Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Barcelona consolida la seva aposta pels habitatges amb serveis per a gent gran

23/11/2022 - 16:37

Habitatge. La ciutat compte actualment amb gairebé 1.500 pisos distribuïts en 24 promocions, gràcies a una política de llarg recorregut de l’Ajuntament.

Les persones majors de 65 anys residents a Barcelona tenen a la seva disposició, cada any que passa, més habitatges públics condicionats i adaptats a les seves necessitats. Així ho reflecteixen les dades exposades aquest dimarts en una trobada, celebrada a la promoció d’habitatges amb serveis per a persones grans d’Alí Bei, entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consell Assessor de la Gent Gran de la ciutat, que va comptar amb la presència de la Regidora d’Habitatge i Rehabilitació del consistori barceloní, Lucía Martín.

Els habitatges amb serveis per a gent gran són llars socials de lloguer protegit, de titularitat municipal, adreçades a persones majors de 65 anys que no tenen habitatge en propietat o, si en tenen, no és accessible. Per això, cada vegada són més els habitatges que s’han condicionat, a tota la ciutat, per posar a disposició d’aquest col·lectiu, i així millorar les seves condicions de vida i mantenir la seva autonomia personal. En concret, es tracta d’edificis amb espais comuns, amb lloguers al voltant dels 450€, on els usuaris mai no paguen de lloguer més del 30% dels seus ingressos.

Fins a 475 nous habitatges en marxa 

Una aposta de l’Ajuntament que es tradueix en algunes dades prou significatives. La ciutat disposa actualment de 1.433 pisos amb serveis destinats a gent gran en ple rendiment, distribuïts en 24 promocions i dividits entre els diferents barris de la ciutat, i on el perfil més habitual d’usuari és el d’una dona de poc més de 80 anys que viu sola.   

A aquest nombre de pisos cal sumar-li els 475 habitatges que s’estan construint actualment, en 6 noves promocions, als districtes de Sant Martí, Sant Andreu, Gràcia i l’Eixample, que finalitzaran les obres al llarg del 2023 i 2024 i que farà que Barcelona arribi als 2.000 pisos i les 3.000 persones allotjades en qüestió de dos anys.

Un increment del 33% que suposarà, per al consistori, una inversió de més de 60 milions d’euros. A més d’aquesta xifra, però, l’Ajuntament també assumeix el cost de les subvencions per ajudes al lloguer, la dinamització d’espais comuns, entre altres. 

De fet, la tendència de construcció d’habitatges amb serveis per a persones grans no ha parat de créixer des del 2003, quan es van construir els primers 98 habitatges en dues promocions. Des de llavors, les xifres han augmentat progressivament any rere any. Fins al moment, Sant Martí (288), Ciutat Vella (236) i Nou Barris (236) són els tres districtes que disposen de més habitatges d’aquest tipus, seguits de Sant Andreu (155), Sants-Montjuïc (149) i Horta-Guinardó (146).