefabricada. A l’hivern l’atri funcionarà com a captador solar i coixí tèrmic per augmentar deu graus la temperatura dels habitatges. A l’estiu servirà de xemeneia solar que farà augmentar la velocitat de l’aire i reduirà tres graus la sensació tèrmica. D’altra banda, l’ús d’una estructura a partir d’elements de formigó prefabricats permet optimitzar la construcció i reduir a la meitat la quantitat de formigó necessari per metre quadrat i, per tant, les emissions de CO2 de l’edifici.

Sant Martí, un districte amb prop de mig miler d’habitatges públics en marxa

Actualment l’Ajuntament té en marxa o està a punt d’iniciar la construcció de 495 habitatges públics al districte de Sant Martí, el 95% dels quals seran de lloguer, i la resta, en dret de superfície. A més de la promoció que s’inicia avui al carrer de Veneçuela, hi ha 9 promocions més que es troben en la recta final. Les dues promocions del barri del Besòs i el Maresme, que consten de 75 i 54 habitatges, ja tenen els treballs molt avançats, i els APROP de les Glòries, amb 42 habitatges, estan en obres a fàbrica. A més, estan a punt d’iniciar-se les obres d’un edifici de 18 habitatges al carrer de la Ciutat de Granada, al parc i a la llacuna del Poblenou, i a l’estiu es van resoldre els concursos de projecte i obra dels quatre edificis d’habitatges industrialitzats al Besòs i el Maresme i a la Verneda i la Pau, d’un total de 151 pisos.

A aquestes promocions cal afegir-hi els 343 habitatges finalitzats en els darrers anys. L’última, la del cohabitatge de La Balma, al Poblenou, amb 20 habitatges; l’edifici de 68 habitatges en dret de superfície a la plaça de Dolors Piera, situada a la superilla del Poblenou; la promoció de lloguer de Tànger, amb 67 habitatges; els 105 habitatges per a gent gran de la Ciutat de Granada, a tocar de les Glòries, i l’edifici de 83 habitatges en diferents règims de tinença al carrer de Pere IV, al barri de Provençals.

Una altra estratègia de l’Ajuntament per ampliar el parc públic d’habitatge, a Sant Martí i la resta de la ciutat, ha estat l’adquisició i mobilització d’habitatges del mercat privat per al lloguer social. Del juny del 2015 al 31 d’agost del 2021 s’han adquirit 785 habitatges, resultat de la suma de 222 habitatges adquirits individualment i 563 habitatges de 30 finques senceres adquirides, 44 dels quals a Sant Martí. Aquesta adquisició s’ha fet a través de tres programes: un conveni de cessió d’usdefruit amb la SAREB i Building Center, un conveni amb la Fundació Hàbitat 3 i la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona.