Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Onze famílies reben les claus dels pisos de la Mesa d’Emergència

29/03/2022 - 16:32

Habitatge. El Consorci de l’Habitatge adjudica mensualment habitatges del Fons de Lloguer social a famílies en situació de vulnerabilitat

Onze famílies de Barcelona en situació de vulnerabilitat han rebut les claus dels pisos de la Mesa d’Emergència on viuran a partir d’ara. L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la regidora d’habitatge de l’Ajuntament de Barcelona, Lucía Martín, els han donat la benvinguda i els han lliurat les claus dels seus nous habitatges. Martín ha destacat que “avui és un dia molt feliç, per vosaltres i per nosaltres, perquè ens preocupa molt saber que hi ha gent esperant”.

La Mesa d’Emergència vol garantir el dret a l’habitatge digne a les persones vulnerables i en risc d’exclusió social. Per això el d’avui és un moment clau, ja que garantint el dret a l’habitatge s’està donant més que un lloc on viure. “Un habitatge no és només un sostre i quatre parets, sinó que també és un lloc on poder respirar, estar tranquil i poder-te ocupar de la resta d’aspectes de la teva vida”, ha recordat Colau.

La regidora d’habitatge Lucía Martín ha parlat de la importància de seguir treballant per augmentar el nombre d’habitatges disponibles per persones en situació de vulnerabilitat i reduir l’espera de les persones que necessiten un habitatge d’emergència. “En aquests últims anys hem fet un esforç molt gran. Penseu que en els últims cinc anys hem comprat 1.200 pisos per posar-los a la disposició de gent que necessita un habitatge com vosaltres. Això és una inversió de 130 milions d’euros”, ha comentat Martín. També ha explicat que s’està construint molt habitatge públic que també servirà per donar resposta a les persones que estan esperant un habitatge de la Mesa d’Emergència.

Com sol·licitar un habitatge de la Mesa d’Emergència

La Mesa d’Emergència és un mecanisme del Consorci d’Habitatge per garantir el dret a l’habitatge a persones en situació de vulnerabilitat. Per accedir-hi, el primer pas és apropar-se a una Oficina d’Habitatge que estudiarà el cas i elaborarà un informe que haurà de valorar la Mesa d’Emergència.

Per ser candidat al reallotjament cal trobar-se en situació d’emergència econòmica i social, estar en procés de desnonament per deute de rendes de lloguer, execució hipotecària o dació en pagament per deute de les quotes hipotecàries, en situació d’exclusió residencial per violència masclista o bé a l’habitatge en qüestió hi visquin menors d’edat, gent gran o persones en situació de desemparament en condicions higièniques i sanitàries o de seguretat precàries.

La Mesa valora els expedients emesos per les Oficines d’Habitatge de Barcelona i adjudica mensualment els habitatges disponibles. Les adjudicacions es poden consultar en aquest enllaç.

Si hi ha més expedients valorats positivament que pisos disponibles s’aniran adjudicant habitatges del programa “Pisos Buits” a mesura que s’incorporin al Fons de Lloguer Social fins a arribar a la celebració de la Mesa del mes següent.

Podeu consultar tota la informació i el reglament de la Mesa d’Emergència a la web del Consorci d’Habitatge.