Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Dia de dol i rebuig als desnonaments

15/06/2021 - 15:56

Habitatge. Declaració institucional dels grups municipals de Sants-Montjuïc arran del suïcidi ahir d'un veí del barri de Sants-Badal a punt de ser desnonat.

Els grups municipals del Consell de Districte han signat una declaració institucional arran del suïcidi ahir d’un veí del barri de Sants-Badal quan estava a punt de ser desnonat per la comitiva judicial. Es declara un dia de dol a Sants-Montjuïc i s'anul·len tots els actes institucionals previstos per al dia d’avui. En conseqüència, el Consell de Barri de la Bordeta d’aquesta tarda queda anul·lat.

Declaració institucional del Districte de Sants-Montjuïc

Atès el suïcidi d’ahir al matí d’un veí del barri de Sants-Badal quan estava a punt de ser desnonat per la comitiva judicial.

Atès que hi ha vigent una moratòria de desnonaments de persones en situació de vulnerabilitat aprovada pel Govern de l’Estat a través del Reial Decret-Llei 11/2020.

Atès que des dels Serveis Socials s’havia acreditat la seva vulnerabilitat amb un informe amb data del mes d’abril.

Atès que la Unitat Antidesnonaments de Barcelona havia sol·licitat al jutjat competent la suspensió del desnonament.

Els grups municipals de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana i Junts per Barcelona ACORDEM:

  1. Mostrar un total rebuig davant d’aquests fets que han acabat amb mort d’un veí de Sants-Badal.
  2. Traslladar tot el suport i solidaritat als seus familiars i éssers estimats.
  3. Instar els jutjats a aplicar la moratòria de desnonaments aprovada pel Govern de l’Estat amb el Reial Decret-Llei 11/2020 de forma garantista, protegint les persones en situació de vulnerabilitat acreditada.
  4. Instar el Congrés dels Diputats a aprovar una Llei pel Dret a l’Habitatge que freni l’especulació, reguli les pujades abusives dels lloguers, impulsi més habitatge públic i ofereixi alternatives als desnonaments en casos de vulnerabilitat acreditada.
  5. Declarar dia de dol institucional a partir d’aquest moment al Districte i anul·lar tots els actes institucionals previstos per al dia d’avui.
  6. Fer una crida a participar de les mobilitzacions per defensar el dret a l’habitatge i l’aturada dels desnonaments.

Marc Serra Solé
Regidor del Districte de Sants-Montjuïc

Esther Pérez Sorribas
Portaveu de Barcelona en Comú

Albert Deusedes
Portaveu del Grup Socialista

Josep Joaquim Pérez-Calvo
Portaveu d’Esquerra Republicana

Georgina Lázaro Fontanet
Portaveu de Junts per Catalunya