Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Es lliuren les claus d’habitatges d’emergència a deu famílies de Barcelona

17/02/2022 - 18:41

Habitatge. El Consorci de l’Habitatge adjudica mensualment habitatges del Fons de lloguer social a través de la Mesa d’Emergències Socials de Barcelona a famílies en situació de vulnerabilitat

Deu famílies de Barcelona en situació de vulnerabilitat ja tenen un nou habitatge. Aquest matí s’ha dut a terme el procés de pagament, la firma de contracte i el lliurament de la documentació i la regidora d’habitatge de l’Ajuntament de Barcelona, Lucía Martín, els ha donat la benvinguda i els ha lliurat les claus dels pisos on viuran. Es tracta d’una de les adjudicacions d’habitatges d’emergència que es duen a terme mensualment a través de la Mesa d’Emergència, un mecanisme del Consorci de l’Habitatge de Barcelona per evitar l’exclusió social de les persones amb dificultats econòmiques i fer efectiu el dret a l’habitatge de les persones en risc de perdre la seva llar.

Per sol·licitar el reallotjament a la mesa d’emergència, el primer pas és adreçar-se a l’Oficina de l’Habitatge més propera per tal que s’estudiï cada cas i s’elabori l’informe corresponent, imprescindible per tramitar la sol·licitud de valoració de la Mesa d’emergències. Per optar al reallotjament cal trobar-se en situació d’emergència econòmica i social, com per exemple trobar-se en procés de desnonament per deute de rendes de lloguer, execució hipotecària o dació en pagament per deute de les quotes hipotecàries, en situació d’exclusió residencial per violència masclista o bé a l’habitatge en qüestió hi visquin menors d’edat, gent gran o persones en situació de desemparament en condicions higièniques i sanitàries o de seguretat precàries.

La Mesa és l’encarregada de valorar els expedients que s’hagin emès des de les Oficines de l’Habitatge de Barcelona i d’adjudicar els habitatges del Fons de lloguer social disponibles en la data de la reunió de la Mesa. Aquesta es reuneix mensualment per adjudicar els habitatges disponibles. Pots consultar les assignacions en aquest enllaç.

En el cas que els expedients valorats positivament per la Mesa superin els habitatges disponibles en aquella data, se’ls anirà adjudicant un habitatge del programa ‘Pisos Buits’ (a mesura que aquests es vagin incorporant al Fons de lloguer social) fins a la celebració de la Mesa següent. La Mesa ha d’adoptar un acord i notificar-ho en el termini màxim de tres mesos a partir de la data d’entrada de la sol·licitud amb la documentació complerta.

Pots consultar més informació així com el reglament de la Mesa d’Emergència al web del Consorci de l’Habitatge de Barcelona.