Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Les persones que viuen en règim de lloguer, entre les més afectades per la crisi de la Covid-19

28/05/2021 - 12:35

Habitatge. Experts internacionals debaten sobre el lloguer assequible a la trobada WG Housing Meeting d’Eurocities.

Representants d’una quinzena de ciutats europees es van reunir la setmana passada a la trobada semestral d’Eurocities, el WG Housing Meeting. En aquesta ocasió, la sessió estava enfocada a parlar de la situació del lloguer i de l’impacte que ha hi tingut la Covid-19. Tècnics d’habitatge de les ciutats de Munich, Viena, Zurich, Lille, Dublín, Milà, Ljubljana, Gant, Amsterdam, Brno, Florència, Bratislava, Vilnius, Berlín i Barcelona van posar en comú les problemàtiques detectades, sobretot vinculades a les dificultats per aconseguir ciutats amb lloguers assequibles. Així, els experts van destacar l’increment de les dificultats per fer front al pagament del lloguer i l’augment de les llistes d’espera per accedir a un habitatge social.

A la trobada també es va posar especial èmfasi en l’impacte de la Covid-19 a la societat. Es van posar en comú l’impacte de la pandèmia en matèria d’habitatge, els ajuts al lloguer que es van aprovar i els seus efectes. En concret, es va citar el cas espanyol per ser un dels que major diversitat de mesures s’han adoptat i es van donar algunes dades sobre l’impacte dels ajuts a Barcelona. Segons dades de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona, només el 26% de les persones llogateres es van acollir a diferents mecanismes i ajudes al lloguer per ajustar els seus contractes.

També es va citar el cas de Ljubljana, on només un 5% de les persones llogateres havia sol·licitat la moratòria del pagament del lloguer. Segons els representants, les persones que viuen en règim de lloguer són un dels col·lectius més afectats per la crisi ocasionada. En aquest sentit, la International Union of Tenants (IUT) va remarcar la importància d’estendre les ajudes per a protegir les persones llogateres i regular els preus dels lloguers, un fet que va destacar l’Institut d’Estudis Econòmics de Berlín (GIW-Berlin), que va fer referència a la complexitat afegida d’aplicar regulacions al lloguer en un moment on els preus poden baixar com a conseqüència de la crisi econòmica.

Comparteix aquest contingut