Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Acord per erradicar la pobresa energètica

29/03/2021 - 18:11

Ajuntament. Es condona el deute que acumulen milers de famílies vulnerables i s’acorda un conveni per garantir els drets energètics.

Pas endavant en la garantia dels drets energètics de les persones. Conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i les diputacions provincials, s’han signat amb la companyia Endesa els acords per condonar el deute que acumulen milers de famílies vulnerables i per regular com fer front a la pobresa energètica.

Concretament, la Generalitat ha signat amb la companyia elèctrica l’acord per condonar el deute acumulat de 35.000 famílies vulnerables entre el 2015 i el 2020, així com el conveni per regular el cost de la pobresa energètica que es generi a partir de l’1 de gener de 2021, que la companyia assumirà en un 50%.

Aquests acords són un pas endavant en la garantia dels drets energètics de les persones i l’aplicació de la Llei 24/2015, segons la qual qualsevol tall en una llar amb persones vulnerables, d’acord amb l’informe d’exclusió residencial, és un tall indegut sancionable.

Segons Endesa, el deute acumulat des de l’aprovació de la llei, el 2015, fins al 31 de desembre de 2020 ascendeix a 38.793.524 euros. D’aquesta quantia, el deute generat amb factures corresponents als anys 2019 i 2020 és de 21.316.964 euros.

Acord sobre la condonació del deute de les famílies vulnerables

La companyia elèctrica assumirà íntegrament el deute contret per aquestes persones i famílies vulnerables des de l’inici de l’entrada en vigor de la Llei 24/2015 (el 6 d’agost de 2015) fins al 31 de desembre de 2018.

El deute dels anys 2019 i 2020 es compartirà al 50% amb les administracions signants. La part corresponent a les administracions l’assumiran la Generalitat (75%) i les administracions supralocals (25%).

Conveni regulador del deute de pobresa energètica

Entre altres qüestions, el conveni acorda el següent:

 • Les companyies subministradores d’energia elèctrica i de gas es corresponsabilitzaran de les despeses derivades de l’abordatge, prevenció i intervenció en la pobresa energètica.
 • Es crearà un fons d’atenció solidària finançat com a mínim en un 50% per les companyies subministradores i com a màxim en un 50% per la Generalitat.
 • S’acordarà un conveni interadministratiu que establirà repartir la part corresponent a les administracions en un 75% la Generalitat i un 25% les administracions locals.
 • L’empresa subministradora, abans de fer un tall, haurà de sol·licitar un informe als serveis socials municipals. En aquest cas, s’ha de garantir el subministrament i s’han d’aplicar els ajuts necessaris establerts.
 • Endesa es compromet a garantir el dret d’accés d’urgència al subministrament bàsic d’electricitat o gas mitjançant la instal·lació d’un comptador temporal.
 • Altres compromisos de les empreses subministradores, per exemple:
  • Fer promoció activa del bo social i adaptar-lo a la situació socioeconòmica de Catalunya.
  • Oferir a les persones en risc d’exclusió residencial un servei de qualitat que asseguri el compliment de la llei i l’adaptació del servei a les seves necessitats i capacitats.
  • Dur a terme auditories energètiques gratuïtes per tal de millorar l’eficiència energètica de les llars de les persones vulnerables.
  • Oferir informació a l’usuari completa i entenedora sobre el seu consum i potència.

La lluita contra la pobresa energètica a Barcelona

Amb l’objectiu de garantir l’aplicació de la Llei 24/2015 i protegir els drets energètics de les veïnes i veïns, l’any 2016 es van crear els punts d’assessorament energètic (PAE). Des de llavors, s’han atès més de 90.000 famílies i s’han aturat 65.000 talls de subministraments bàsics a la ciutat. Gràcies a l’acord signat, 7.300 famílies quedaran alliberades del deute que tenien, que en total superava els 6 milions d’euros.