Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Un pla d’acció per recuperar el Pou de la Figuera per al barri

12/06/2021 - 10:05

Ciutat Vella. S’hi destinaran 650.000 euros per emprendre disset accions fins al 2023 per potenciar les dinàmiques veïnals.

El Pou de la Figuera ja disposa d’un pla d’acció municipal que té per objectiu recuperar l’espai per al veïnat i millorar-ne la vivència quotidiana. El Districte de Ciutat Vella destinarà 650.000 euros per emprendre un programa de millora que inclou disset accions que es desenvoluparan fins al 2023 i que són fruit del treball conjunt amb la ciutadania, comerciants, entitats i serveis del territori.

Les actuacions se centraran entre els carrers de Sant Pere Més Baix, Mestres Casals i Martorell, Carders i Llàstics, i l’epicentre serà l’espai públic del Pou de la Figuera.

En els darrers anys s’han detectat dinàmiques d’ús de la plaça excloents per a molts veïns i veïnes, així com un cert desgast d’alguns elements físics de la plaça i la necessitat de diverses millores en el manteniment.

L’objectiu és promoure el sentiment de pertinença, potenciar la vinculació veïnal a la plaça, diversificar-ne els usos des d’una perspectiva de gènere, intercultural, de diversitat funcional i de cicle vital i generar noves oportunitats per als col·lectius més vulnerables.

El pla s’estructura en quatre grans àmbits de treball:

  • Activitat socioeconòmica: s’impulsaran els itineraris formatius i ocupacionals del jovent, el suport a l’activitat econòmica existent i la dinamització i diversificació comercial mitjançant iniciatives com la dels baixos de protecció oficial.
  • Activitats i usos de l’espai públic: s’organitzaran fires i mostres de comerciants de l’entorn i es distribuiran cistelles de cooperatives de consum. A més, a la plaça s’hi oferirà una programació estable d’activitats comunitàries, culturals, lúdiques i esportives, des d’una perspectiva inclusiva amb la diversitat de les persones.
  • Millores de l’espai físic: s’hi actuarà seguint les necessitats detectades en el procés de participació perquè la ciutadania en pugui fer ús en condicions de confort, salubritat i seguretat.
  • Comunicació i xarxes comunitàries: es posarà en marxa una xarxa de comunicació comunitària autònoma que visibilitzi la diversitat d’accions que succeeixen a l’entorn.