Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Oberta la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges 2021, amb més inversió i priorització de l’eficiència energètica

13/10/2021 - 10:33

Habitatge. La previsió és que se’n puguin beneficiar més de quinze mil llars.

La convocatòria del 2021 incrementa la inversió d’edicions passades i arriba als 36,97 milions d’euros per tal d’aconseguir edificis i habitatges més segurs, accessibles i sostenibles energèticament. Els ajuts incorporen diferents línies per a la rehabilitació d’elements comuns d’edificis i l’interior d’habitatges i fan una atenció especial a les persones més vulnerables.

La previsió és que es puguin beneficiar de les subvencions més de quinze mil habitatges, amb prioritat per a les rehabilitacions en clau d’emergència climàtica, per aconseguir reduir la despesa tant energètica com econòmica dels edificis amb intervencions com l’aïllament de façanes, la renovació de finestres o la instal·lació de plaques solars. La reducció pot ser entre el 10% en rehabilitacions parcials i el 25 i 30% en les renovacions integrals.

La convocatòria del 2021 preveu generar 6.200 llocs de treball i mobilitzarà una inversió privada de 110,91 milions d’euros. La inversió pública, de 36,97 milions d’euros, es distribuirà en diferents línies d’ajuts:

  • Elements comuns
  • Finques d’alta complexitat
  • Interiors d’habitatges vulnerables
  • Interiors d’habitatges de la Borsa de Lloguer
  • Regeneració urbana a Canyelles i al Besòs i el Maresme

A més, s’incorporen ajuts específics a famílies i comunitats més vulnerables, amb programes com el de finques d’alta complexitat del Pla de barris, pensat per rehabilitar finques que per la seva situació socioeconòmica no es beneficien de les ajudes de les convocatòries ordinàries, i programes de regeneració urbana al Besòs i a Canyelles, que permetran arribar a 294 i 140 llars, respectivament.

Els ajuts a les finques d’alta complexitat poden cobrir el 75% del total de la inversió i beneficiar uns cent vuitanta habitatges; els ajuts a les persones amb ingressos baixos per a reparacions en banys o cuines o millores d’accessibilitat es preveu que puguin arribar a uns quatre-cents vuitanta pisos.

Requisits per incrementar el parc de lloguer assequible 

En el cas dels habitatges buits i les propietats verticals, els ajuts estaran condicionats a la incorporació del pis durant cinc anys a la Borsa de Lloguer Assequible de la ciutat. Si hi ha habitatges turístics a la finca, els propietaris no es podran beneficiar de la subvenció.

En aquesta convocatòria també s’ha incrementat la partida per millorar les condicions d’habitabilitat dels habitatges que s’incorporin a la Borsa de Lloguer de Barcelona, amb ajuts de fins a vint mil euros.

Tots els detalls de cada una de les línies d’ajudes per a la rehabilitació les trobareu al web de l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació.

Comparteix aquest contingut