Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Més habitatge públic protegit a l’eix verd de l’Eixample

01/02/2023 - 20:29

Habitatge. Compra de dues finques a través del dret de tempteig i retracte, que evita l’especulació immobiliària.

La compra de dues finques, situades a l’eix verd de Consell de Cent, s’ha fet a través del dret de tempteig i retracte, que dona preferència al consistori en les operacions de compra d’habitatges per evitar l’especulació. La inversió municipal és de 7,8 milions d’euros i inclou l’adquisició i la rehabilitació de totes dues finques, un preu un 27% inferior al de la mitjana del mercat. En total són 24 pisos que es destinaran a lloguer social i assequible.

El tempteig i retracte és una eina indispensable que permet aconseguir habitatge públic, sobretot als barris més cèntrics, que acostumen a ser els que pateixen més la gentrificació i on és més difícil construir per la baixa disponibilitat de sòl, com és el cas de l’Eixample.

Amb aquestes dues finques ja són 7 els edificis adquirits en els àmbits de transformació, com són els eixos verds del programa Superilla Barcelona, i això ha permès guanyar 111 habitatges per al parc públic de la ciutat.

Objectiu: aturar l’expulsió del veïnat

La primera adquisició és al carrer de Villarroel amb Consell de Cent, a l’Antiga Esquerra de l’Eixample. L’edifici té 16 habitatges, a més d’una oficina i un local comercial a la planta baixa. Actualment tots els habitatges d’aquesta finca estan buits, amb l’excepció d’un pis, al qual se subrogarà el contracte, fruit de diferents operacions immobiliàries.

Amb aquesta compra s’atura el procés de gentrificació i degradació de l’edifici i es garanteix que els pisos seran de lloguer social i assequible. L’import de la compra és de 4 milions d’euros, i caldran 1,6 milions d’euros més per a la rehabilitació.

El segon edifici que s’ha comprat es troba al carrer del Consell de Cent, entre els carrers de Viladomat i del Comte Borrell, a la Nova Esquerra de l’Eixample. Té 8 pisos, 4 dels quals estan buits, i a la resta de pisos que estan llogats també se’ls subrogarà el contracte. El preu de la compra és d’1,9 milions d’euros i s’estima que la rehabilitació costarà 322.590 euros.

L’Eixample té quinze vegades més habitatge públic que fa vuit anys

Amb la compra de finques d’habitatges i la construcció d’obra nova, el districte de l’Eixample ha passat dels 47 pisos de gestió municipal de l’any 2015 als 427 pisos actuals. La xifra s’incrementarà fins a 715 habitatges quan s’acabin les obres que estan en marxa, com per exemple les de l’illa Glòries, la promoció més gran promoguda per un ajuntament a l’Estat, amb 238 pisos, en què podran viure més de 800 persones.