Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Sortejats els habitatges sobrants de Bon Pastor

28/06/2023 - 10:50

Habitatge. El procediment per assignar 163 habitatges sobrants al barri de Bon Pastor arriba a la fase final amb un sorteig que determinarà les persones adjudicatàries.

L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB), ha celebrat, aquest divendres 30 de juny a partir de les 12:30 hores, el sorteig que ha determinat les unitats de convivència afavorides amb algun dels 163 habitatges sobrants a Bon Pastor, un cop fet el reallotjament de les famílies afectades per la remodelació urbanística del barri.

Després de formalitzar-se les llistes definitives de sol·licitants que opten a un habitatge en aquest procés, un sorteig efectuat davant de notari ha determinat les persones seleccionades. El sorteig s’ha pogut seguir per streaming i es pot tornar a veure en aquest enllaç. 

Els sorteigs s’han fet de manera separada, tants sorteigs com llistes definitives de sol·licitants hi hagi, i tant el sistema previ d’assignació aleatòria de números de participació en el sorteig com l’extracció de números han seguit un procediment informàtic avalat per la Comissió de Peritatge del Col·legi Oficial d’Enginyeria Informàtica de Catalunya.

A continuació, podeu consultar les bases reguladores d’aquest procediment, on consten els requisits comuns i específics de la convocatòria, la tipologia dels habitatges protegits, el funcionament del sorteig, l’adjudicació dels habitatges i altra informació d’interès. També podeu consultar el resultat final del procés de revisió de les al·legacions presentades a la llista provisional, el llistat definitiu de persones admeses al sorteig, aprovat per decret núm. 122/2023 de la presidència de l’IMHAB, de data 16 de juny de 2023, així com el llistat de sol·licituds inscrites al RSHPO afavorides al sorteig en qüestió.

Bases reguladores

Llistat definitiu de persones admeses al sorteig

Resultat de les al·legacions admeses i desestimades

Pisos assignats a cada contingent

Llistat de sol·licituds afavorides al sorteig

 L’any 2003, l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació de Veïns del Bon Pastor van signar un conveni per a la remodelació del polígon de les cases barates del Bon Pastor, prevista en quatre fases. Actualment, s’està desenvolupant la quarta fase, que compren la construcció de cinc blocs amb un total de 244 habitatges.